Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/ Φ.31. 52/ 2266/ οικ.9165/ 30.3.2016 Διαφάνεια - Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016, Α' 33)

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/ Φ.31. 52/ 2266/ οικ.9165/ 30.3.2016 Διαφάνεια - Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016, Α' 33)

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 52/2266/οικ.9165

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα Τηλ.: 213.131-3215, -3240, -3378, -3394
E- mail: hrm@ydmed.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διαφάνεια - Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016, Α' 33)

Σας ενημερώνουμε ότι στο Μέρος Γ' του ν. 4369/2016 (Α' 33), «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και στο σύστημα προαγωγών.

Ειδικότερα, για τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, που ρυθμίζονται με τις προαναφερόμενες διατάξεις, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ, άρθρο 25 ν. 4369/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4369/2016 αντικαθίστανται τα άρθρα 80, 82, 83 του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), η βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων έχει ως εξής:

α) Κατηγορία Ειδικών Θέσεων:

- Βαθμός 1ος
- Βαθμός 2ος

β) Κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ:
Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Για τις κάτωθι περιπτώσεις υπαλλήλων η βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων, όσον αφορά στον εισαγωγικό βαθμό, διαμορφώνεται ως εξής:
α) Για τους υπάλληλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β'.
β) Για τους υπάλληλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ'.
γ) Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εισαγωγικός βαθμός είναι ο βαθμός Β', με πλεονάζοντα στο βαθμό αυτό το χρόνο φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ και επιπλέον ένα χρόνο εφόσον είναι αριστούχοι.

Διευκρινίζεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι θα πρέπει να διανύσουν στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό υποχρεωτικά δύο (2) συναπτά έτη, ανεξαρτήτως των πρόσθετων τυπικών προσόντων (μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή αποφοιτηρίου δημοσίου ΙΕΚ) που αποκτούν κατά τα δύο έτη αυτά.

Χρόνος προαγωγής, άρθρο 82 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007):

Ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό ανά κατηγορία είναι ο εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:3. Προσαύξηση του χρόνου προαγωγής από βαθμό σε βαθμό

Ο ανωτέρω προβλεπόμενος χρόνος παραμονής στο βαθμό ανά κατηγορία προσαυξάνεται κατά ένα έτος για υπαλλήλους, οι οποίοι δεν κατέχουν το τυπικό προσόν της κατηγορίας, στην οποία υπηρετούν. Συγκεκριμένα για τους υπαλλήλους αυτούς, ο χρόνος προαγωγής από βαθμό σε βαθμό, με εξαίρεση τον εισαγωγικό βαθμό, διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό όλων των κατηγοριών, αποτελούν δοκιμαστική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007), με εξαίρεση τους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι δεν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007). Ωστόσο προβλέπεται και για τους αποφοίτους η διετής υποχρεωτική παραμονή στον εισαγωγικό βαθμό Β' σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 80 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4369/2016, ρύθμιση που είναι διάφορη εκείνης της δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Συναφώς, επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ, σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 57/2007, «2. Όσοι διορίζονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατατάσσονται, άσχετα από την προέλευσή τους και τα τυπικά τους προσόντα, στην κατηγορία ΠΕ.». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό και την αποστολή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (άρθρο 15 του Π.Δ. 57/2007), οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ανήκουν και υπηρετούν, βάσει της κατάταξής τους με τις προαναφερόμενες διατάξεις, στην κατηγορία ΠΕ, όπου και έχουν διοριστεί και υπηρετούν από την επομένη της επιτυχούς αποφοίτησης τους από την ΕΣΔΔΑ, οπότε για την προαγωγή τους από το Β' στον Α' βαθμό απαιτείται εξαετής υπηρεσία στον Β' βαθμό έστω και αν δεν κατέχουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στην ως άνω απαιτούμενη εξαετή υπηρεσία/παραμονή στο Β' βαθμό συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ καθώς και το τυχόν επιπλέον 1 έτος ως αριστούχου αποφοιτήσαντος.

4. Μείωση του χρόνου προαγωγής

i. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι αποκτούν διδακτορικό δίπλωμα, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται κατά έξι (6) έτη.

ii. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι αποκτούν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται κατά δύο (2) έτη.

iii. Σε περίπτωση που υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο διδακτορικός τίτλος σπουδών, ήτοι ο χρόνος για βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά έξι έτη.

Για παράδειγμα για υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κάτοχο κατά το διορισμό του διδακτορικού διπλώματος, οπότε και διορίζεται στον Β' βαθμό, ή που αποκτά μετά το διορισμό του διδακτορικό δίπλωμα, οπότε και η βαθμολογική του εξέλιξη μειώνεται κατά 6 έτη, και εν συνεχεία αποκτά μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, δεν μειώνεται ο χρόνος της βαθμολογικής του εξέλιξης επιπλέον κατά 2 έτη, δεδομένου ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υπαλλήλου η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου.

iv. Σε περίπτωση που υπάλληλος κατέχει περισσότερους του ενός (1) μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, η βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) επιπλέον έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός, είτε τους τίτλους αυτούς τους κατέχει ήδη κατά το διορισμό του είτε τους αποκτά μετά. Στην περίπτωση ωστόσο που υπάλληλος αποκτά μετά το διορισμό του διδακτορικό δίπλωμα, ενώ είναι ήδη κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η βαθμολογική του εξέλιξη θα μειωθεί κατά τόσα έτη, όσα προκύπτουν από την αφαίρεση των ετών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της βαθμολογικής του εξέλιξης λόγω της κατοχής ενός ή περισσοτέρων μεταπτυχιακών τίτλων.

Για παράδειγμα υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κάτοχος ήδη κατά το διορισμό του τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, διορίζεται στον Γ' βαθμό με πλεονάζοντα χρόνο δύο έτη, (ένα επιπλέον έτος για κάθε έναν πέραν του ενός μεταπτυχιακών τίτλων που κατέχει). Ακολούθως και εντός ενός έτους από το διορισμό του καταθέτει διδακτορικό δίπλωμα: Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος για τη βαθμολογική του εξέλιξη θα μειωθεί κατά δύο έτη, δεδομένου ότι από το σύνολο των έξι ετών που θα μειωνόταν συνολικά ως κάτοχος διδακτορικού, έχουν ήδη αναγνωριστεί τέσσερα έτη λόγω της κατοχής των τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, οπότε θα δύναται να προαχθεί, όταν θα έχει διανύσει τα δύο συναπτά έτη υποχρεωτικής παραμονής στον εισαγωγικό βαθμό Γ'.

v. Σε περίπτωση που υπάλληλος λαμβάνει στην αξιολόγηση που διενεργείται βάσει των διατάξεων του Μέρους Β' του ν. 4369/2016 για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 90, μειώνεται ο χρόνος για προαγωγή κατά ένα έτος. Αν η βαθμολογία αυτή αφορά το τελευταίο έτος που διανύει στο βαθμό, το ένα (1) έτος προσμετράται ως πλεονάζων χρόνος στον επόμενο βαθμό.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

α) για την κατά τα ανωτέρω βαθμολογική κατάταξη και προαγωγή των υπαλλήλων δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου ή του διδακτορικού διπλώματος, αλλά αρκεί και απαιτείται η κατάθεση του σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου, ο χρόνος δε κατάθεσης του σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού του πλεονάζοντος χρόνου που διαθέτει ο υπάλληλος. Σε κάθε περίπτωση οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ή τα διδακτορικά διπλώματα της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι και ισότιμοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

β) ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λάβουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την κατάρτιση των πινάκων προακτέων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις περί μείωσης ή προσαύξησης του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου προαγωγής.

5. Σύστημα προαγωγών - Πίνακες προακτέων, άρθρο 83 Υ.Κ. (ν.3528/2007)

Με το ν. 4369/2016 ενεργοποιούνται εκ νέου οι βαθμολογικές προαγωγές και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4369/2016. Ειδικότερα:
- Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον:
α) έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο στον κατά περίπτωση βαθμό χρόνο και β) έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.
- Κατόπιν απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
- Για την απόφαση προαγωγής του υπαλλήλου στον επόμενο βαθμό, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία του και η αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της κρίσης του, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας.
- Ειδικά για την προαγωγή στον Α βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.
- Το υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, με βάση τις καταστάσεις του άρθρου 88 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007).
- Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, όχι όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων.
- Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.
- Οι αποφάσεις προαγωγών δεν αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ούτε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρο 27 του ν. 4369/2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4369/2016, ήτοι την 27η/2/2016, κατατάσσονται από 1.1.2016 στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Υ.Κ. (ν. 3528/ 2007), οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν εν προκειμένω, και με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική τους εξέλιξη έως 31.12.2015. Πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης. Για την αυτοδίκαιη κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Β) Για την κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016 δεν υπολογίζονται:
α. ο χρόνος της αργίας είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών,
β. ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
γ. ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
δ. ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών, που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,
ε. ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων, εφόσον στη συνέχεια ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία,
στ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,
ζ. χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.

