Αριθμ. Φ30316/ οικ.10271/ Δ15.201/ 16.3.2016 Καθορισμός τρόπου και χρόνου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για τους λοιπούς μήνες έτους 2016

Αριθμ. Φ30316/ οικ.10271/ Δ15.201/ 16.3.2016 Καθορισμός τρόπου και χρόνου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για τους λοιπούς μήνες έτους 2016

Αριθμ. Φ30316/οικ.10271/Δ15.201

(ΦΕΚ Β' 799/24-03-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Π.δ. 422/1981 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων» (Α΄ 114) όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει (Α΄ 180).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

6. Την αριθμ. Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).

7. Την αριθμ. οικ.:44549/Δ9.12193/8−10−2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169).

8. Την από 25−2−2016 κατά πλειοψηφία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ που ελήφθη κατά την 8η συνεδρίασή του.

9. Το γεγονός ότι, το ΜΤΠΥ έχει ήδη καταβάλει το μέρισμα για το Μάρτιο 2016.

10. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την καταβολή των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

2. Για την έναρξη εφαρμογής του παρόντος, νοούνται για το ημερολογιακό έτος 2016:
α. ως πρώτο τρίμηνο οι μήνες Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος
β. ως δεύτερο τρίμηνο οι μήνες Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος και
γ. ως τρίτο τρίμηνο οι μήνες Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven