Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1050012 ΕΞ 2016/29.3.2016 Συνδρομή Τελωνειακών Περιφερειών σε θέματα διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, συλλογή και αποστολή στοιχείων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1050012 ΕΞ 2016/29.3.2016 Συνδρομή Τελωνειακών Περιφερειών σε θέματα διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, συλλογή και αποστολή στοιχείων

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1050012 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A ': ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
T. Κ:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Μπίρμπιλα, Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480, 475
FAX:210-69.87.506
Email:ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr
m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Συνδρομή Τελωνειακών Περιφερειών σε θέματα διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, συλλογή και αποστολή στοιχείων»


Α) Επιχειρησιακοί Στόχοι - Αρμοδιότητες Τελωνειακών Περιφερειών σε θέματα αξίας με τη Δ.ΟΡΓ.Α 1014322/29-1-2016 Απόφαση:

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2δ της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29.1.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ/295/Β), στους επιχειρησιακούς στόχους των Τελωνειακών Περιφερειών περιλαμβάνεται η συνδρομή στα τελωνεία αρμοδιότητάς τους, σχετικά με τον τελικό προσδιορισμό της δασμοφορολογητέας αξίας οχημάτων και εισαγομένων εμπορευμάτων, προς αποφυγή υποτιμολογήσεων και υπερτιμολογήσεων.

2. Στα πλαίσια της επίτευξης του εν λόγω επιχειρησιακού στόχου, με την ίδια Απόφαση (άρθρο 2 παρ. 5) καθορίστηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες των αρμόδιων για θέματα δασμολογητέας αξίας Τμημάτων των Τελωνειακών Περιφερειών (Τμήμα Δ' της Τελωνειακής Περιφέρειας Αθήνας και Θεσσαλονίκης και Τμήμα Β' της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας), ως ακολούθως:

- Η συγκέντρωση, η τήρηση και η παροχή των τιμολογίων εισαγωγής οχημάτων που τελωνίζονται από τα τελωνεία αρμοδιότητάς τους.

- Η συγκέντρωση, η τήρηση και η παροχή κάθε στοιχείου απαραίτητου για τον τελικό καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας οχημάτων και εμπορευμάτων που τελωνίζονται από τα τελωνεία αρμοδιότητάς τους.

- Ο έλεγχος κάθε στοιχείου και η έκδοση αποφάσεων σχετικών με royalties - δικαιώματα αδείας.

- Ο έλεγχος κάθε στοιχείου και η έκδοση αποφάσεων σχετικών με διαδοχικές πωλήσεις (άρθρο 147 καν. 2454/93).

- Ο επανέλεγχος στοιχείων για τη διαμόρφωση της αξίας όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Β) Εφαρμογή αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών σχετικά με τη διαμόρφωση της αξίας - τρόπος συλλογής στοιχείων:


1. Στα πλαίσια των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών, επισημαίνουμε τα ακόλουθα προς αποφυγή σύγχυσης, κατόπιν και της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1028269 ΕΞ 2016/17.2.2016 Απόφαση ΓΓΔΕ (ΦΕΚ/Β/556) σχετικά με την παύση της διαδικασίας θεώρησης των τιμολογίων εισαγωγής για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εισαγόμενων εμπορευμάτων:

- Η κατάργηση της διαδικασίας θεώρησης των τιμολογίων εισαγωγής πριν από τον τελωνισμό, δεν πρέπει να συγχέεται με την άσκηση των λοιπών αναφερόμενων στην παρ. 2 αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών αναφορικά με θέματα διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων.

- Ειδικότερα, με την αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1028269 ΕΞ 2016/17.2.2016 Απόφαση, δεν επηρεάζεται καμία από τις λοιπές αρμοδιότητες των Τελωνειακών Περιφερειών, πλην της θεώρησης (σφράγισης) των τιμολογίων εισαγωγής.

