Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 54/2016 Υποχρέωση ή μη των παρόχων οπτικοακουστικών μέσων να προβαίνουν, και στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων, σε σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού εκ των ακαθαρίστων εσόδων τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν. 39

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 54/2016 Υποχρέωση ή μη των παρόχων οπτικοακουστικών μέσων να προβαίνουν, και στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων, σε σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού εκ των ακαθαρίστων εσόδων τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν. 39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ: 54/2016

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Συνεδρίαση της 8-3-2016

Σύνθεση:
Πρόεδρος:
Μεταξία Ανδροβιτσανέα, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.
Μέλη: Θεόδωρος Ψυχογυιός, Κωνσταντίνος Γεωργάκης, Βασιλική Πανταζή, Δημήτριος Αναστασόπουλος, Ελένη Σβολοπούλου, Δημήτριος Μακαρονίδης, Αδαμαντία Καπετανάκη, Σταύρος Σπυρόπουλος και Βασίλειος Καραγεώργος, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.
Αριθμός Ερωτήματος: Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΕΠΠ/ΤΚΟΜ/334412/10308/ 3018/881/26-11-2015 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σύγχρονου Πολιτισμού, Δ/νσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής, Τμήμα Κιν/φιας και Οπτικοακουστικών μέσων.
Εισηγητές: Θεόδωρος Ψυχογυιός (δυνάμει της υπ' αριθ. 3197/102180/11 -1 - 16 εντολής του Προέδρου ΝΣΚ) , Ελένη Σβολοπούλου, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.
Περίληψη Ερωτήματος: Εάν οι πάροχοι οπτικοακουστικών μέσων (ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης κ.λ.π.) υποχρεούνται, και στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων, να προβαίνουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, ίσου με το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν για την παραγωγή ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ.7 του ν.3905/2010.

Επί του ως άνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε' Τμήμα) γνωμοδότησε, ομόφωνα, ως ακολούθως:

Ιστορικό.

Από το έγγραφο του ερωτήματος και τα στοιχεία του φακέλου που το συνοδεύουν, προκύπτουν τα εξής:

1. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α') οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης κ.λ.π) υποχρεούνται να επενδύουν στην παραγωγή «ελληνικών κινηματογραφικών έργων» και συγκεκριμένα: Η Ε.Ρ.Τ. ΑΕ υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί το 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους, οι εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας (IPTV,VIDEO ON DEMAND).Για το σκοπό αυτό οι προαναφερθείσες εταιρείες υποχρεούνται αφενός μεν να εγγράφουν κάθε οικονομική χρήση, σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό στον ετήσιο ισολογισμό τους, το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν για την παραγωγή ελληνικών κινηματογραφικών έργων, αφετέρου δε να διαθέσουν το σύνολο του ποσού αυτού μέσα στα δύο αμέσως επόμενα έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του ισολογισμού τους (άρθρο 8 παρ.7).

2. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ απευθύνθηκε στις υπόχρεες εταιρείες και ζήτησε την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Το σύνολο σχεδόν των εταιρειών αυτών, πλην μιας (εταιρείας συνδρομητικής τηλεόρασης), απάντησαν ότι δεν δύνανται να εφαρμόσουν το νόμο, όσον αφορά στην εγγραφή αφορολόγητου αποθεματικού στους ισολογισμούς τους, διότι σύμφωνα με το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο η εγγραφή αποθεματικών στους ισολογισμούς των εταιριών προϋποθέτει κερδοφορία, ενώ οι υπόχρεες εταιρείες τα τελευταία οικονομικά έτη εγγράφουν συνεχώς ζημίες. Προς ενίσχυση του ισχυρισμού τους προσκόμισαν επιστολές εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων με τις οποίες υποστηρίζεται ότι αφορολόγητα αποθεματικά είναι εκείνα, που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας δεν υπάγονται σε φόρο εισοδήματος, ότι, συνεπώς, «η εγγραφή σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό», που αναφέρεται στο ν.3905/2010, προϋποθέτει την ύπαρξη κερδών, ενώ η υλοποίηση της πρόβλεψης του νόμου και σε περίπτωση ζημιογόνου χρήσης θα σήμαινε καταφυγή σε δανεισμό, ενδεχόμενο που δεν είναι στο πνεύμα της σχετικής διάταξης.

3. Επειδή μέχρι σήμερα οι υπόχρεες εταιρείες δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις, και προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στην επιβολή των προβλεπόμενων στην παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν.3905/2010 προστίμων, θέτει το ερώτημα εάν βρίσκει έρεισμα στη φορολογική νομοθεσία το επιχείρημα των εταιριών ότι λόγω ζημιογόνων χρήσεων δεν δύνανται να εγγράψουν αφορολόγητο αποθεματικό στους οικείους ετήσιους ισολογισμούς τους.

Εφαρμοστέες διατάξεις.


4. Στις ακόλουθες διατάξεις του ν.3905/2010 (ΦΕΚ Α' 219/23.12.2010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» ορίζονται, πλην άλλων, τα εξής:

Στο Άρθρο 3: "Ελληνικό Κινηματογραφικό Έργο" νοείται το κινηματογραφικό έργο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 και δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια: (α) η πρωτότυπη εκδοχή του να είναι κατά ποσοστό 51% τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, (β) 51% τουλάχιστον των γυρισμάτων να έχουν διεξαχθεί στην Ελληνική Επικράτεια, (γ) 51% τουλάχιστον του προϋπολογιστικού κόστους να έχει αποδεδειγμένα δαπανηθεί στην Ελληνική Επικράτεια. 2.. 3...»

Στο Άρθρο 8. με τίτλο Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων
«1. Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Στον ετήσιο κύκλο εργασιών της συνυπολογίζεται το ανταποδοτικό τέλος.
2. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
3. Μέχρι και το μισό του ποσού που υποχρεούται να διαθέσει κάθε χρόνο η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κινηματογραφικών έργων.
4. Οι εταιρίες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.
5. Μέχρι και το μισό του ποσού που υποχρεούται να διαθέσει κάθε χρόνο και μέχρι το έτος 2014 εταιρία συνδρομητικής τηλεόρασης για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κινηματογραφικών έργων. Από το έτος 2015 και μετά οι εταιρίες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να διαθέτουν το σύνολο του 1,5% του κύκλου εργασιών τους αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
6. Οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας (IPTV, VIDEO ON DEMAND) για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.
7. Οι υπόχρεες εταιρίες υποχρεούνται για κάθε οικονομική χρήση να εγγράφουν σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό στον ετήσιο ισολογισμό τους το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων (Επένδυση Κινηματογραφικής Παραγωγής).Οι υπόχρεες εταιρίες οφείλουν να έχουν διαθέσει το σύνολο της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής μέσα στα δύο αμέσως επόμενα έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του ισολογισμού τους.
8. Οι υπόχρεες εταιρίες, εφόσον έχουν διαθέσει την Επένδυση Κινηματογραφικής Παραγωγής, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΔΙ.Κ.Ο.Μ.) Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, μέσα σε ένα μήνα από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. 9...
10. Μετά την υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, η ΔΙ.Κ.Ο.Μ., εφόσον η υπόχρεη εταιρία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται το αργότερο εντός μηνός να εκδώσει Πιστοποιητικό Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής. Υπόχρεη εταιρία που έχει θέσει στη διάθεση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου διαφημιστικό χρόνο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος εκπληρώνει τη σχετική της υποχρέωση ακόμα και εάν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δεν χρησιμοποιήσει τον αντίστοιχο διαφημιστικό χρόνο.
11. Αν υπόχρεη εταιρία παρέλειψε να υποβάλει στη ΔΙ.Κ.Ο.Μ., μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, την Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, η ΔΙ.Κ.Ο.Μ., με έγγραφη πρόσκληση της, την καλεί να το πράξει μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες. Αν η υπόχρεη εταιρία δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση, εφαρμόζεται η διάταξη της επόμενης παραγράφου.
12. Αν: (α) υπόχρεη εταιρία δεν υποβάλει Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου ή (β) δεν συντρέχουν στο σύνολο τους οι προϋποθέσεις έκδοσης Πιστοποιητικού Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. με απόφασή της επιβάλλει στην υπόχρεη εταιρία πρόστιμο, το ύψος του οποίου ισούται με το συνολικό ποσό της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής και το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δημόσιο έσοδο και περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αποδίδει το εν λόγω ποσό στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. 13.........
14. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αντιστοιχίας του ποσού που μπορεί να διαθέτει η υπόχρεη εταιρία σε διαφημιστικό χρόνο, η διαδικασία και τα απαιτούμενοι δικαιολογητικά για την πιστοποίηση του ποσού της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

5. Κατ' επιταγήν της άνω παραγράφου 14 του άρθρου 8 εκδόθηκε η Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/82204/3885/54/2012(ΦΕΚ2403/Β/ 29.8.2012) Υπουργική Απόφαση. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 αυτής ορίζεται ότι: « 3. Αν υπόχρεη εταιρία δεν έχει κάνει εγγραφή του ποσού που οφείλει να επενδύσει για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό στον ετήσιο ισολογισμό της, η ΔΙ. Κ. Ο. Μ. με απόφασή της επιβάλλει στην υπόχρεη εταιρία πρόστιμο, το ύψος του οποίου ισούται με το συνολικό ποσό της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής και το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

6. Εξάλλου, στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του ν.2238/1994 (Α' 151) Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), που ίσχυσε μέχρι 31/12/2013, ορίζεται ότι:
«1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών».

Στο άρθρο 31 παρ. 1 του ίδιου νόμου, πλην άλλων, ορίζεται:
"1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν «βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο» εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων, " με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος" α).., β)..., γ)... ε) Των ποσών των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων, που βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων..........

Τέλος, στο ν. 4172/2013, (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, που ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2014 και εντεύθεν), ορίζεται:

Άρθρο 7
Φορολογητέο εισόδημα
1. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα.
2. Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων: α)... β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ)... δ)...

Άρθρο 21
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις».

Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων.

7. Το αφορολόγητο αποθεματικό, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3905/2010 και ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% εκ του ετήσιου κύκλου εργασιών ή των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων των υπόχρεων εταιρειών κατά περίπτωση, διατίθεται σύμφωνα με τις παρατεθείσες διατάξεις για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής με στόχο, όπως προκύπτει από την οικεία αιτιολογική έκθεση, την ενίσχυση των νέων δημιουργών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση των επενδύσεων κ.α., δηλαδή σκοπό γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Οι εταιρείες αυτές έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν το εν λόγω ποσό απευθείας σε παραγωγές, αλλά και σε ανταλλακτικό κόστος σε διαφημιστικό χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό της κάθε επιχείρησης μέχρι το μισό του βεβαιωμένου ποσού.

8. Από τις διατάξεις της παραγράφου 12 περ. β' του άρθρου 8 του ν.3905/2010 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της πιο πάνω Υπουργικής Απόφασης προκύπτει ότι, εάν υπόχρεη εταιρία δεν έχει κάνει εγγραφή του ποσού που οφείλει να επενδύσει για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό στον ετήσιο ισολογισμό της, η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. με απόφασή της επιβάλει στην εταιρία αυτή πρόστιμο, ισόποσο με το συνολικό ποσό της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, το οποίο στη συνέχεια βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το οποίο το αποδίδει στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

