Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 11/12.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με αντικατάσταση εκκαθαριστών που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση, μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 11/12.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με αντικατάσταση εκκαθαριστών που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση, μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ. : 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με αντικατάσταση εκκαθαριστών που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση, μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων»

Σγετικά : Επιστολή σας, αρ. πρωτ. 30/11-01-2016 και με α.π. ΕΣ 11/11-01-2016.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος για αντικατάσταση εκκαθαριστών (που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση την 14-10-2010, οι οποίοι δηλώνουν ότι ουδέποτε έλαβαν γνώση της δικαστικής απόφασης), μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6, Ν. 3419/2005 όπως ισχύει «Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ. Ε. ΜΗ. οφείλουν να συμμορφώνονται με διοικητικές πράξεις και εκτελεστές αποφάσεις και διατάξεις των δικαστηρίων ή των δικαστικών λειτουργών που αφορούν την υποβολή αίτησης καταχώρησης, έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου οι οποίες υπόκεινται σε καταχώρηση ή επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία..................».

Συνεπώς, για να γίνει αντικατάσταση των εκκαθαριστών της εταιρείας ".................... ΟΕ", που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση την 14-10-2010, θα πρέπει, οι ενδιαφερόμενοι εταίροι, να προσφύγουν στο δικαστήριο και να ζητήσουν αντικατάσταση των εκκαθαριστών (συνυποβάλλοντας ως δικαιολογητικό και τις δηλώσεις των ότι ουδέποτε έλαβαν γνώση της δικαστικής απόφασης κλπ).


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven