Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1048969 ΕΞ 2016/28.3.2016 Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1029710 ΕΞ 2016/23-02-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την απαλλαγή από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρο

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1048969 ΕΞ 2016/28.3.2016 Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1029710 ΕΞ 2016/23-02-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την απαλλαγή από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρο

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1048969 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Μουζακίτου
Τηλέφωνο:210 69.87.423
FAX:210 69.87.424
E-mail:finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1029710 ΕΞ 2016/23-02-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την απαλλαγή από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1029710 ΕΞ 2016/23.2.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 743/Β721.03.2016 - ΑΔΑ : Ω7Μ9Η-ΣΜ3) αναφορικά με την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1, του άρθρου 78 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 184 του ν.4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α'), επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 δικαιούχοι απαλλαγής από τον ΕΦΚ είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία είτε απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, είτε παράγεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις για δική τους χρήση (αυτοπαραγωγοί κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.4001/2011), στο πλαίσιο της παραγωγικής τους διαδικασίας, για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική ή μεταλλουργική κατεργασία, ενώ αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσεται, είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση όπου λαμβάνει χώρα η ανωτέρω κατεργασία.

2. Με το άρθρο 2 προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής αίτησης από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ., με την οποία θα ζητείται η υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 184 του ν.4261/2014 και καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν περισσότερες των μία εγκαταστάσεων/παραγωγικών μονάδων, η αίτηση μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε μία εγκατάσταση στην ΕΛ.Υ.Τ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται κάθε εγκατάσταση.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής από ένα τελωνειακό υπάλληλο της αρμόδιας ΕΛ.Υ.Τ., ένα χημικό υπάλληλο της αρμόδιας χημικής υπηρεσίας, καθώς και έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό ή μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο μηχανικό της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποία υπάγεται η εγκατάσταση της επιχείρησης, για τη διαπίστωση υπαγωγής της αιτούμενης επιχείρησης στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 184 του ν.4261/2014 και τον προσδιορισμό των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία και απαλλάσσονται του ΕΦΚ. Μετά τον έλεγχο που διενεργείται από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρακτικό με βάση το οποίο εγκρίνεται η υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις του ν.4261/2014, αφού πρώτα έχει κατατεθεί η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 4. Στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής τηρείται σχετικό «Μητρώο δικαιούχων απαλλαγής από ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία". Μετά την εγγραφή της επιχείρησης στο εν λόγω μητρώο η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. ενημερώνει τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά με την υπαγωγή της επιχείρησης/εγκατάστασης στις διατάξεις του ν.4261/2014 καθώς και το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσεται του ΕΦΚ επί της μηνιαίας συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης, με βάση το οποίο ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσαρμόσει την τιμολόγησή του.

4. Με το άρθρο 5 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των Διανομέων και Αυτοπαραγωγών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού οι Προμηθευτές/Διανομείς διαχωρίζουν με βάση το ως άνω ποσοστό που τους κοινοποιείται από την ΕΛ.Υ.Τ., τις μηνιαίες απαλλασσόμενες από τον ΕΦΚ ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας επί της συνολικής καταμετρημένης μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης κάθε δικαιούχου απαλλαγής προσώπου. Ομοίως οι δικαιούχοι απαλλαγής του άρθρου 1 που παράγουν (αυτοπαραγωγοί) ή προμηθεύονται/απορροφούν απευθείας από το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια για ιδία χρήση, μέρος της οποίας καταναλώνεται στις απαλλασσόμενες κατεργασίες, διαχωρίζουν κατά τον ίδιο τρόπο τις μηνιαίες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ από το σύνολο της μηνιαίας καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διανομείς οφείλουν να υποβάλλουν συγκεντρωτική Δήλωση ΕΦΚ για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδουν με απαλλαγή από τον ΕΦΚ στα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα ενώ ομοίως οι λοιποί δικαιούχοι του άρθρου 1 για την την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν στις απαλλασσόμενες κατεργασίες.

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων, μεταξύ των οποίων είναι η τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου για τον ευχερέστερο έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία καθώς και η ενημέρωση της ΕΛ.Υ.Τ. για κάθε συμβάν που επηρεάζει τον τρόπο προμήθειας, το είδος και το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσεται του ΕΦΚ επί της μηνιαίας συνολικής κατανάλωσης ηλκετρικής ενέργειας της εγκατάστασης, καθώς και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους.

6. Με το άρθρο 7 καθορίζονται οι έλεγχοι στους οποίους προβαίνει η ΕΛ.Υ.Τ. για τη διαπίστωση της τήρησης από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας των οριζομένων στην Απόφαση καθώς και για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσεται του ΕΦΚ από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα.

7. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 καθορίζεται η διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται η επιστροφή του ΕΦΚ που έχει καταβληθεί για τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκαν για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 184 του ν.4261/2014, μέχρι την εφαρμογή της ΑΥΟ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.2960/2001, περί επιστροφής αγρεωστήτως εισπραχθέντων. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα προκειμένου να λάβουν την επιστροφή του ΕΦΚ, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. στην οποία θα αναφέρονται οι ανά μήνα απαλλασσόμενες από ΕΦΚ καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και το ποσοστό επί της συνολικής καταμετρημένης μηνιαίας κατανάλωσης της εγκατάστασης, για το ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Η ΕΛ.Υ.Τ. αφού προβεί σε έλεγχο των ως άνω δηλούμενων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, προσδιορίζει τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσονται και το επιστρεπτέο ποσό του ΕΦΚ και ενημερώνει σχετικά τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα και τον εκάστοτε διανομέα/πάροχο. Με βάση την ως άνω ενημέρωση της ΕΛ.Υ.Τ. ο εκάστοτε διανομέας εκδίδει άμεσα πιστωτικό τιμολόγιο προς το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο, με το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ και υποβάλλει αίτηση επιστροφής του καταβληθέντος ΕΦΚ με συνημμένα τα πιστωτικά τιμολόγια στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου του, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις δικαιούχων απαλλαγής του άρθρου 1 η αίτηση για την επιστροφή του καταβληθέντος ΕΦΚ υποβάλλεται από το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου του.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠηγή: Taxheaven