9. Κατά την ορθή ερμηνεία του άρθρου 8 του ν.3905/2010, κατά το οποίο η εκ ποσοστού 1,5 επιβάρυνση επιβάλλεται στον ετήσιο Κύκλο εργασιών ή στα ετήσια διαφημιστικά έσοδα των υπόχρεων, συνάγεται ότι αντικείμενο της συγκεκριμένης επιβάρυνσης δεν είναι τα κέρδη αυτών, αλλά τα ακαθάριστα εισοδήματά τους, όπως αυτά ορίζονται από τις ως άνω φορολογικές διατάξεις και ειδικότερα στη μεν πρώτη περίπτωση το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα, στη δε δεύτερη περίπτωση μόνο το ακαθάριστο εισόδημα από διαφημιστικά έσοδα. Εξυπακούεται ότι ο νομοθέτης, με την πρόβλεψή του περί εγγραφής σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του ποσού που οι πιο πάνω υπόχρεοι οφείλουν να επενδύσουν για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων (άρθρ. 8§7), απέβλεψε απλώς στη φορολογική απαλλαγή του πιο πάνω ποσού κατά την περίπτωση που, ευλόγως, η χρήση ήταν κερδοφόρος, όχι όμως και στη μεταβολή του αντικειμένου επί του οποίου αυτό επιβάλλεται, αφού τούτο θα προϋπέθετε ρητή νομοθετική αναφορά στα «κέρδη» και όχι στον «κύκλο εργασιών» του υποχρέου.

10. Περαιτέρω, ως προς τη φύση της επίμαχης επιβάρυνσης, που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 1-6 του ν.3905/2010, πρέπει να γίνει δεκτό ότι αυτή έχει χαρακτήρα φόρου, αφού επιβάλλεται χάριν του ως άνω σκοπού δημοσίου συμφέροντος (πρβλ. ΣτΕ 1025/2013), σε συγκεκριμένο κύκλο φορολογουμένων.

11. Όπως έχει παγίως κριθεί σε συναφείς περιπτώσεις, όπου επίσης εσκοπείτο σκοπός δημοσίου συμφέροντος, η επιβολή παρομοίου φορολογικού βάρους επί των ακαθαρίστων εσόδων και όχι επί των κερδών των υπόχρεων δεν προκαλεί παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος, που επιτάσσει τη συνεισφορά στα δημόσια βάρη ανάλογα με την πραγματική φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων, ούτε βεβαίως των άρθρων 17 και 78 του Συντάγματος, (πρβλ. ΣτΕ 2406/2014, ΣτΕ 2758/2013, ΣτΕ 1025/2013, ΣτΕ 2469/2008, επίσης πρβλ. Ολ.ΣτΕ 3299/2014).
Συνακόλουθα, δεν γεννάται αμφιβολία ότι ο σχηματισμός του επίμαχου αφορολόγητου αποθεματικού επιτρεπτώς και νομίμως διενεργείται εκ των ακαθαρίστων εσόδων των υποχρέων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κερδών χρήσης και παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς των, με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες που πηγάζουν από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 και του άρθρου 6§3 της Υ.Α. να ισχύουν στο ακέραιο.

Απάντηση


12. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, στο τεθέν ερώτημα αρμόζει η απάντηση ότι η δέσμευση αφορολόγητου αποθεματικού, εκ ποσοστού 1,5%, ορθώς διενεργείται εκ των ακαθαρίστων εσόδων (δηλ. του ετησίου κύκλου εργασιών) ή εκ των ετήσιων ακαθαρίστων διαφημιστικών εσόδων των τηλεοπτικών και λοιπών επιχειρήσεων του άρθρου 8 του ν.3905/2010 με στόχο την ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής, ανεξαρτήτως της υπάρξεως κερδών ή μη κατά την οικεία χρήση.


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα, 11-3-2016

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Μεταξία Ανδροβιτσανέα
Αντιπρόεδρος ΝΣΚ

Οι Εισηγητές

Θεόδωρος Ψυχογυιός
Ελένη Σβολοπούλου
Νομικοί Σύμβουλοι του ΚράτουςΠηγή: Taxheaven