Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 574/21.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος αναβίωσης ΕΠΕ, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της (υπάρχει αδιανέμητο το κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 574/21.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος αναβίωσης ΕΠΕ, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της (υπάρχει αδιανέμητο το κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας)

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ. 574

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : Αντιμετώπιση αιτήματος αναβίωσης ΕΠΕ, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της (υπάρχει αδιανέμητο το κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας).

Σχετικά :1.    Επιστολή σας, με α.π. ΕΣ 574/09-12-2015.
2.    Επιστολή μας, με α.π. 150/06-06-2013 και α.π. 485/25-11-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος αναβίωσης ΕΠΕ, με επωνυμία ".......................................", που έχει λυθεί και έχει κάνει διακοπή στη Δ.Ο. Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της (υπάρχει αδιανέμητο το κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας)», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει διατυπωθεί στις ανωτέρω σχετικές (2) επιστολές μας, όπου και σας παραπέμπουμε, για την εφαρμογή των παρεχόμενων οδηγιών για την αντιμετώπιση ιδίων θεμάτων και ειδικότερα:

1) Η εταιρεία, εφόσον και η Δ.Ο.Υ. Καβάλας αποδέχεται να αναβιώσει το ΑΦΜ της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης, θα πρέπει να ζητήσει την εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ (ως υπό εκκαθάριση εταιρεία) και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλλει, στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καβάλας:

α) όλα τα δικαιολογητικά (αρχικό καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις, μέχρι και το συμφωνητικό λύσης και τη διακοπή της Δ.Ο.Υ.)

β) εφόσον στο συμφωνητικό λύσης δηλώθηκε λανθασμένα ότι έχει περατωθεί η εκκαθάριση, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποίηση του συμφωνητικού λύσης, με την οποία αφού αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι που το επιβάλλουν (ότι δηλ. η εταιρία έχει ακόμη την κυριότητα του κατοχυρωμένου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και άρα δεν έχει ουσιαστικά περατωθεί η εκκαθάριση) θα αποφασίζεται η αναβίωση της εταιρίας στο στάδιο εκκαθάρισης και θα οριστούν σύμφωνα με το καταστατικό εκκαθαριστές, οι οποίοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εκκαθάριση των αδιανέμητων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με την αρμόδια ΔΟΥ νια το χειρισμό της υπόθεσης. Ειδικότερα η ως άνω τροποποίηση της δήλωσης λύσης θα πρέπει να κατατεθεί και να θεωρηθεί από τη Δ.Ο.Υ., η οποία θα πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί και να έχει συμφωνήσει σχετικά.

2). Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καβάλας σας, θα καταχωρίσει την εταιρία στο ΓΕΜΗ (ως υπό εκκαθάριση εταιρεία) και οι εκκαθαριστές, αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, θα πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. πρωτ. 105/14.3.2013 έγγραφο μας (απάντηση 16) και στο άρθρο 268 του Νόμου 4072/2012, προκειμένου να διαγραφεί από το ΓΕΜΗ,.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven