Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 06/12.1.2016 Ερώτημα σχετικά με θεώρηση ή μη από Δ.Ο.Υ., των δικαιολογητικών για μεταφορά Υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ σε άλλο Δήμο ή/και σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 06/12.1.2016 Ερώτημα σχετικά με θεώρηση ή μη από Δ.Ο.Υ., των δικαιολογητικών για μεταφορά Υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ σε άλλο Δήμο ή/και σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ. : 06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Ερώτημα σχετικά με Θεώρηση ή μη από Δ.Ο.Υ., των δικαιολογητικών για μεταφορά Υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ σε άλλο Δήμο ή/και σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα»

Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail από 07/01/2016, με αρ. πρωτ. ΕΣ 06/07-01-2016

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, με την οποία ερωτάτε σχετικά με «Θεώρηση ή μη από Δ. Ο. Υ., των δικαιολογητικών για μεταφορά Υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ σε άλλο Δήμο ή/και σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και του Ν. 3419/2005 όπως ισχύουν, οι αλλοδαπές ΕΠΕ προκειμένου να εγκαταστήσουν υποκατάστημα στη Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια (ανάλογα με το Δήμο εγκατάστασης) για καταχώριση στο ΓΕΜΗ Υπηρεσία, η οποία τα διαβιβάζει στην αρμόδια περιφερειακή ενότητα για έκδοση απόφασης εγκατάστασης. Μετά την έκδοση και τη διαβίβαση της απόφασης αυτής, στη Υπηρεσία ΓΕΜΗ, γίνεται η καταχώριση του Υποκαταστήματος της αλλοδαπής στο ΓΕΜΗ και εκδίδεται η σχετική ανακοίνωση (για την καταχώριση αυτή). Στη συνεχεία, η ανακοίνωση για την καταχώριση και τα λοιπά δικ/κα, υποβάλλονται (από τον εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο και αντίκλητο του υποκαταστήματος) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για καταχώριση στο δικό της φορολογικό μητρώο και για τη χορήγηση ΑΦΜ.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών για μεταβολή των καταχωρισμένων στοιχείων, όπως είναι και η μεταφορά Υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ και συνεπώς δεν προαπαιτείται η θεώρηση των δικ/κων μεταφοράς από τη Δ.Ο.Υ., αφού και από το συνδυασμό των διατάξεων (των άρθρων 17, 18 και 19 του Ν. 1676/1986), η μεταφορά της εγκατάστασης Υποκαταστήματος, δεν είναι από τις πράξεις που υποβάλλονται σε Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και συνεπώς δεν έχει εφαρμογή η (κατ' άρθρο 29 του Ν. 1676/1986) υποχρέωση των υπηρεσιών ΓΕΜΗ, να αρνούνται τη δημοσίευση των εγγράφων αυτών αν δε βεβαιώνεται από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο ότι όμοιο αντίτυπο κατατέθηκε σ' αυτόν.

Ως εκ του περισσού τονίζεται ότι, στην περίπτωση μεταφοράς σε άλλο Δήμο άλλης Περιφερειακής Ενότητας, παράλληλα με την καταχώριση της απόφασης μεταφοράς θα πρέπει να μεταφέρεται και ο φάκελος στην νέα αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4, ν 3419/2005 όπως ισχύει) .


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven