Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 515/12.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης τροποποιητικού σε ΟΕ, ενώ είχε ήδη καταχωρισθεί μεταγενέστερη τροποποίηση

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 515/12.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης τροποποιητικού σε ΟΕ, ενώ είχε ήδη καταχωρισθεί μεταγενέστερη τροποποίηση

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ. : 515

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης τροποποιητικού σε ΟΕ, ενώ είχε ήδη καταχωρισθεί μεταγενέστερη τροποποίηση.»

Σχετικά : Επιστολή σας, αρ. πρωτ. 4397/035-11-2015 15 και με α.π. ΕΣ 515/05-11- 2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης του από 1/4/2013 τροποποιητικού Ο Ε για αποχώρηση εταίρου, που σας υποβλήθηκε την 02/11/2015, ενώ είχε ήδη καταχωρισθεί η από 8-7-2015 μεταγενέστερη τροποποίηση στην οποία ο ίδιος εταίρος εμφανίζεται ως εταίρος με ποσοστό το οποίο αυξάνεται με κληρονομούμενο από θανόντα ποσοστό», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Δεν είναι δυνατή η καταχώριση στο ΓΕΜΗ από 1/4/2013 τροποποιητικού ΟΕ (για αποχώρηση εταίρου), που σας υποβλήθηκε την 02/11/2015, ενώ είχε ήδη καταχωρισθεί η από 8-7-2015 μεταγενέστερη τροποποίηση στην οποία ο ίδιος εταίρος εμφανίζεται να είναι εταίρος με ποσοστό το οποίο αυξάνεται με κληρονομούμενο από θανόντα ποσοστό.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven