Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 548/21.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης λύσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που δεν έχει δημοσιεύσει τη σύστασή της στο ΦΕΚ και δεν έχει απογραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 548/21.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης λύσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που δεν έχει δημοσιεύσει τη σύστασή της στο ΦΕΚ και δεν έχει απογραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ. : 548

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης λύσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που δεν έχει δημοσιεύσει τη σύστασή της στο ΦΕΚ και δεν έχει απογραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ»

ΣΧΕΤΙΚΑ: Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επιμελητηρίου Λακωνίας της 18- 11-2015 και με ΑΠ εισερχομένου στο ΕΣ 548/26.11.2015

Σε απάντηση του ερωτήματος σας για την «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης λύσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που δεν έχει δημοσιεύσει τη σύστασή της στο ΦΕΚ και δεν έχει απογραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ» σας ενημερώνουμε ότι η ομόφωνη απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.ΕΜΗ είναι η εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» ορίζεται ότι «Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης Εταιρείας δημοσιεύεται, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα..» ενώ στο άρθρο 9 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι «Μόνον από της συντελέσεως των εν τω προηγουμένω αρθρ. 8 διατυπώσεων η εταιρεία κτάται νομική προσωπικότητα.» Συνεπώς, για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, είναι απαραίτητη η δημοσίευση της περιληπτικής πράξης σύστασής της στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί η με αρ. 398/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπου αναφέρονται τα εξής: «Εφ' όσον, όμως, λειτούργησε, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του καταστατικού της στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, έως τη δημοσίευση περίληψης της ιδρυτικής της πράξης στο Τεύχος Α. Ε. και Ε.Π.Ε., πρέπει να γίνει δεκτό ότι, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, λειτούργησε ως «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία (πρβλ. ΣτΕ 652/2006, ΑΠ 812/2008,  ΑΠ 1608/2006, Ολ, ΑΠ 2/2003 κλπ., ad hoc ΕφΠειρ. 435/1999). Τούτο διότι, ο συγκεκριμένος εταιρικός τύπος της προσωπικής ομόρρυθμης εταιρείας, προϋποθέτει ελάχιστες διατυπώσεις δημοσιότητας (δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, κατ' άρθρο 42 του Ε.Ν.), ενώ παρέχει την ισχυρότερη δυνατή προστασία στους συναλλασσόμενους με την εταιρεία, ενόψει της προσωπικής απεριόριστης και εις ολόκληρον ευθύνης των εταίρων, για τις υποχρεώσεις της (άρθρο 22 του Ε. Ν.). Επιχείρημα δε υπέρ της ως άνω απόψεως παρέχει και το άρθρο 9 του ν. 3190/1955, κατά το οποίο οι συμβληθέντες στο όνομα της εταιρείας, πριν την δημοσίευση της ιδρυτικής της πράξης στα βιβλία του Πρωτοδικείου της έδρας της, ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που γεννήθηκαν από τη συναλλακτική της δράση έως τον χρόνο της δημοσίευσης στα εν λόγω βιβλία, πολλώ δε μάλλον εάν χωρήσει η δημοσίευση στα βιβλία του Πρωτοδικείου. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, εταιρεία, η οποία συνεστήθη συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ', αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3190/1955, διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ), αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία.»

Περαιτέρω, αναφορικά με την ευθύνη των εταίρων της εταιρείας η γνωμοδότηση αναφέρει ότι «Συνεπώς, ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα που συνεβλήθησαν ως εταίροι κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, για τις έναντι των τρίτων υποχρεώσεις της εταιρείας, ανεξαρτήτως εάν χωρήσουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, οι οποίες ισχύουν μόνο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.»

Αναφορικά με τον ισχυρισμό του διαχειριστή για «εν τοις πράγμασι» παύση της λειτουργίας της εταιρείας από το έτος 2005, σας γνωρίζουμε ότι για την επαλήθευση του ισχυρισμού αυτού δικαιοδοσία έχει μόνο η κατά τόπο αρμόδια φορολογική αρχή. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αναδρομική παύση της λειτουργίας της εταιρείας και χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, ο διαχειριστής θα πρέπει να το προσκομίσει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου σας ώστε να καταχωρισθεί στο οικείο μητρώο.

Σε διαφορετική περίπτωση κατά την οποία δεν διαπιστωθεί παύση της λειτουργίας της εταιρείας από το 2005, ο διαχειριστής θα πρέπει να προβεί σε απογραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ καθώς η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ έχει αντικαταστήσει την καταχώριση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου και στην συνέχεια να προβεί σε λύση αυτής και διακοπή στην Δ.Ο.Υ.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven