Αριθ.πρωτ.: ΑΤΚΕ 1044712 ΕΞ 2016 1054/22.3.2016 Θέσπιση ευέλικτης ρύθμισης για την τμηματική καταβολή του ΕΦΚ στον οίνο - Η με αριθμ.πρωτ.3344/19-2-2016 ερώτηση

Αριθ.πρωτ.: ΑΤΚΕ 1044712 ΕΞ 2016 1054/22.3.2016 Θέσπιση ευέλικτης ρύθμισης για την τμηματική καταβολή του ΕΦΚ στον οίνο - Η με αριθμ.πρωτ.3344/19-2-2016 ερώτηση

Αθήνα, 22/03/2016
Αριθ.Πρωτ: ΑΤΚΕ 1044712 ΕΞ 2016 1054

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Λιακοτιούλου
Τηλέφωνο: 2103234735
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.Μ.Τζελέπη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.πρωτ.3344/19-2-2016 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.3344/19.2.2016 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Μ.Τζελέπης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Το καθεστώς φορολογίας των αλκοολούχων προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνεται και το κρασί, είναι εναρμονισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπεται από τις οδηγίες 92/83/ΕΟΚ και 92/84/ΕΟΚ, οι διατάξεις των οποίων έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο.

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4346/2015, με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα 91 και 93 του ν.2960/2001, από 1-1-2016 καθορίστηκε νέος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/2001, ήτοι στο κρασί καθώς και στα ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός κρασί και μπύρα, ο οποίος ανέρχεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.2960/2001, οι οποίες αποτελούν μεταφορά στο εθνικό μας δίκαιο των διατάξεων του άρθρου 7 της οδηγίας 2008/118, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου ως θέση σε ανάλωση θεωρείται, μεταξύ άλλων, η παραγωγή και η κατοχή των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων εκτός καθεστώτος αναστολής. 

3. Με την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2785/Β') καθορίστηκαν οι όροι και οι διατυπώσεις για την επιβολή του ΕΦΚ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων που αναφέρονται στα άρθρα 90 και 92, ήτοι κρασί και ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός κρασί και μπύρα. Ωστόσο για τη διευκόλυνση των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οινοποιίας, ορισμένες μεταβατικές διατάξεις της ανωτέρω ΑΥΟ τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/27.1.2016 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 115/Β'). Ειδικότερα όσον αφορά τους μικρούς οινοπαραγωγούς, οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, ορίστηκε νέα προθεσμία για τη δήλωση των αποθεμάτων τους μέχρι την 15-02-2016 ενώ δόθηκε παράταση στην προθεσμία καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων με την υποβολή Δηλώσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.ΕΦΚ) για το ένα τέταρτο των αποθεμάτων κάθε φορά, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου, Αυγούστου και Οκτωβρίου 2016.

4. Τέλος με την υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1023390 ΕΞ 2016/12.2.2016 ΕΔΥΟ δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση των μικρών οινοπαραγωγών οι οποίοι δεν πληρούν ορισμένες από τις προβλεπόμενες με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2785/Β') προϋποθέσεις. Ειδικότερα με την εν λόγω ΕΔΥΟ δόθηκε η δυνατότητα στους μικρούς οινοπαραγωγούς, και μόνο για τη μεταβατική περίοδο της πρώτης εφαρμογής της επιβολής του ΕΦΚ στο κρασί, να υποβάλουν δήλωση αποθεμάτων μέχρι 4/03/2016 καθώς και Δήλωση ΕΦΚ για τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση των υπολοίπων προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Ωστόσο επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εν λόγω ΕΔΥΟ η υποβολή της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται στις προθεσμίες που προβλέπονται στην ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/27.1.2016 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 115/Β') με την οποία, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τροποποιήθηκαν ορισμένες μεταβατικές διατάξεις της υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2785/Β').


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Πηγή: Taxheaven