Αριθ. πρωτ.: 285/16.3.2016 Αποδοχή Γνωμοδότησης

Αριθ. πρωτ.: 285/16.3.2016 Αποδοχή Γνωμοδότησης

Αθήνα, 16-3-2016
Αριθ. Πρωτ. :285

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση :Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας :101 83 Αθήνα
Πληροφορίες :Γωγώ Κατσίκα
e-mail :g.katsika@ypes.gr
Τηλέφωνο :213-1364329
FAX :213-1364359

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ :Αποδοχή Γνωμοδότησης.


Σας ενημερώνουμε, ότι εκδόθηκε η αριθ. 319/2015 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Γνωμοδότηση:
«Οι ΦΟΔΣΑ οι οποίοι έχουν τη νομική μορφή ανωνύμου εταιρείας και, εν προκειμένω, και η εταιρεία υπό την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων της {start}παραγράφου 1α το άρθρου 31{end} του ν.4024/2011 και της περιπτώσεως 12, της {start}υποπαραγράφου Γ1, της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου{end} του ν.4093/2012, ως Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., κατά τη έννοια της επιτεύξεως κρατικού, δημόσιου και αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας τους από το κράτος και από Ο.Τ.Α., ώστε, μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν.4093/2012, εφαρμόζονται ως προς αυτούς οι κανόνες και οι περιορισμοί του {start}άρθρου 31{end} του ν.4024/2011, που αφορούν τα εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ., μετά δε τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν.4093/2012, ήτοι από 1-1-2013, οι διατάξεις του {start}άρθρου 4{end} του ν.4024/2011, που αφορούν το προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο.».

Την ως άνω Γνωμοδότηση μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Η Αναπλ. Διευθύντρια
Δρ. Μ. ΜαυραγάνηΠηγή: Taxheaven