ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την έγκριση και τη δημοσίευση του ενημερωτι

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την έγκριση και τη δημοσίευση του ενημερωτι

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ  της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την έγκριση και τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 7 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 14 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 15 παράγραφος 7 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την οδηγία 2003/71/ΕΚ εναρμονίστηκαν οι απαιτήσεις για την κατάρτιση, την έγκριση και τη διανομή των ενημερωτικών δελτίων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση και για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι εν λόγω απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης, τη δημοσίευση και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την προσφορά ή την εισαγωγή τίτλων προς διαπραγμάτευση εκτός από το ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων.

(2)

Η διαδικασία εξέτασης και έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου είναι επαναληπτική, δεδομένου ότι η απόφαση της αρμόδιας εθνικής αρχής να εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενους γύρους ανάλυσης και ανάπτυξης του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου εκ μέρους του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ενημερωτικό δελτίο πληροί την απαιτούμενη προϋπόθεση πληρότητας, συμπεριλαμβανομένης της συνάφειας των πληροφοριών που παρέχονται και της κατανόησής τους. Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης για τους εκδότες, τους προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί ποια έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές σε διάφορες χρονικές στιγμές του κύκλου έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου.

(3)

Το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει πάντοτε να υποβάλλεται στην αρμόδια εθνική αρχή σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα αναζήτησης και μέσω ηλεκτρονικών μέσων αποδεκτών από την εν λόγω αρχή. Δεδομένου ότι μια ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα αναζήτησης παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές αρμόδιες αρχές να αναζητούν ειδικούς όρους ή λέξεις στο ενημερωτικό δελτίο, διευκολύνει τον ταχύτερο έλεγχο και συμβάλλει σε μια αποτελεσματική και ταχεία διαδικασία εξέτασης.

(4)

Με εξαίρεση το πρώτο σχέδιο ενημερωτικού δελτίου, είναι επιβεβλημένο κάθε σχέδιο του ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται στην αρμόδια εθνική αρχή να δείχνει με σαφήνεια τις αλλαγές που έγιναν στο σχέδιο που είχε υποβληθεί προηγουμένως και να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές αυτές αντιμετωπίζουν τυχόν κενά που είχε επισημάνει η αρμόδια εθνική αρχή. Κάθε υποβολή σχεδίου ενημερωτικού δελτίου στην αρμόδια εθνική αρχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο ένα κείμενο με σημειώσεις, στο οποίο θα επισημαίνονται όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει στο σχέδιο που είχε υποβληθεί προηγουμένως, όσο και ένα κείμενο χωρίς σημειώσεις, στο οποίο δεν επισημαίνονται οι εν λόγω τροποποιήσεις.

(5)

Σε περίπτωση που κάποια στοιχεία γνωστοποιήσεων που περιέχονται στα σχετικά παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής (2) είναι άνευ αντικειμένου ή, λόγω της φύσης της έκδοσης ή του εκδότη, είναι άνευ σημασίας στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου, τα εν λόγω στοιχεία γνωστοποιήσεων θα πρέπει να προσδιορίζονται στην αρμόδια εθνική αρχή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι καθυστερήσεις στη διαδικασία επανεξέτασης.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων, εάν καταστεί προφανές στην αρμόδια εθνική αρχή ότι ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του καθεστώτος ενημερωτικών δελτίων, η αρμόδια εθνική αρχή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία επανεξέτασης χωρίς να εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο.

(7)

Η ηλεκτρονική δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων, συμπεριλαμβανομένων των τελικών όρων, διασφαλίζει ότι οι επενδυτές διαθέτουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά. Εάν επιβληθεί στους επενδυτές η απαίτηση να συμφωνήσουν σε δήλωση αποποίησης ευθύνης που περιορίζει τη νομική ευθύνη, να καταβάλλουν κάποιο τέλος ή να υποβληθούν σε διαδικασία εγγραφής προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο ενημερωτικό δελτίο, αυτό εμποδίζει την εύκολη πρόσβαση και δεν πρέπει να επιτρέπεται. Τα φίλτρα που προειδοποιούν σε ποιες δικαιοδοσίες γίνεται μια προσφορά και απαιτούν από τους επενδυτές να γνωστοποιούν τη χώρα διαμονής τους ή να αναφέρουν ότι δεν κατοικούν σε συγκεκριμένη χώρα ή δικαιοδοσία δεν πρέπει να θεωρούνται ως δηλώσεις αποποίησης ευθύνης που περιορίζουν τη νομική ευθύνη.

(8)

Οι διαφημίσεις που αφορούν προσφορά στο κοινό ή εισαγωγή σε διαπραγμάτευση μπορούν να καταστούν ανακριβείς ή παραπλανητικές όταν ανακύπτει ή σημειώνεται ένα σημαντικό νέο στοιχείο, τεχνικό σφάλμα ή ανακρίβεια όσον αφορά τις πληροφορίες στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο. Θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί ότι, όταν οι διαφημίσεις καθίστανται ανακριβείς ή παραπλανητικές λόγω ενός τέτοιου νέου στοιχείου, τεχνικού σφάλματος ή ανακρίβειας, οι εν λόγω διαφημίσεις τροποποιούνται.

(9)

Δεδομένου ότι το ενημερωτικό δελτίο είναι η μόνη έγκυρη πηγή πληροφοριών για δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, όλες οι πληροφορίες που κυκλοφορούν σχετικά με τέτοιες προσφορές και εισαγωγές προς διαπραγμάτευση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για διαφήμιση ή για άλλους σκοπούς και από το αν έχουν προφορική ή γραπτή μορφή, θα πρέπει να συμφωνούν με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο. Αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της απαίτησης ότι τυχόν πληροφορίες που διαβιβάζονται δεν έρχονται σε αντίθεση, ούτε παραπέμπουν σε πληροφορίες που έρχονται σε αντίθεση, με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου. Επιπλέον, θα πρέπει να απαγορεύεται οι πληροφορίες που κυκλοφορούν να παρουσιάζουν μια ουσιαστικά μη ισορροπημένη εικόνα των πληροφοριών που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα εναλλακτικά μεγέθη μέτρησης των επιδόσεων μπορούν να επηρεάσουν δυσανάλογα την επενδυτική απόφαση, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στις πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση που κυκλοφορούν εκτός του ενημερωτικού δελτίου να περιέχουν τέτοιου είδους εναλλακτικά μεγέθη μέτρησης, εφόσον αυτά δεν περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο.

(10)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 περιέχει διατάξεις όσον αφορά τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων. Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων, θα πρέπει να απαλειφθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004.

(11)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν περαιτέρω:

1)

τις ρυθμίσεις για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, που αναφέρονται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

2)

τις ρυθμίσεις για τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 4 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

3)

τη διάδοση των διαφημίσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 15 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

4)

τη συνέπεια μεταξύ των πληροφοριών που γνωστοποιούνται σχετικά με τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, αφενός, και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, αφετέρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71//ΕΚ.

Άρθρο 2

Υποβολή αίτησης για έγκριση

1.   Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά υποβάλλει στην αρμόδια αρχή όλα τα σχέδια του ενημερωτικού δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα αναζήτησης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Κατά τη στιγμή υποβολής του πρώτου σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου, προσδιορίζεται ένα σημείο επαφής, στο οποίο μπορεί να υποβάλλει η αρμόδια αρχή όλες τις κοινοποιήσεις εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

2.   Μαζί με το πρώτο σχέδιο του ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, ή κατά τη διαδικασία εξέτασης του ενημερωτικού δελτίου, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά υποβάλλει επίσης σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα αναζήτησης:

α)

εάν απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ή με δική τους πρωτοβουλία, κατάλογο διά παραπομπών, όπου εντοπίζονται επίσης τυχόν στοιχεία από τα παραρτήματα I έως XXX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό δελτίο, διότι, λόγω της φύσεως του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση, ήταν άνευ αντικειμένου.

Όταν δεν υποβάλλεται κατάλογος διά παραπομπών και όταν η σειρά παρουσίασης στο σχέδιο ενημερωτικού δελτίου δεν είναι ίδια με τη σειρά των πληροφοριών που προβλέπονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004, το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου συμπληρώνεται στο περιθώριο, για να προσδιοριστεί ποιες ενότητες του ενημερωτικού δελτίου αντιστοιχούν στις σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης. Το ενημερωτικό δελτίο που είναι συμπληρωμένο στο περιθώριο συνοδεύεται από έγγραφο όπου εντοπίζονται τυχόν στοιχεία που περιλαμβάνονται στα σχετικά παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό δελτίο, διότι ήταν άνευ αντικειμένου, λόγω της φύσεως του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση·

β)

εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής να επιτρέψει την παράλειψη πληροφοριών από το ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, αιτιολογημένο αίτημα εν προκειμένω·

γ)

εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής να κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, πιστοποιητικό έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, αιτιολογημένο αίτημα εν προκειμένω·

δ)

κάθε πληροφορία που είναι ενσωματωμένη μέσω παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο, εκτός εάν οι εν λόγω πληροφορίες έχουν ήδη εγκριθεί από την ίδια αρμόδια αρχή ή υποβληθεί σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

ε)

κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία, για βάσιμους λόγους, για την εξέταση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και απαιτείται ρητά από την αρμόδια αρχή για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 3

Αλλαγές στο σχέδιο ενημερωτικού δελτίου

1.   Μετά την υποβολή του πρώτου σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, όπου ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά θα υποβάλλει τα μεταγενέστερα σχέδια του ενημερωτικού δελτίου, τα μεταγενέστερα σχέδια πρέπει να φέρουν σημειώσεις οι οποίες επισημαίνουν όλες τις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο του ενημερωτικού δελτίου που υποβλήθηκε στην αρμόδια αρχή, το οποίο δεν έφερε σημειώσεις. Όταν γίνονται μόνο περιορισμένες αλλαγές, θεωρούνται αποδεκτά τα αποσπάσματα του σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου με σημειώσεις που δείχνουν όλες τις μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο. Μαζί με το σχέδιο στο οποίο επισημαίνονται όλες οι τροποποιήσεις πρέπει πάντοτε να υποβάλλεται ένα σχέδιο του ενημερωτικού δελτίου χωρίς σημειώσεις.

Εφόσον ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με την απαίτηση που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, λόγω τεχνικών δυσκολιών που σχετίζονται με τη σήμανση του ενημερωτικού δελτίου, κάθε αλλαγή που γίνεται στο προηγούμενο σχέδιο του ενημερωτικού δελτίου πρέπει να επισημαίνεται εγγράφως στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

2.   Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, έχει γνωστοποιήσει στον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ότι θεωρεί ότι το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου δεν πληροί την απαιτούμενη προϋπόθεση πληρότητας, συμπεριλαμβανομένης της συνοχής των πληροφοριών που παρέχονται και της κατανόησής του, το σχέδιο του ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται μεταγενέστερα πρέπει να συνοδεύεται από εξήγηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η ελλιπής πληρότητα που είχε επισημανθεί από την αρμόδια αρχή.

Όπου οι αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέδιο ενημερωτικού δελτίου που είχε υποβληθεί προηγουμένως είναι αυτονόητες ή αντιμετωπίζουν σαφώς την ελλιπή πληρότητα που είχε επισημανθεί από την αρμόδια αρχή, θεωρείται επαρκής η ένδειξη των σημείων στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι αλλαγές για την αντιμετώπιση της ελλιπούς πληρότητας.

Άρθρο 4

Τελική υποβολή

1.   Με εξαίρεση τον κατάλογο διά παραπομπών ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α), η υποβολή προς έγκριση του τελικού σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, οι οποίες έχουν αλλάξει από την προηγούμενη υποβολή. Το τελικό σχέδιο του ενημερωτικού δελτίου δεν περιέχει σημειώσεις στο περιθώριο.

2.   Όταν δεν έχουν γίνει αλλαγές σε σχέση με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν προηγουμένως, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά επιβεβαιώνει γραπτώς ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές σε σχέση με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν προηγουμένως.

Άρθρο 5

Παραλαβή και επεξεργασία της αίτησης

1.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής επιβεβαιώνει τη λήψη της αρχικής αίτησης για έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, εγγράφως, με ηλεκτρονικά μέσα, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το πέρας των εργασιών τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή. Στη βεβαίωση παραλαβής πρέπει να ενημερώνεται ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για οποιονδήποτε αριθμό αναφοράς της αίτησης έγκρισης και το σημείο επαφής εντός της αρμόδιας αρχής στο οποίο είναι δυνατό να απευθύνονται ερωτήματα σχετικά με την αίτηση. Η ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής δεν επηρεάζει την ημερομηνία της υποβολής του σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου, κατά την έννοια του άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, από την οποία αρχίζουν οι προθεσμίες για τις κοινοποιήσεις.

2.   Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θεωρεί, εύλογα, ότι τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί δεν είναι πλήρη ή ότι απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες, για παράδειγμα λόγω ασυνεπειών ή μη κατανόησης ορισμένων πληροφοριών που έχουν υποβληθεί, γνωστοποιεί στον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση την ανάγκη για συμπληρωματικές πληροφορίες και τη σχετική αιτιολόγηση, εγγράφως, με ηλεκτρονικά μέσα.

