Αριθμ. 135183/674/15.3.2016 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981

Αριθμ. 135183/674/15.3.2016 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981

Αριθμ. 135183/674

(ΦΕΚ Β' 859/30-03-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.δ. 437/81 (ΦΕΚ Α΄/120) «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων».

2. Το Π.δ. 100/28−8−2014 (ΦΕΚ Α΄/167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το Π.δ. 70 (ΦΕΚ Α΄/114/22−9−2015) σχετικά με την «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5. Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ Α΄/116/23−9−2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. Υ31/9−10−2015 (ΦΕΚ 2183/2015), Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη.

7. Την υπ’ αριθμ. 201/08−01−2016 (ΦΕΚ Β΄/6) απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Υ.Π.ΕΝ. «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ» (ΦΕΚ Β΄/6).

8. Το αριθμ. Γ7−107/16−2−2016 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σύμφωνα με το οποίο ο Μέσος Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου του έτους 2015, με βάση το 2009=100,0 ανήλθε σε 105,813 ενώ του τελευταίου τριμήνου του έτους 1980 με βάση το 2009=100,0 ανερχόταν σε 5,933,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, όπως για το έτος 2016 ο χρησιμοποιούμενος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ. 5 του Π.δ. 437/1981, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 17,83 (Μ=Μ1/Μ2=105,813 /5,933=17,83).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η προηγούμενη με αριθμ. 123605/935/17.4.2015 (ΦΕΚ Β΄/723) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Π.Δ. και Αγροπεριβάλλοντος
Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven