Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 04/12.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με Καταγγελία ΟΕ, που έγινε ενώ δεν προβλέπεται στο καταστατικό και που καταχωρίσθηκε την 4-1-2013 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 04/12.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με Καταγγελία ΟΕ, που έγινε ενώ δεν προβλέπεται στο καταστατικό και που καταχωρίσθηκε την 4-1-2013 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ. : 04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με Καταγγελία ΟΕ, που έγινε ενώ δεν προβλέπεται στο καταστατικό και που καταχωρίσθηκε την 4-1-2013 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.»

Σχετικά : Επιστολή σας, αρ. πρωτ. 67/05-01-2016 15 και με α.π. ΕΣ 4/07-01-2016.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση Καταγγελίας ΟΕ, που έγινε ενώ δεν προβλέπεται στο καταστατικό και που καταχωρίσθηκε την 4-1-2013 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Θα πρέπει να ενημερώστε την εταιρεία και τον ενδιαφερόμενο ότι:

Η καταγγελία της ΟΕ, που έγινε παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό, δεν μπορεί να καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ Η καταγγελία αυτή, που καταχωρίσθηκε την 4-1-2013 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, είναι άκυρη δεδομένου ότι αφ' ενός δεν προβλέπεται από το καταστατικό και αφ' ετέρου καταχωρίσθηκε σε καταργηθέντα από την 1/1/2013 βιβλία εταιρειών και

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την λύση της εταιρείας για σπουδαίο λόγο, θα πρέπει να επιδιώξει, να την επιτύχει, μέσω της δικαστικής οδού.


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven