Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 601/12.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με μεταφορά έδρας ΟΕ, χωρίς τροποποίηση καταστατικού

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 601/12.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με μεταφορά έδρας ΟΕ, χωρίς τροποποίηση καταστατικού

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016
Αρ Πρωτ : 601

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα   

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με μεταφορά έδρας ΟΕ, χωρίς τροποποίηση καταστατικού»

Σχετικά : Επιστολή σας, αρ. πρωτ. 5986/17-12-2015 και με α.π. ΕΣ 601/28-12- 2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος για μεταφορά έδρας ΟΕ, χωρίς τροποποίηση καταστατικού», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Επειδή η έδρα είναι μεταξύ των στοιχείων του καταστατικού που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ και υποβάλλονται στη δημοσιότητα (άρθρο 251 ν 4072/2012) για την μεταφορά της έδρας (που είναι στοιχείο του καταστατικού) απαιτείται η τροποποίησή του.

Τα ανωτέρω προκύπτουν και από το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας (εδάφιο 3) όπου η φράση «χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού» αναγράφεται μετά την δυνατότητα για ίδρυση «νέων εγκαταστάσεων και Υποκαταστημάτων» και όχι μετά τη φράση «και να μεταφέρει την έδρα της όταν κριθεί αναγκαίο».


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης
Πηγή: Taxheaven