Κ.Υ.Α. αριθμ. 1150/202Α1/8.3.2016 Αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 1615/232 Α1/18.03.2015 ΚΥΑ «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020»

Κ.Υ.Α. αριθμ. 1150/202Α1/8.3.2016 Αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 1615/232 Α1/18.03.2015 ΚΥΑ «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020»

Αριθμ. 1150/202Α1

(ΦΕΚ Β' 833/29-03-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98)

2. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) περί «...μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού...».

3. Το Π.δ 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

4. Την με αρ. πρωτ. 105755/15.10.2015 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β' 2222)

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 265) και ιδίως των άρθρων 24 και 58 (παρ.6) αυτού.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 αυτού.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

9. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

10. Την με αριθμό C (2014) 10162 final / 18.12.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M20P001).

11. Το Π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α' 3).

12. Την με αρ. πρωτ. 1615/232 Α1/18.3.2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού-Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ Β' 768).

13. Την εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

14. Το γεγονός ότι οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό των έργων τεχνικής βοήθειας με δικαιούχο την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ τα οποία θα ενταχθούν στο ΕΠΑνΕΚ και στο ΠΔΕ με άλλες αποφάσεις, με βάση τα άρθρα 8, 9 και 48 του Ν. 4314/2014 (Α' 265).

15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η με αρ. πρωτ. 1615/232 Α1/18.3.2015 ΚΥΑ «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" του ΕΣΠΑ 2014-2020», αντικαθίσταται και ισχύει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Ι. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ορίζεται ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΙΙ. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με δικαίωμα ψήφου είναι:

Α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης:
1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).
2. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ ή εκπρόσωπός του.
3. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ.
4. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).
5. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Μονάδας Α1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
6. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων».
7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της ΕΑΣ.

Β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών υπουργείων και της ΜΟΔ Α.Ε.
8. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπός του.
9. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εκπρόσωπός του.
10. Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή εκπρόσωπός του.
11.0 Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή εκπρόσωπός του.
12. Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή εκπρόσωπός του.
13. Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή εκπρόσωπός του.
14. Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή εκπρόσωπός του.
15. Ο Γενικός Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή εκπρόσωπός του.
16. Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή εκπρόσωπος του.
17. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
18. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
19. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
20. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (τομέας Εμπορίου).
21. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
22. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (τομέας Τουρισμού).
23. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
24. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝΚΑ.
25. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
26. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
27. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών.
28. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ Α.Ε.

Γ) Εκπρόσωποι ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ.
29. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
30. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Δ) Εκπρόσωποι οικονομικών, κοινωνικών εταίρων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
31. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
32. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
33. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).
34. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
35. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
36. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).
37. Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ).
38. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).
39. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (TEE).
40. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ).
41. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
42. Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ).
43. Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ).
44. Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ).
45. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
46. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ).
47. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).
48. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε).
49. Εκπρόσωπος της Greenpeace Ελλάδας.

Ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος.

III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
2. Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
3. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
4. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece).
5. Ο Γενικός Διευθυντής Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εκπρόσωπός του.
6. Εκπρόσωποι των Γ.Δ. Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
8. Εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).
9. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).
10. Εκπρόσωπος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ).
11. Εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών της ΕΑΣ.
12. Εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
13. Εκπρόσωπος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
14. Εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ).
15. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020».
16. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».
17. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.
18. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
19. Οι Προϊστάμενοι των Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

IV. Κάθε φορέας που εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει εγγράφως και γνωστοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή αυτού, δηλώνοντας αντίστοιχα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αντικατάσταση εκπροσώπου.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, εκπροσωπούνται από τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωτή, για συμμετοχή σε κάποια συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, δύναται να ορίζεται άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο για συμμετοχή στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες, σχετικοί με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη Υπουργείων και λοιπών φορέων.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος


I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του.

II. Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:

1. τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/στοιχείο σχετικό με την εφαρμογή του Προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων,
2. όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
3. την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων,
4. την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας,
5. την υλοποίηση των μεγάλων έργων,
6. την τυχόν υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης,
7. τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και των ίσων ευκαιριών, για την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες,
8. τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης,
9. την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον αυτές δεν είχαν εκπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του,
10. την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθοδολογίας για τις δαπάνες / αμοιβές διαχείρισης και τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές των δαπανών αυτών,
11. τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ή τμήμα αυτών που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

II. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
- την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κάθε αναθεώρησή της,
- τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων,
- τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
- το σχέδιο αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κάθε τροποποίησή του,
- τη στρατηγική επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κάθε τροποποίησή της,
- κάθε πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ για την τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για την άσκηση των καθηκόντων της, έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του Ε.Π. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος


I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της κατά την πρώτη συνεδρίασή της.

ΙΙ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" είναι αρμόδια για κάθε ενέργεια που είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης, καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

III. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας αντικαθίσταται η με αρ. πρωτ. 1615/232 Α1/18.3.2015 ΚΥΑ «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «"Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία"» του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ Β' 768).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Πηγή: Taxheaven