Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 157/2015 Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επαγγελματίας αγρότης, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%. Οι φοιτητές και οι στρατιώτες που υπηρετούν την στρατιωτική

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 157/2015 Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επαγγελματίας αγρότης, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%. Οι φοιτητές και οι στρατιώτες που υπηρετούν την στρατιωτική


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 157 /2015

α) Εάν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, συνταξιούχοι του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67% και β) εάν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με την ίδια διάταξη οι φοιτητές και οι στρατιώτες που υπηρετούν την στρατιωτική θητεία των
Το Δ ́ Τμήμα του ΝΣΚ γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι :
α) Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επαγγελματίας αγρότης, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%.
β) Οι φοιτητές και οι στρατιώτες που υπηρετούν την στρατιωτική των θητεία, μπορούν, εφόσον έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΪΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 157 /2015 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τμήμα Δ ' Συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 2015
Σύνθεση:

Πρόεδρος :    Χρυσαφούλα Αυγερινού, Αντιπρόεδρος Νομικού
Συμβουλίου του Κρότους.
Μέλη:    Στέφανος Δέτσης, Γεώργιος Κανελλόπουλος, Αικατερίνη
Γρηγορίου, Γαρυφαλιά Σκιάνη, Δήμητρα Κεφάλα, Ευστράτιος Συνοίκης, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.
Εισηγητής : Δημήτριος Κανελλής, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Αριθμός Ερωτήματος: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 146/8591/23-1-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα III.. Περίληψη Ερωτήματος: α) Εάν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες .. αγρότες, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, συνταξιούχοι του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67% και β) εάν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με την ίδια διάταξη οι φοιτητές και οι στρατιώτες που υπηρετούν την στρατιωτική θητεία των.
Επί του ως άνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Δ' Τμήμα) γνωμοδότησε ομόφωνα ως ακολούθως:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στο έγγραφο ερώτημα που υπεβλήθη στο Τμήμα αναφέρονται τα κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Ερωτήματα στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3874/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θέτουμε υπόψη σας τα κατωτέρω και παρακαλούμε για την απάντηση - διευκρίνιση επί των ερωτημάτων μας.
• Στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) [Ν. 3874/10 (ΦΕΚ 151/A '/6-09-10) όρθρο 1 παρ. 1], εγγράφονται υποχρεωτικό όλα τα ενήλικα φυσικό πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση. Στη συνέχεια και προκειμένου οι ήδη εγγεγραμμένοι παραγωγοί, ως ενήλικα φυσικά πρόσωπα, να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες θα πρέπει βάσει του όρθρου 2 παρ.1 του Ν.3874/2010 να πληρούν, σωρευτικά, τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) να είναι κάτοχοι-αγροτικής εκμετάλλευσης
β) να ασχολούνται επαγγελματικό με την αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας τους,
γ) να λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος τους και δ) να είναι ασφαλισμένοι στον Ο. Γ.Α εκτός εάν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την ασφάλιση στον ΟΓΑ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του εν λόγω άρθρου.

Σύμφωνα με την περίπτωση  3 του όρθρου - 40 Ν: 4235/2014 (ΦΕΚ 32/A '/11-2-2014), το οποίο τροποποιεί το νόμο 3874/10 περί Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και σε συνέχεια της αριθμ. 147/33400/11-03-14 εγκυκλίου του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ; οι  νεοεισερχόμενοι στην αλιεία, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, μπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες χωρίς να ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος και χωρίς να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, για 2 συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας. Αρκεί οι ανωτέρω να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα μητρώα του ΟΓΑ, ότι για το σκοπό αυτόν εντός έξι (6) μηνών θα υποβάλλουν προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής' κατηγορίας. Με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών ο νεοεισερχόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση, με υπαιτιότητα του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισε.

•    Με το αριθμ. 584/138707/04-11-2014 έγγραφο μας θέσαμε στον ΟΓΑ το-ερώτημα εάν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67 %, μπορούν να ασκούν ταυτόχρονα και ως κύρια δραστηριότητα, το επάγγελμα τους ώστε να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3874/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη αριθμ. 62614/18-12-2014 απόντησή του, ο ΟΓΑ αναφέρει ότι η σύνταξη αναπηρίας χορηγείται εφόσον, εκτός των άλλων, οι ενδιαφερόμενοι κριθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, ότι έγιναν ανάπηροι για την άσκηση του συνήθους βιοποριστικού επαγγέλματος ως και κάθε παρεμφερούς, λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας σε ποσοστό τουλάχιστον 67% και ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του ΟΓΑ, δεν είναι προϋπόθεση για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας η διακοπή της άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος.

•    Με το αριθμ. 3779/18-11-2014 έγγραφο του ΚΕΠΠΥΕΑ ΛΑΡΙΣΑ, νυν Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητά διευκρινίσεις όσον αφορά στους φοιτητές και φαντάρους εάν μπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν το συντομότερο δυνατό (λόγω καθημερινής ενασχόλησης των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιών με τα ανωτέρω θέματα) τα κάτωθι:

1.    Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67 % μπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με το Ν. 3874/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή είναι μόνο κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης δεδομένου ότι τους χορηγείται αναπηρική σύνταξη "διότι δεν μπορούν να ασκήσουν το βιοποριστικό τους επάγγελμα?

2.    Οι φοιτητές και φαντάροι που τελούν την στρατιωτική τους θητεία μπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με το Ν. 3874/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή είναι μόνο κάτοχοι αγροτικής .εκμετάλλευσης?»

ΙΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

«Στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του Π.Δ. 78/1998 ( Α' 72) Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» ορίζεται ότι:
« Η ασφάλιση στον Κλάδο διακόπτεται από την 1η του μήνα εκείνου που ο ασφαλισμένος:

α) Σταματάει να ασκεί επάγγελμα για το οποίο ασφαλίζεται στον ΟΓΑ.

β) Ασφαλιστεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

γ) Συνταξιοδοτηθεί από οποιαδήποτε πηγή, εκτός της περίπτωσης χορήγησης πολεμικής σύνταξης ή θύματος ειρηνικής περιόδου από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ. της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4169/1961, όπως ισχύει κάθε φορά.

δ) Αποβιώσει».

Με τις διατάξεις του ν. 3874/2010 (Α' 151) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» ορίζονται τα εξής:
«Άρθρο 1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικό όλα τα ενήλικα φυσικό πρόσωπα και τα  νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.

2. Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής.

Άρθρο 2

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι παρακάτω ορισμοί έχουν αντίστοιχα την εξής έννοια:
α. Επαγγελματίας Αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
αγ) Λαμβάνει από την απασχόληση του σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του και
«αδ) Είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), εκτός αν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 ή είναι δασεργάτης χωρίς ασφάλιση στον ΟΓΑ.»
Τέλος με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν. 4235/2014 (Α' 32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες, και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 παράγραφος 5, στις διατάξεις της οποίας ορίζονται τα εξής:

«5. α) Για τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αγ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και δεν απαιτείται νσ -είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της
αγροτικής δραστηριότητας τους. Αρκεί οι ανωτέρω να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα μητρώα του ΟΓΑ και ότι, για το σκοπό αυτόν, εντός έξι (6) μηνών, θα υποβάλλουν προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής τους στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, 
σύμφωνα με τις σχετικές προς τούτο διατάξεις του ΟΓΑ. Με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών, ο νεοεισερχόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, με υπαιτιότητα του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που ο νεοεισερχόμενος τυχόν αποκόμισε από την εφαρμογή της παρούσας διάταξης

III. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Από τις παραπάνω διατάξεις ερμηνευόμενες αυτοτελώς αλλά και σε συνδυασμό μεταξωτούς, προκύπτουν τα εξής:

Α. Με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α' 151) δίδεται ο ορισμός του επαγγελματία αγρότη, ο οποίος έχει το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:,.
α.) ν.α είναι κάτοχος αγροτικής.εκμετάλλευσης,
β) να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας Του,-
γ) να λαμβάνει από την αγροτική του,.δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του και δ) να είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α'32) προστέθηκε στο τέλος της προηγούμενης διάταξης η παράγραφος 5 η οποία αναφέρεται στους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα και με την οποία απλοποιούνται γι' αυτούς οι προϋποθέσεις εγγραφής των στο Μητρώο, προκειμένου να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες. Συγκεκριμένα, για την κατηγορία των νεοεισερχομένων στον αγροτικό τομέα δεν ισχύουν από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 το κριτήριο του εισοδήματος καθώς επίσης και η υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ. Έχουν όμως την υποχρέωση να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Μητρώου, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα μητρώα του ΟΓΑ και για τον σκοπό αυτό θα υποβάλουν εντός έξι μηνών σχετική αίτηση εγγραφής τους στα μητρώα του ΟΓΑ και με την συμπλήρωση δύο ετών από την εγγραφή των στα Μητρώα Αγροτών θα προσκομίσουν την ,σχετική .βεβαίωση εγγραφής των στον ΟΓΑ.

Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι οι βασικές προϋποθέσεις για την εγγραφή στα Μητρώα Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι α) η δυνατότητα πραγματικής ενασχόλησης στον αγροτικό τομέα και ·β) η εγγραφή στον Κλάδο Κυρίας Ασφάλισης του ΟΓΑ.

Σύμφωνα με την περίπτωση γ της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» (Α' 72) η ασφάλιση στον Κλάδο Κυρίας Ασφάλισης Αγροτών, που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο .Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, διακόπτεται από την πρώτη (1η) του μήνα εκείνου που ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί από οποιαδήποτε -πηγή. Στην «οποιαδήποτε πηγή», κατά την-έννοια της διάταξης αυτής πρέπει να συμπεριληφθεί και ο ΟΓΑ, διότι την μοναδική εξαίρεση από την περίπτωση αυτή την αναφέρει ρητά η διάταξη αυτή και είναι η χορήγηση πολεμικής σύνταξης ή θύματος ειρηνικής περιόδου από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την διάταξη του εδ. δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961, όπως ισχύει κάθε φορά.

Συνεπώς, εφόσον πρόκειται για συνταξιούχο του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%, και εφόσον διακόπτεται η συνταξιοδότησή του από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, δεν μπορεί αυτός να χαρακτηρισθεί ως επαγγελματίας αγρότης κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, .

Β. α) Με την υπ' αριθ. Φ.421.4/2/204367/Α.969/19.6.2009 ( Β' 1224) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 5, 6 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 48 του ν. 3421/2005 ( Α' 302) « Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, για όσους υπηρετούν την στρατιωτική θητεία των στο στρατό ξηράς, καθορίσθηκε από 1-8-2009 σε εννέα μήνες και

β) με την υπ' αριθ. Φ.420/107/5661/Σ.434/15.12.2003 ( Β'1872) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 3 του ν. 1763/1988 (Α' 57) «Περί Στρατολογίας», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 5, 7 και 12 του ν. 2510/1995 (Α' 136) «Περί, ρυθμίσεων στρατιωτικών υποχρεώσεων», η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, για όσους υπηρετούν την στρατιωτική των θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία από 1-1-2004 και εντεύθεν, καθορίσθηκε από σε δώδεκα μήνες. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι όσοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία και επιθυμούν, ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες διότι έχουν την δυνατότητα που τους παρέχει η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου.2 του ,ν.3874/2010., που προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν. 4235/2014, να ασχοληθούν επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα "τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου" χρόνου εργασίας των, εντός της διετούς προθεσμίας που τους παρέχει η διάταξη αυτή για την εγγραφή των στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι με τη διάταξη του άρθρου 5 της υπ' αριθ. Φ. 429.1/46/158169/22.12.2005 ( Β' 1813) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 3421/2005 (Α' 302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η χορήγηση αγροτικής άδειας στους επαγγελματίες αγρότες.
 
Γ. Τέλος και οι φοιτητές, οι οποίοι είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες εφόσον εντός της διετούς προθεσμίας για την εγγραφή των στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, που παρέχεται στους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα με την διάταξη του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν. 4235/2014, έχουν την δυνατότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής των, να ασχοληθούν επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας των.

IV. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εν όψει των προεκτεθέντων, το Δ' Τμήμα του Ν.Σ.Κ. γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι:
α) Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επαγγελματίας αγρότης, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%.
β) Οι φοιτητές και οι στρατιώτες που υπηρετούν την στρατιωτική των θητεία, μπορούν, εφόσον έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες.

 
 
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αθήνα 23-7-2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ

Πηγή: Taxheaven