Έτσι οι Τελωνειακές Περιφέρειες, ιδίως μετά από την απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού που επέφερε η προαναφερόμενη Απόφαση, σε κάθε περίπτωση οφείλουν:

• Να παρέχουν ποιοτική - ουσιαστική συνδρομή στα τελωνεία, μέσω της ενδελεχούς εξέτασης της διασάφησης και των συνοδευτικών της εγγράφων, της διενέργειας ερευνών αναφορικά με τιμές ομοειδών ή παρόμοιων εμπορευμάτων, της εξέτασης των σχετικών στοιχείων που τηρούνται, καθώς και της συνδυαστικής ερμηνείας και εφαρμογής των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων περί δασμολογητέας αξίας.

• Να διαμορφώνουν τη δασμολογητέα αξία εφόσον διαπιστώνεται απόκλιση από τη δηλωθείσα στη θέση 46 του ΕΔΕ αξία. Εφιστούμε την προσοχή ότι η διαμόρφωση της αξίας εκ μέρους της Περιφέρειας, κατόπιν αιτήματος συνδρομής από το τελωνείο, εμπίπτει σε κάθε περίπτωση στις αρμοδιότητες των Τελωνειακών Περιφερειών και δεν σχετίζεται με την διαδικασία θεώρησης του τιμολογίου εισαγωγής που καταργήθηκε με την προαναφερόμενη Απόφαση.

• Να παρέχουν οδηγίες στις τελωνειακές αρχές αναφορικά με τον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας, όπου παρατηρούνται αποκλίσεις ή προβλήματα.

• Να εκδίδουν αποφάσεις αναφορικά με την προσθήκη royalties - δικαιωμάτων αδείας και την εφαρμογή του άρθρου 147 περί διαδοχικών πωλήσεων.

• Να ενημερώνουν την ΚΎ. σε περίπτωση όπου παρατηρούνται δυσχέρειες κατά την παροχή συνδρομής, π.χ. έλλειψη σχετικών στοιχείων ή δυσκολίες στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας κλπ.

• Να υποβάλουν προτάσεις προς την ΚΎ. για την επίλυση ορισμένων θεμάτων για τα οποία κρίνεται σκόπιμη η παροχή οδηγιών ορθής εφαρμογής ή διοικητική ή άλλη ρύθμιση κλπ.

• Να διενεργούν έρευνες για τη συλλογή ορισμένων στοιχείων αναφορικά με την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, όπως: έρευνα στα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο τους, εμπορικοί κατάλογοι - τιμοκατάλογοι, διαδικτυακές έρευνες στον ιστότοπο της εταιρείας, έλεγχος τιμών πώλησης των εισαγόμενων εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά, κλπ.

• Να τηρούν πλήρες, ενημερωμένο και οργανωμένο αρχείο με στοιχεία αναφορικά με τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων, όπως ιδίως:
→ Τιμολόγια εισαγωγής, τα οποία μπορούν να συλλέγονται τόσο από τις περιπτώσεις αιτημάτων συνδρομής από τα τελωνεία αρμοδιότητάς τους, όσο και από κάθε περίπτωση ελέγχου κατά τον τελωνισμό, εκ των υστέρων έλεγχο ή επανέλεγχο εκ μέρους του τελωνείου.
→ Συμβάσεις πώλησης των εμπορευμάτων.
→ Έντυπα δήλωσης στοιχείων αξίας DV1.
→ Τιμές που αποστέλλονται από την OLAF.
→ Οδηγίες, εγκυκλίους, ΔΥΟ, Αποφάσεις και λοιπές ρυθμίσεις αναφορικά με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που αποστέλλονται από την Κ.Υ.

• Να προχωρούν σε επανέλεγχο της δασμολογητέας αξίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
→ Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 181α από το τελωνείο εισαγωγής (απόρριψη της συναλλακτικής αξίας) σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5022799 ΕΞ 2015/29.10.2015 ΔΥΟ, με την παροχή σχετικής συνδρομής ή/και τη διαμόρφωση της αξίας, όταν αυτό ζητείται από το τελωνείο.
→ Σε περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου εκ μέρους του τελωνείου για θέματα διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, όταν ζητείται συνδρομή, προς επιβεβαίωση των διαπιστώσεων του τελωνείου.
→ Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητείται από το αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής.

Β) Υποχρεώσεις Τελωνείων Εισαγωγής: αιτήματα συνδρομής - αποστολή στοιχείων αξίας

1. Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών, τα τελωνεία εισαγωγής ζητούν τη συνδρομή της Περιφέρειας όπου υπάγονται στις ακόλουθες τουλάχιστον περιπτώσεις, με τη χρήση του ειδικού εντύπου που προβλέπεται στην αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1038856 ΕΞ 2016/9.3.2016 ΔΥΟ:

- Έλεγχος κατά τον τελωνισμό ή εκ των υστέρων έλεγχος από το τελωνείο αναφορικά με την ορθή διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, εφόσον απαιτείται.

- Αμφισβήτηση της συναλλακτικής αξίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 181α καν. 2454/93, εφόσον απαιτείται.

- Ενδείξεις - υπόνοιες επηρεασμού της αξίας λόγω της σύνδεσης αγοραστή και πωλητή.

- Ενδείξεις - υπόνοιες υποτιμολόγησης (ή υπερτιμολόγησης).

- Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων για τη διαμόρφωση της αξίας (άρθρα 30 και 31 καν. 2913/92), π.χ. ομοειδή ή παρόμοια εμπορεύματα.

- Ενδείξεις - υπόνοιες για τη μη συμπερίληψη στην δηλωθείσα συναλλακτική αξία όλων των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 32 καν. 2913/92.

2. Επιπλέον, με σκοπό την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών σε θέματα δασμολογητέας αξίας μέσω της τήρησης πλήρους και ενημερωμένου αρχείου για την αποτελεσματική παροχή συνδρομής, τα τελωνεία εισαγωγής θα πρέπει να αποστέλλουν προς τις Περιφέρειες αρμοδιότητάς τους αντίγραφα των διασαφήσεων εισαγωγής μαζί με τα επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας (όπως τιμολόγιο, DV1, σύμβαση, φορτωτική, price list, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μεταφορικά, αποδεικτικά πληρωμής κλπ.), στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν αιτούνται τη συνδρομή των Περιφερειών για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην παρ. Β.1 ανωτέρω, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1038856 ΕΞ 2016/9.3.2016 ΔΥΟ.

- Σε περιπτώσεις ελέγχων κατά τον τελωνισμό (πριν από την έκδοση της άδειας παράδοσης) που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου, καθώς και εκ των υστέρων ελέγχων (έστω και αν δεν ζητήθηκε συνδρομή).

3. Επαφίεται στις Τελωνειακές Περιφέρειες:

- Ο καθορισμός της διαδικασίας αποστολής των σχετικών με τη δασμολογητέα αξία στοιχείων από τα τελωνεία αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την τήρηση του σχετικού αρχείου.

- Ο τρόπος οργάνωσης και τήρησης του σχετικού αρχείου κατ' εφαρμογή της παρούσας, με τον ορισμό συγκεκριμένου/ων υπαλλήλου/ων αρμόδιου/ων για θέματα οργάνωσης, παρακολούθησης, συλλογής, τήρησης, και παροχής των στοιχείων του εν λόγω αρχείου.

Γ) Διαδικασία αποστολής στοιχείων στην Κ.Υ. από τις Τελωνειακές Περιφέρειες:


1. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών μας, αναφορικά με την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σε θέματα διαμόρφωσης της
δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων και τη συνακόλουθη διασφάλιση τόσο της ασφάλειας δικαίου για τους συναλλασσόμενους όσο και των συμφερόντων του Δημοσίου, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή της ακόλουθης διαδικασίας όσον αφορά τη συλλογή και αποστολή στοιχείων για θέματα δασμολογητέας αξίας προς την Διεύθυνσή μας:

- Αποστολή στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικών στοιχείων, ανά τρίμηνο, αναφορικά με τις περιπτώσεις που ζητήθηκε συνδρομή από τα Τελωνεία αρμοδιότητάς σας αναφορικά με τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων κατά τον τελωνισμό, σύμφωνα με το έντυπο που προβλέπεται στην αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1038856 ΕΞ 2016/9.3.2016 ΔΥΟ, με κατηγοριοποίηση των εν λόγω περιπτώσεων:

• Περιπτώσεις όπου κατά την εξέταση του αιτήματος συνδρομής, διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία σας υποτιμολόγηση ή υπερτιμολόγηση της συναλλακτικής αξίας από τον εισαγωγέα.

• Περιπτώσεις όπου δεν έχουν ενσωματωθεί στη συναλλακτική αξία τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 32 καν. 2913/92.

• Περιπτώσεις εφαρμογής των εναλλακτικών μεθόδων προσδιορισμού της αξίας με βάση τη μέθοδο των ομοειδών ή παρόμοιων εμπορευμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 30 παρ. 2α και 28 καν. 2913, αντίστοιχα.

• Περιπτώσεις εισαγωγής όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συνδεόμενων προσώπων του άρθρου 29 καν. 2913/92.

• Περιπτώσεις όπου αμφισβητήθηκε από το τελωνείο εισαγωγής η συναλλακτική αξία βάσει του άρθρου 181α του καν. 2454/92, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5022799 ΕΞ 2015/29.10.2015 ΔΥΟ, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής (επιβεβαίωση ή απόρριψη της δηλωθείσας αξίας και μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη διαμόρφωση της αξίας σε περίπτωση απόρριψης).

Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ζητείται η αποστολή των σχετικών στοιχείων στην Υπηρεσία σας από τα αρμόδια τελωνεία εισαγωγής, σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 181α.

• Κάθε άλλη περίπτωση αιτήματος συνδρομής για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας κατά τον τελωνισμό που δεν αναφέρεται ανωτέρω.

- Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κατά την άποψή σας είναι σημαντικό για τη διαμόρφωση συνολικής εικόνας από την Υπηρεσία μας αναφορικά με τα προβλήματα και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν τα τελωνεία εισαγωγής αρμοδιότητάς σας κατά τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων, όπως για παράδειγμα, τα προβλήματα που αφορά η πλειονότητα των ερωτημάτων προς τις Υπηρεσίες σας σε μία συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, με σκοπό την εξέταση στοχευμένων παρεμβάσεων εκ μέρους της Διεύθυνσής μας όπου κρίνεται σκόπιμο.

- Τυχόν προτάσεις της Υπηρεσίας σας για την αντιμετώπιση των κυριότερων προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί εκ μέρους σας σε θέματα διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

2. Για το σκοπό αυτό, αποστέλλεται συνημμένα «Έντυπο παροχής στοιχείων σχετικά με τη δασμολογητέα αξία», το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας ανά εξάμηνο και το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του εξαμήνου αναφοράς. Έτσι οι προθεσμίες υποβολής κατά τη διάρκεια κάθε έτους θα έχουν ως εξής:

✓ Α' εξάμηνο (1/1 - 30/6): 30/7
✓ Β' εξάμηνο (1/7 - 31/12): 31/1

3. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, παρακαλούμε για την αποστολή των αιτούμενων στοιχείων το αργότερο έως τις 31/8/2016 για την περίοδο 1/1/2016 - 30/6/2016 (α' εξάμηνο 2016). Οι επόμενες υποβολές στοιχείων θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην παρ. 6 προθεσμίες, π.χ. η δεύτερη υποβολή θα γίνει το αργότερο έως τις 31/1/2017 για την περίοδο 1/7/2016 - 31/12/2016 (β' εξάμηνο 2016).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠηγή: Taxheaven