Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1036426 ΕΞ 2016/967/4.3.2016 Φορολογικές αξίες ακινήτων εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος στην ΠΕ Θεσσαλονίκης - Απάντηση στην αριθ. 3023/9.2.16 ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1036426 ΕΞ 2016/967/4.3.2016 Φορολογικές αξίες ακινήτων εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος στην ΠΕ Θεσσαλονίκης - Απάντηση στην αριθ. 3023/9.2.16 ερώτηση

Αθήνα, 04/03/2016
Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1036426 ΕΞ 2016/967

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο: 210.33.75.066
210.32.24.997
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ.κ. Σ. Βαρδαλή και Γ. Δελή
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 3023/9.2.16 ερώτηση.

Σε απάντηση της αριθμ. 3023/9.2.16 ερώτησης, που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α') ορίζεται ότι στις περιοχές δήμων ή κοινοτήτων, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία των οικοπέδων, για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με βάση την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του δήμου ή της κοινότητας, όπως προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950, δηλαδή με βάση τις οριστικές τιμές ακινήτων, που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία συγκριτικών στοιχείων των Δ.Ο.Υ. από μεταβιβάσεις ακινήτων κ.λπ. στις εν λόγω περιοχές.

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) επιβλήθηκε στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου για τα έτη 2010 έως και 2013 και, για την έκδοση της υπουργικής απόφασης ΠΟΛ.1131/5.6.2013, ζητήθηκε από τις Δ.Ο.Υ. να αποστείλουν τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2010. Για την υλοποίηση της ανωτέρω διάταξης οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. απέστειλαν τα στοιχεία του έτους αυτού, όπως ήταν καταχωρημένα στα βιβλία συγκριτικών τιμών που τηρούνται σε κάθε Δ.Ο.Υ. και εκδόθηκε η αναφερόμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για την επιβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα. Η απόφαση αυτή δεν έχει εφαρμογή κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων με επαχθή ή χαριστική αιτία.

Τα νεότερα στοιχεία που απέστειλε η αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τον πρώην Δήμο Αγίου Αθανασίου, αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν σε έτος προγενέστερο του 2010, συνεπώς δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, αφού δεν αναφέρονται στο έτος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

Επιπλέον, στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), ο οποίος εφαρμόστηκε από το έτος 2014 μετά την κατάργηση του φόρου ακίνητης περιουσίας, ορίζεται ότι για τον υπολογισμό του κύριου φόρου οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α' 43), η μοναδιαία αξία του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι ανώτερη της τιμής ανά τετρανωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013.

Συνεπώς οι τιμές που ορίστηκαν με την ΠΟΛ.1131/5.6.2013 απόφαση ισχύουν μόνο για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων τα έτη 2011 έως και 2013 και μόνο για τις περιοχές στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven