Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1040871 ΕΞ 2016 1008 Νομοθετική ρύθμιση για τακτοποίηση προβλήματος που δημιούργησε η διοίκηση σε βάρος μελών ΔΙΠΕΘΕ (Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης)

Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1040871 ΕΞ 2016 1008 Νομοθετική ρύθμιση για τακτοποίηση προβλήματος που δημιούργησε η διοίκηση σε βάρος μελών ΔΙΠΕΘΕ (Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης)


 

Αθήνα, 16/03/2016 - 08:50
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1040871 ΕΞ 2016 1008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. :    105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.Λυμπέρη Τηλέφωνο :    210 33.75.247
FAX:    210.32.35.135
e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3139/12.2.2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.3139/12.2.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. ΔΕΦΚ Α5042638 ΕΞ2011/13.10.2011 τα μέλη μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. από την 15/10/2011 υποχρεούνται να αναγράφουν στις αποδείξεις λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, εκτός άλλων, και τον Α.φ.Μ. του πελάτη. Το πρώτο διάστημα μετά την ισχύ της παραπάνω απόφασης παρατηρήθηκε ότι αρκετά μέλη μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. κατά την (εμπρόθεσμη) καταχώρηση των παραστατικών κατ'άρθρο 73 παρ. 2 περ. α' του Ν. 2960/01, είχαν παραλείψει να καταχωρήσουν τον Α.φ.Μ. του πελάτη. Το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2011, η Γ.Γ.Π.Σ. απέστειλε στα μέλη μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο τα ενημέρωνε ότι σε περίπτωση που «μέχρι τις 10-12- 2011 δεν συμπληρωθεί ορθά στο σύστημα ο Α.φ.Μ. των πελατών, οι κινήσεις θα χαρακτηρισθούν ως ανακριβείς». Τα περισσότερα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εξέλαβαν την παραπάνω ημερομηνία σαν καταληκτική ημερομηνία για την ακύρωση και επανυποβολή των παραστατικών, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε ακύρωση της αρχικής καταχώρησης και σε νέα καταχώρηση των στοιχείων του παραστατικού συμπεριλαμβανομένου του Α.φ.Μ. του πελάτη μέχρι την 10-12-2011, η οποία όμως σε πολλές περιπτώσεις ήταν μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του προβλεπομένου 14ημέρου κατ'άρθρο 73 παρ. 2 περ. α' του Ν. 2960/2001. 

Στη συνέχεια οι εν λόγω καταχωρήσεις συμπεριλήφθησαν ως εκπρόθεσμες στις καταστάσεις με τις εκπρόθεσμες και ανακριβείς καταχωρήσεις και στάλθηκαν στις κατά τόπο αρμόδιες τελωνειακός αρχές για την επιβολή κυρώσεων με την έκδοση σχετικών καταλογατακών πράξεων.

Η Δ/νση Στρατηγικής Τελ/κων Ελέγχων και Παραβάσεων, έλαβε γνώση των ανωτέρω κατόπιν της από 20.06.13 αναφοράς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών. Με το αρ. Δ33Α 5032649 ΕΞ13/11.9.2013 έγγραφο αιτήθηκε από τα τελωνεία όλης της χώρας να ενημερώσουν την ανωτέρω υπηρεσία αναφορικά με εκκρεμείς υποθέσεις, στις οποίες να προκύπτει ότι το μέλος μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υπέπεσε σε παράβαση κατόπιν λήψης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος. Κατόπιν των παραπάνω η ανωτέρω υπηρεσία, υπέβαλε 3-2-2014 προς την υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία σχέδιο νόμου με αιτιολογική έκθεση και έκθεση αξιολόγησης συνεπειών, εν τούτοις οι προταθείσες διατάξεις δεν προωθήθηκαν από τον Υφυπουργό Οικονομικών για νομοθετική ρύθμιση.
Στη συνέχεια, διαβιβάστηκε το αρ. 6929/01.12.15 έγγραφο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος με το οποίο η εν λόγω Ομοσπονδία επανέρχεται στο υπό εξέταση θέμα και συγκεκριμένα αιτείται την διαγραφή της οφειλής συγκεκριμένου μέλους μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. προς την τελωνειακή αρχή από πρόστιμο, που του επιβλήθηκε σύμφωνα με το παραπάνω ιστορικό, το οποίο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 50.980,40 €. Η Δ/νση Στρατηγικής Τελ/κών Ελέγχων και Παραβάσεων σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου απέστειλε στην υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία ενημερωτικό σημείωμα με σκοπό την εκ νέου ενημέρωσή τους.

Ακριβές αντίγραφό

Πηγή: Taxheaven