Αρ. πρωτ.:  Δ.ΟΡΓ.Β. 1049616 ΕΞ 2016/29.3.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1096853ΕΞ2015/16-7-2015 (Α.Δ.Α:ΨΞ10Η-ΤΧ6) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών του Α' κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών

Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1049616 ΕΞ 2016/29.3.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1096853ΕΞ2015/16-7-2015 (Α.Δ.Α:ΨΞ10Η-ΤΧ6) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών του Α' κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα 29 Μαρτίου 2016
Αρ . Πρωτ: Γ.ΟΡΓ.Β. 1049616ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/ νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Φ. Τσέλιου
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax : 210-3230829
β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2)
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/ νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375194

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'- Οργάνωσης και Ποιότητας
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κωδ.: 10165 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο: 210-3338283
Fax :    210-3338202

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΏΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1096853ΕΞ2015/16-7-2015 (Α.Δ.Α:ΨΞ10Η-ΤΧ6) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών του Α' κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α'26) και των παρ. 11 έως 15 του άρθρου 146Α του ίδιου νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).

γ) της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α'66), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α'40), όπως ισχύει.

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως ισχύει.

στ) του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α'131), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 του ν.3536/2007 (Α'42) και ισχύει.

ζ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.

η) του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20) και του π.δ. 70/2015, περί μετονομασίας, μεταξύ άλλων και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α'114).

θ) του π.δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116).

2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ.10874/3.5.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:Β499Χ- ΟΥΗ).

3. α) Την αριθ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 2012/14.6.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση -συγκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α' και Β' κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων» (Β' 1882), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1103653 ΕΞ 27.6.2013 (Β' 1640), Δ. ΟΡΓ. Β 1030175 ΕΞ 2015/5.3.2015 (Β' 378) και Δ.ΟΡΓ.Β. 1081058 ΕΞ 2015/15.6.2015 (Β' 1161) όμοιες και ιδιαιτέρως τις παρ.2 και 5 αυτής.

β) Την αριθ.Δ.ΟΡΓ. Β. 1096853 ΕΞ 2015/16.7.2015 (ΑΔΑ:ΨΞ10Η-ΤΧ6) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Α' κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

4. α) Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ 2014/11.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. 1036923/431/Α0006/7-4-1999 (Β'359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση - συγκρότηση των Α', Β', Γ', Ε' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α', Β', και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου Υπουργείου» (Β' 3472).

β) Την αριθ. 2/98380/0004/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β'3546).

γ) Την αριθ. Δ . ΟΡΓ. Β. 1030813 ΕΞ2015/5.5.2015 (ΑΔΑ:6ΒΩΑΗ-ΘΛΔ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ . ΟΡΓ. Β 1063680 ΕΞ 2015/11.5.2015 (ΑΔΑ: 679ΝΗ-9Ρ4) όμοια.

δ) Την αριθ. Δ . ΟΡΓ. Β. 1030814 ΕΞ2015/5.5.2015 (ΑΔΑ: 6ΨΜΛΗ-ΟΡΚ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ε) Την αριθ. Δ . ΟΡΓ. Β. 1030815 ΕΞ2015/5.5.2015 (ΑΔΑ: Ω3ΔΡΗ-ΣΙΓ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Γ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ . ΟΡΓ. Β 1063683 ΕΞ 2015/11.5.2015 (ΑΔΑ: 7ΕΠΩΗ-Ω68) όμοια.

στ) Την αριθ. 2/43044/0004/25.6.2015 (ΑΔΑ: Ω00ΕΗ-2ΥΔ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών.

ζ) Το απόσπασμα πρακτικών των αριθ. 3349/1/27-05-2010, 3385/1/20-1-2011, 3429/1/12-1-2012, 3477/3/10-1-2013, 3509/1/23-1-2014 και 3541/1/15-1-2015 συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων, περί ορισμού μελών του Υπηρεσιακού τους Συμβουλίου.

η) Το γεγονός ότι δεν λειτουργεί προσωρινά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των μονίμων υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5. Το αριθ. 2756/34257/29-12-2014 έγγραφο του Αναπληρωτή Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υπόδειξης Προϊσταμένων Διεύθυνσης, για να ορισθούν ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος του Α' κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΣΠ/ΔΕΔ/208517/6952/633/27-7-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εποπτείας και Δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο ζητά την απαλλαγή της από τα καθήκοντα του με α/α 3 αναπληρωματικού μέλους του Α' Πειθαρχικού Συμβουλίου.

7. Το αριθ. 146323/23-10-2015 έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και την από 27-10-2015 αίτηση του κ. Στέργιου Κίκα, υπό στοιχείο με α/α 2 τακτικού μέλους του Α' Πειθαρχικού Συμβουλίου, περί αντικατάστασής του, λόγω της από 19-10-2015 απόσπασής του στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, βάσει της αριθ. ΥΠΟΙΚ 0011380 ΕΞ2015/16-10-2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

8. Το αριθ. 87225/25-11-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οργάνωσης Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο ζητά την απαλλαγή της από τα καθήκοντα του με α/α 3 τακτικού μέλους του Α' Πειθαρχικού Συμβουλίου.

9. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

10. Την αριθμ. Υ14/03-10-2015 (ΦΕΚ 2144Β') απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τις υποπαραγράφους I και II της παραγράφου Α' της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Β. 1096853 ΕΞ 2015/16.7.2015 (Α.Δ.Α:ΨΞ10Η-ΤΧ6) απόφασής μας «Ορισμός μελών του Α' κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών», αντικαθιστούμε το με α/α 2 τακτικό μέλος, Στέργιο Κίκα και το με α/α 3 τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, Ευτυχία Κατσιγαράκη και Βασιλική Παπακωστοπούλου, αντίστοιχα, καθώς και την αναπληρώτρια γραμματέα Κανέλλα Στεφανούρη, ορίζουμε στην θέση τους, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του Συμβουλίου, τον Πολυχρόνη Καραστεργίου του Ανέστη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., τον Αναστάσιο Μητιακούδη του Αθανασίου, τον Γεώργιο Καλαμαντή του Κωνσταντίνου και την Κότσιλα Σταυρούλα του Δημητρίου, αντίστοιχα και διαμορφώνουμε τις προαναφερθείσες υποπαραγράφους, ως εξής:

«Α. I. 2.- Πολυχρόνη Καραστεργίου του Ανέστη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Απόστολο Ψάρρη του Παναγιώτη, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί, επίσης, στο Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας.
3.- Αναστάσιο Μητιακούδη του Αθανασίου, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καλαμαντή του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
«Α. II. Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται η Στεφανή Ελένη του Γεωργίου, υπάλληλος με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, με αναπληρώτρια την Κότσιλα Σταυρούλα του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. αριθ. Δ.ΟΡΓ. Β. 1096853 ΕΞ 2015/16.7.2015 απόφασή μας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΏΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠηγή: Taxheaven