Αρ. πρωτ.: 2/22136/ΔΕΠ/21.3.2016 Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης προέδρου και μελών της επιτροπής διενέργειας σεμιναρίων του άρθρου 8 του π.δ. 340/1998

Αρ. πρωτ.: 2/22136/ΔΕΠ/21.3.2016 Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης προέδρου και μελών της επιτροπής διενέργειας σεμιναρίων του άρθρου 8 του π.δ. 340/1998

Αθήνα 21-3-2016
Αρ.πρωτ.2/22136/ΔΕΠ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ'

Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Ταχ.Κωδ.: 101 65 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μοραλίδου
Τηλέφωνο: 210 33 38 422
ΦΑΞ:    210 33 38 208

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης προέδρου και μελών της επιτροπής διενέργειας σεμιναρίων του άρθρου 8 του π.δ. 340/1998.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του Π.Δ. 340/1998 (Α'228) «Περί του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 17 του ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 132),

β) του Ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού (Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με το ν.4336/2015 και 4337/2015,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4354/2015 (Α' 176/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών (Α'213) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221), 

ε) του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185),

στ) του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

ζ) του Π.Δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

η) του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116),

θ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ A' 98),

ι) της αριθ. Υ29/8.10.2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», (Β' 2168),

κ) Της με αρ. 81296/31.7.2015 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για το διορισμό του κυρίου Ηλία Ξανθάκου, στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 562 ΥΟΔΔ 04.08.2015),

λ) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α)' «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει,

μ) του άρθρου 40 του ν.849/1978 (Α'232) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας».

2. Το έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με αρ. πρωτ.: Φ/2/503 της 21ης Ιανουαρίου 2016.

3. Τη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που διατυπώθηκε κατά την Λ/64/30-12-2015 συνεδρίασή της.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 5.200 ευρώ για το έτος 2016 σε βάρος του προϋπολογισμού του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό 0264 σύμφωνα με την από 21-1-2016 βεβαίωση του ΟΕΕ.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το ύψος της αποζημίωσης των μελών της επιτροπής των σεμιναρίων για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης τάξης λογιστή - φοροτεχνικού σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως και των γραμματέων σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως για απασχόληση για το διάστημα από ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της παρούσης έως 30.6.2015 και από 1.9.2015 έως 31.12.2015.

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
 
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου α.α.Πηγή: Taxheaven