Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 383 ΕΞ 29.2.2016 Λογιστικός χειρισμός επενδυτικού προϊόντος

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 383 ΕΞ 29.2.2016 Λογιστικός χειρισμός επενδυτικού προϊόντος

Αθήνα, 29.02.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 383 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 383/2016

ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ»


ΕΡΩΤΗΜΑ


Εμπορική Α.Ε. πελάτης μας, που τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980), κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 § 9 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, προτίθεται λόγω της οικονομικής κρίσης να επενδύσει μέρος των χρηματικών της διαθεσίμων σε ράβδους χρυσού, τις οποίες θα προμηθευθεί νόμιμα.

Ερωτάται:
Ο λογιστικός χειρισμός της εν λόγω συναλλαγής και εν συνεχεία η παρακολούθηση του επενδυτικού αυτού προϊόντος, όπως η αποτίμηση και η αντιμετώπιση σε περαιτέρω εκποίηση του.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τις επενδύσεις σε πολύτιμα μέταλλα δεν προβλέπεται ειδικός χειρισμός. Oι εν λόγω επενδύσεις δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιες από τις κατηγορίες του νόμου που κατ’ επιλογή της οντότητας επιτρέπεται να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Συνεπώς, έχει εφαρμογή η γενική αρχή του νόμου περί επιμέτρησης στο κόστος κτήσης μείον ζημιών απομείωσης. Αν τα εν λόγω στοιχεία ενταχθούν στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό βάσει του επενδυτικού ορίζοντα της οντότητας, οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται εφόσον είναι μόνιμου χαρακτήρα.

Σημειώνουμε πάντως ότι είναι δυνατόν το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο να αποτιμάται στην εύλογη αξία του, κατά παρέκκλιση των γενικών αρχών, βάσει της παραγράφου 9 του άρθρου 17 περί εύλογης παρουσίασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠηγή: Taxheaven