Εν προκειμένω επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016 ο χρόνος της διαθεσιμότητας που επήλθε για οποιοδήποτε λόγο λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη των υπαλλήλων.

Γ) Για την κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας. Ως ημερομηνία για την κατάταξη αυτή λαμβάνεται η ημερομηνία απόκτησης του τυπικού προσόντος της ανώτερης κατηγορίας.

Δ) Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία χωρίς να κατέχουν το απαιτούμενο τυπικό προσόν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με προσθήκη ενός (1) έτους στο χρόνο που απαιτείται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό με εξαίρεση τον εισαγωγικό βαθμό. Ως απαιτούμενο τυπικό προσόν νοείται εν προκειμένω ο αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας βασικός τίτλος σπουδών για την κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ αντίστοιχα.

Άμεσες ενέργειες της Διοίκησης:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τέλος Απριλίου του τρέχοντος έτους θα πρέπει να καταρτιστούν από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια οι πίνακες προακτέων, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού για την άμεση κατάταξη των υπαλλήλων τους στους νέους βαθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, δεδομένου ότι κατά την πρώτη εφαρμογή οι προαγωγές θα πραγματοποιηθούν βάσει των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης του άρθρου 27 του ν. 4369/2016 και όχι βάσει των καταστάσεων του άρθρου 88 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), οι οποίες αναφέρονται σε βαθμολογικό σύστημα διάφορο του ισχύοντος σήμερα. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού να κοινοποιήσουν τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του ν.4369/2016 στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, προβλέποντας το δικαίωμα υποβολής αίτησης διόρθωσης των στοιχείων της κατάταξης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007).

Για την κατά τα ανωτέρω κατάταξη κατά την 1η/1/2016 όλοι οι υπάλληλοι κατατάσσονται κατ' αρχάς στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο εισαγωγικό βαθμό και κατόπιν υπολογισμού του συνολικού αναγνωρισμένου χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και του χρόνου που προκύπτει από τα πρόσθετα τυπικά προσόντα που τυχόν κατέχουν οι υπάλληλοι έως και την 31η/12/2015, κατατάσσονται βάσει του συνολικού χρόνου κατάταξής τους στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο βαθμό. Τυχόν πλεονάζων χρόνος υπολογίζεται στο βαθμό κατάταξης.

Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών παρατίθενται τα κάτωθι παραδείγματα:

1. Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, με συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία έως 1η/1/2016 δέκα έτη, κατατάσσεται κατ' αρχάς στον εισαγωγικό βαθμό Β' (λόγω του διδακτορικού διπλώματος) και βάσει των δέκα ετών συνολικής υπηρεσίας κατατάσσεται τελικά την 1η/1/ 2016 στον Α' βαθμό με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό 4 έτη.

2. Αριστούχος απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας κατά την 1η/1/2016 τρία έτη, εκ των οποίων το 1 έτος και 6 μήνες = χρόνος φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα 1 έτους και 6 μηνών είναι ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την επομένη της αποφοίτησης του - διορισμό του έως και την 1η/1/2016: κατατάσσεται στον Β' βαθμό, ως απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ, και βάσει του χρόνου που υπολογίζεται για κατάταξη, ο οποίος ανέρχεται συνολικά σε δέκα έτη (6 έτη λόγω κατοχής διδακτορικού διπλώματος + 3 έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας + 1 έτος ως αριστούχος απόφοιτος) κατατάσσεται τελικά στον Β' βαθμό, με πλεονάζοντα χρόνο 10 έτη, δεδομένου ότι εν προκειμένω δεν έχουν διανυθεί στον εισαγωγικό βαθμό δύο συναπτά έτη, με τη συμπλήρωση των οποίων (εν προκειμένω μετά από έξι μήνες), θα δύναται να εγγραφεί στον πίνακα προακτέων για την προαγωγή του στον Α' βαθμό με συνυπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου που θα κατέχει κατά την ημερομηνία προαγωγής του.

Στο σημείο αυτό και κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων Υπηρεσιών σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου φοίτησης των αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, επισημαίνονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1388/83 οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με όλα τα σχετικά καθήκοντα και τους περιορισμούς. Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων, προκειμένου για το
διορισμό και κατάταξη των αποφοίτων από την επομένη της επιτυχούς αποφοίτησής τους από την ΕΣΔΔΑ, λαμβάνεται υπόψη ως αφετηρία υπολογισμού του χρόνου φοίτησης η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του οριστικού πίνακα εισαγομένων στη Σχολή. Βάσει των ανωτέρω παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού να προβούν σε επανέλεγχο όλων των πράξεων κατάταξης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ που ανήκουν οργανικά σε αυτές.

3. Για υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, με ημερομηνία διορισμού την 31η/12/1990 και με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας έως τις 31.12.2015 25 έτη, ο οποίος: α) μετατάχθηκε σε ανώτερη κατηγορία ΠΕ στις 31/12/2010, β) απέκτησε τον τίτλο σπουδών της ΠΕ κατηγορίας στις 1/9/2010: για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου για κατάταξη θα ληφθούν υπόψη:

• 5 έτη και 4 μήνες πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ως ΠΕ (από 1/9/2010, ημερομηνία κτήσης του τυπικού προσόντος ΠΕ έως και 31/12/2015),

• 14 έτη και 10 μήνες, διάστημα το οποίο προκύπτει ως εξής:
α) από 31/12/1990, (ημερομηνία διορισμού του υπαλλήλου) έως 1/9/2010, (ημερομηνία κτήσης του τυπικού προσόντος ΠΕ)= 19 έτη και 8 μήνες, διάστημα από το οποίο υπολογίζονται 10 έτη,
β) Από το υπόλοιπο συνολικό χρονικό διάστημα των 9 ετών και 8 μηνών λαμβάνεται επίσης υπόψη το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου ήτοι [(9 έτη και 8 μήνες)/2]= 4 έτη και δέκα μήνες, οπότε (α) + (β) = 14 έτη και 10 μήνες.

Ο ανωτέρω υπάλληλος βάσει όλων των ανωτέρω διαθέτει συνολικό χρόνο για κατάταξη 20 έτη και 2 μήνες, οπότε και κατατάσσεται τελικά στον Α' βαθμό με πλεονάζοντα χρόνο 7 έτη και 2 μήνες.

4. Υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, οι οποίοι δεν κατέχουν το τυπικό προσόν - απαιτούμενο τίτλο σπουδών της κατηγορίας αυτής, θα καταταχθούν βάσει του ΠΙΝΑΚΑ Β' της παρούσας εγκυκλίου και βάσει των χρονικών διαστημάτων του πίνακα αυτού θα υπολογίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

7. Τελικές - Καταργούμενες διατάξεις, άρθρο 28 του ν. 4369/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4369/2016:

i. Καταργούνται τα άρθρα 6 έως 11 και 28 του ν. 4024/2011 (Α' 226) και τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 89 έως 95 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007.

ii. Όπου για τη συμμετοχή σε συλλογικό όργανο ή την κατάληψη θέσης απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή συγκεκριμένου βαθμού, οι υπάλληλοι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους, ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίον κατατάσσονται, μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

iii. Οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) για τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξαρτήτων Αρχών και των Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχουν οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ, άρθρο 26 του ν.4369/2016

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 26 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται το άρθρο 98 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007) και προβλέπονται τα εξής όσον αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική ένταξη:
«1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.
3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών -μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη.
4. Προϋπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διανυθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορά αρχαιολογικά έργα, ανασκαφές μουσειακές ή άλλες συναφείς εργασίες που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου, αναγνωρίζεται στο σύνολο της ως προϋπηρεσία Δημοσίου και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.
5. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης.
6. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων των παρ. 1-3 και 5 του άρθρου 98 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007) διευκρινίζονται τα εξής προς εξέταση κρίσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώνεται η δυνατότητα αναγνώρισης συγκεκριμένης προϋπηρεσίας:
• Ως προϋπηρεσία λογίζεται αποκλειστικά αυτή που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό του υπαλλήλου στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α.,
• Θα πρέπει να έχει διανυθεί:
- με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ή
- να αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη βάσει ειδικών διατάξεων (π.χ. παρ. 4 του άρθρου 98 του Υ.Κ.[Ν. 3528/2007])
• η εν λόγω προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί προ του διορισμού του υπαλλήλου στην ίδια κατηγορία με αυτήν που ανήκει κατά το χρόνο της ένταξης.
• Για την ανωτέρω αναγνώριση απαιτείται ουσιαστική κρίση του Υ.Σ.
• Εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριστεί, η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
• Οι υπάλληλοι, στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού της κατηγορίας τους βαθμό,
με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό.

Επισημαίνεται ότι με τις προαναφερόμενες διατάξεις αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε ν.π.ι.δ. του δημοσίου για βαθμολογική εξέλιξη είτε αυτά έχουν εταιρική μορφή (π.χ. ΚΤΠ ΑΕ, ΜΟΔ ΑΕ) είτε είναι ιδρυματικής φύσης (π.χ. Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου). Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού να ενημερώσουν σχετικά τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους, έτσι ώστε να ζητήσουν την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις, εφόσον αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται ήδη στο προσωπικό τους μητρώο.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις του νέου νόμου εφεξής η προϋπηρεσία προς αναγνώριση θα πρέπει να έχει διανυθεί στην ίδια κατηγορία με αυτήν που ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης
και όχι να έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, όπως προέβλεπαν οι προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 4024/2011.

Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών παρατίθεται το κάτωθι παράδειγμα: Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος διορίστηκε την 1/10/2014, καταθέτει αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας συνολικής διάρκειας 15 ετών με σχέση ΙΔΟΧ, εκ της οποίας 5 έτη διανύθηκαν σε εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ στο ΥΠΕΣΔΑ, και 10 έτη σε εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ σε νπιδ του δημοσίου. Αμέσως μετά την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση του υπαλλήλου κατά την 1η/10/2016 σύμφωνα με το άρθρο 40 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), η σχετική αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας διαβιβάζεται μαζί με την πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του υπαλλήλου στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να προβεί σε ουσιαστική κρίση άμεσα μετά την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος, δεδομένου ότι η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου, οπότε και κατά την ημερομηνία θετικής κρίσης περί αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής, ο υπάλληλος εντάσσεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου στο Β' βαθμό (αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμού) με συνυπολογισμό στο βαθμό αυτό του πλεονάζοντα χρόνου που προκύπτει κατά την ημερομηνία αυτή.

9. Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα:

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 98 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007) προβλέπεται ότι λαμβάνεται υπόψη προϋπηρεσία έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό του υπαλλήλου στον ιδιωτικό τομέα.

Με την έκδοση του προβλεπόμενου στις σχετικές διατάξεις Π.Δ. θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της εν λόγω προϋπηρεσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το εν λόγω Π.Δ. αναμένεται να εκδοθεί εντός ευλόγου χρόνου προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων και για τις έννομες συνέπειες αυτής.

10. Αναγνώριση του χρόνου της διαθεσιμότητας ως πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, άρθρο 39 του ν. 4369/2016

Στις διατάξεις του άρ.39 του ν. 4369/2016 προβλέπονται τα εξής: «Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α' 222), του ν. 4172/2013 (Α' 167), του ν. 4250/2014 (Α' 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α'270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α' 93) ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη».

Βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, σε όσους υπαλλήλους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4369/2016, αλλά και σε όσους υπαλλήλους έχουν τεθεί για οποιοδήποτε λόγο σε διαθεσιμότητα και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του ν. 4369/2016 (27/2/2016), οπότε και θα καταταχθούν την 1η/1/2016 βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, θα συνυπολογιστεί ο χρόνος της διαθεσιμότητας που επήλθε για οποιοδήποτε λόγο, δεδομένου ότι βάσει των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν αναφέρεται στις αποκλειστικά παρατιθέμενες περιπτώσεις α' έως ζ', οι οποίες δεν υπολογίζονται για την κατάταξη των υπαλλήλων.

Όσον αφορά στα θέματα μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης, συνεπεία της αναγνώρισης του χρόνου της διαθεσιμότητας και για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4369/2016, αρμόδιο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση - Ανθρώπινο Δυναμικό- Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων.Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χριστόφορος Βερναρδάκης

Πηγή: Taxheaven