3.   Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θεωρεί ότι η ανεπάρκεια είναι ήσσονος σημασίας ή ότι το χρονοδιάγραμμα είναι υψίστης σημασίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να πληροφορεί προφορικά τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, οπότε δεν υφίσταται διακοπή των προθεσμιών για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

4.   Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να παράσχει τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής πρέπει να έχει το δικαίωμα να αρνείται την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και να τερματίσει τη διαδικασία εξέτασης.

5.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής γνωστοποιεί στον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά την απόφασή της σχετικά με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου εγγράφως, με ηλεκτρονικά μέσα, την ημέρα της εκδόσεως της αποφάσεως. Στην περίπτωση άρνησης έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, η απόφαση της αρμόδιας αρχής πρέπει να περιέχει τους λόγους για την εν λόγω άρνηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 6

Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή

1.   Όταν δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα σημεία γ), δ) ή ε) του άρθρου 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, το ενημερωτικό δελτίο, είτε πρόκειται για ενιαίο έγγραφο είτε απαρτίζεται από διάφορα έγγραφα, πρέπει:

α)

να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά την είσοδο στον δικτυακό τόπο·

β)

να είναι σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα αναζήτησης και να μην μπορεί να τροποποιηθεί·

γ)

να μην περιέχει υπερσυνδέσμους, εκτός από τους συνδέσμους με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής·

δ)

να είναι κατάλληλο για τηλεφόρτωση και για εκτύπωση.

2.   Όταν ένα ενημερωτικό δελτίο που περιλαμβάνει πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς κάθε έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής ή προς κάθε ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύεται το έγγραφο αυτό.

3.   Εάν ενημερωτικό δελτίο για την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό τίθεται στη διάθεση του κοινού στους δικτυακούς τόπους των εκδοτών, των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών ή των ρυθμιζόμενων αγορών, αυτοί λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η δημοσίευση αυτή δεν απευθύνεται σε κατοίκους κρατών μελών ή τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται από την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό, όπως η ενσωμάτωση δήλωσης που διευκρινίζει τους αποδέκτες της προσφοράς.

4.   Η πρόσβαση στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή δεν προϋποθέτει:

α)

την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας εγγραφής·

β)

την αποδοχή ρήτρας αποποίησης ευθύνης που περιορίζει τη νομική ευθύνη·

γ)

την καταβολή τέλους.

Άρθρο 7

Δημοσίευση των τελικών όρων

Η μέθοδος δημοσίευσης των τελικών όρων του βασικού ενημερωτικού δελτίου δεν χρειάζεται να είναι ίδια με εκείνη που χρησιμοποιείται για το ίδιο το βασικό ενημερωτικό δελτίο, εφόσον για τη δημοσίευσή τους χρησιμοποιείται μία από τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

Άρθρο 8

Δημοσίευση σε εφημερίδες

1.   Για να είναι σύμφωνη με το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου γίνεται σε εφημερίδες γενικού περιεχομένου ή σε οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή υπερπεριφερειακής κυκλοφορίας.

2.   Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η εφημερίδα που έχει επιλεγεί για τη δημοσίευση δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, ορίζει μια εφημερίδα της οποίας η κυκλοφορία θεωρείται κατάλληλη για τον σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, την καλυπτόμενη γεωγραφική περιοχή, τον αριθμό των κατοίκων και τις αναγνωστικές συνήθειες σε κάθε κράτος μέλος.

Άρθρο 9

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

1.   Εάν κράτος μέλος κάνει χρήση της ευχέρειας, που του παρέχει το άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, να απαιτεί τη δημοσίευση ανακοίνωσης η οποία δηλώνει με ποια μορφή κατέστη διαθέσιμο το ενημερωτικό δελτίο και αναφέρει τον τόπο στον οποίο μπορεί να το προμηθευθεί το κοινό, η ανακοίνωση δημοσιεύεται σε εφημερίδα που πληροί τις σχετικές με τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων απαιτήσεις του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.

Εάν η ανακοίνωση αφορά ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται με αποκλειστικό σκοπό την εισαγωγή κινητών αξιών σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στην οποία έχουν ήδη εισαχθεί κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας, η ανακοίνωση μπορεί εναλλακτικά να δημοσιεύεται στο δελτίο ανακοινώσεων της ρυθμιζόμενης αγοράς, ανεξάρτητα από το αν το δελτίο αυτό δημοσιεύεται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

2.   Η ανακοίνωση δημοσιεύεται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

3.   Η ανακοίνωση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

ταυτότητα του εκδότη·

β)

τύπο, κατηγορία και ποσότητα κινητών αξιών που προσφέρονται και/ή για τις οποίες ζητείται η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά κατά τον χρόνο της δημοσίευσης της ανακοίνωσης·

γ)

προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της προσφοράς/εισαγωγής σε διαπραγμάτευση·

δ)

δήλωση ότι το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύθηκε και τόπος στον οποίο μπορεί να το προμηθευτεί το κοινό·

ε)

διευθύνσεις στις οποίες και περίοδος κατά την οποία η δημοσίευση είναι διαθέσιμη για το κοινό σε έντυπη μορφή·

στ)

ημερομηνία.

Άρθρο 10

Κατάλογος εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων

Ο κατάλογος εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο τέθηκαν στη διάθεση του κοινού τα ενημερωτικά δελτία και τους τόπους στους οποίους μπορούν να τα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Διάδοση των διαφημίσεων

1.   Όταν έχει διαδοθεί μια διαφήμιση σχετικά με δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και μεταγενέστερα δημοσιεύεται συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου, επειδή ανέκυψε ή σημειώθηκε ένα σημαντικό νέο στοιχείο, τεχνικό σφάλμα ή ανακρίβεια όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, πρέπει να διαδίδεται τροποποιημένη διαφήμιση, εάν το σημαντικό νέο στοιχείο, τεχνικό σφάλμα ή ανακρίβεια όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο καθιστά το περιεχόμενο της προηγουμένως διαδοθείσας διαφήμισης ανακριβές ή παραπλανητικό.

2.   Στην τροποποιημένη διαφήμιση πρέπει να γίνεται αναφορά στην προηγούμενη διαφήμιση, η οποία θα διευκρινίζει ότι η προηγούμενη διαφήμιση έχει τροποποιηθεί επειδή περιείχε ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και θα καθιστά σαφείς τις διαφορές μεταξύ των δύο εκδοχών της διαφήμισης.

3.   Η τροποποιημένη διαφήμιση διαδίδεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Με εξαίρεση τις προφορικά διαδοθείσες διαφημίσεις, η τροποποιημένη διαφήμιση πρέπει να διαδίδεται, τουλάχιστον, με τον ίδιο τρόπο όπως η αρχική διαφήμιση.

Η υποχρέωση τροποποίησης μιας διαφήμισης δεν εφαρμόζεται μετά την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, όποιο από τα δύο συμβεί αργότερα.

4.   Εάν δεν απαιτείται ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ, οι διαφημίσεις περιλαμβάνουν προειδοποίηση σχετικά με το γεγονός αυτό, εκτός εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά επιλέξει να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνο με την οδηγία 2003/71/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 809/2004 και τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 12

Συνέπεια για τους σκοπούς του άρθρου 15 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71//ΕΚ

Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε προφορική ή έγγραφη μορφή σχετικά με τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ανεξάρτητα από το αν αυτό γίνεται για διαφήμιση ή άλλους σκοπούς, δεν πρέπει να:

α)

έρχονται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο·

β)

παραπέμπουν σε πληροφορίες που έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου·

γ)

παρουσιάζουν μια ουσιαστικά μη ισορροπημένη εικόνα των πληροφοριών που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, έστω και μέσω παράλειψης ή παρουσίασης των αρνητικών πτυχών των εν λόγω πληροφοριών με λιγότερη έμφαση από τις θετικές πτυχές·

δ)

περιέχουν εναλλακτικά μεγέθη μέτρησης των επιδόσεων σχετικά με τον εκδότη, εκτός εάν αυτά περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Για τους σκοπούς των στοιχείων α) έως δ), οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο αποτελούνται από πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει ήδη δημοσιευθεί, ή από πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο, εάν το ενημερωτικό δελτίο δημοσιευθεί μεταγενέστερα.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), τα εναλλακτικά μεγέθη μέτρησης των επιδόσεων αποτελούνται από μεγέθη μέτρησης επιδόσεων που είναι οικονομικά μεγέθη των ιστορικών ή μελλοντικών επιδόσεων, της χρηματοοικονομικής θέσης ή των ταμειακών ροών, πλην των οικονομικών μεγεθών μέτρησης που ορίζονται στο εφαρμοστέο πλαίσιο υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 1, απαλείφονται οι παράγραφοι 5 και 6·

2)

τα άρθρα 29 έως 34 απαλείφονται.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

Πηγή: Taxheaven