Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 8/1.4.2016 Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 8/1.4.2016 Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας

Αθήνα, 1/4/2016
Αριθμ. Πρωτ. Μ62/67

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 2105215294, 293, 292, 289
FAX : 210 5223312
Ε-mail : diefpros@ika.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 8
 
ΘΕΜΑ: «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας»


Σας κοινοποιούμε:

α) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ. Α'/2015) με θέμα «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας»,
β) την υπ'αριθ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
γ) τη με αριθ. 55/Συν 8/10-03-2016 (ΦΕΚ 754/τ. Β'/2016) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με «Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης από Όργανα του Ιδρύματος».

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

■ Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων για οποιαδήποτε από τις αιτίες της παρ. 1 του άρθρου 2, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ' ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Για τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ημερών λαμβάνονται υπόψη όλες οι εκτός έδρας ημέρες μετακίνησης ανεξαρτήτως της διανυκτέρευσης ή μη του υπαλλήλου εκτός της έδρας του. Συνεπώς, η ημέρα εκτός έδρας (μετακίνηση άνω των 50 χιλιομέτρων) με αυθημερόν επιστροφή λογίζεται ως πλήρης ημέρα και συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό. 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση των υπουργικών ή κοινών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, τα σχετικά θέματα εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις ισχύουσες αποφάσεις, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του.

Κατά συνέπεια, εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 2/62228/0022/26-8-99 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί καθορισμού ημερών εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Εγκύκλιος 100/1999), με εξαίρεση ως προς τον ανώτατο αριθμό των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα (60).

■ Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 4 ορίζεται ότι για το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων επιχειρήσεων οι αποφάσεις εκδίδονται από το συλλογικό όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου, περιλαμβάνουν απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά του, τον κλάδο ή την ειδικότητα, την ημερομηνία αναχώρησης, έναρξης και λήξης των εργασιών και επιστροφής, τον αριθμό των ημερών και διανυκτερεύσεων, την πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, τον τόπο και το μέσο αυτής, το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή ειδικά αιτιολογημένη, η σχετική απόφαση μετακίνησης πρέπει να εκδοθεί και γραπτώς το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινούμενου στην έδρα του, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση ανάληψης της σχετικής δαπάνης θα πρέπει να γίνει την ημέρα αναχώρησης.

■ Με τις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζονται τα συγκοινωνιακά μέσα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι και καθορίζονται ανά κατηγορία οι θέσεις των συγκοινωνιακών αυτών μέσων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και ποιοι μετακινούμενοι υπάγονται σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες. Με τον κοινοποιούμενο νόμο έγινε ανακατάταξη των θέσεων που δικαιούνται να ταξιδεύουν οι μετακινούμενοι σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2685/1999). Επισημαίνεται ιδιαίτερα η μετακίνηση όλων των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό στην οικονομική θέση αεροπλάνου (πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 22 του παρόντος, Προέδρου της Δημοκρατίας, μελών Κυβέρνησης, Υφυπουργών). Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι :

Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν, ανάλογα με την ιδιότητά τους και το βαθμό που κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

Με πλοίο και τρένο στην Α' θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α' θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, για το εξωτερικό και εσωτερικό οι παρακάτω : «....Διοικητές - Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Γενικοί Γραμματείς Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Γενικοί Διευθυντές Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχης μονάδας, Ειδικοί Συνεργάτες,.........».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

Με πλοίο και τρένο στη Β' θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β' θέσης μόνο για το εξωτερικό, οι παρακάτω : «..Νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι Νομικών Υπηρεσιών Δημοσίου, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ Δ/νσης και Τμήματος, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.........».

Σημειώνεται ότι η επίσημη συνοδεία των συζύγων δεν αναγνωρίζεται νια τους υπαλλήλους και λειτουργούς των ανωτέρω κατηγοριών.

■ Με την παρ. 2 του άρθρου 10 προβλέπεται ότι το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%)- 96 € και 72 € αντίστοιχα - για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης λόγω του υψηλότερου κόστους διαμονής που παρατηρείται στις πόλεις αυτές.

■ Με την παρ. 1 του άρθρου 11, η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου.

Επισημαίνεται ότι ποσά ημερήσιας αποζημίωσης, υψηλότερα από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, παύουν να ισχύουν από 1-1-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νέου νόμου.

■ Με τις διατάξεις του άρθρου 12, αναφορικά με ειδικές περιπτώσεις μετακινήσεων, προβλέπεται ότι οι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, που καλούνται από ανακριτικές και δικαστικές Αρχές να μετακινηθούν εκτός έδρας, ως μάρτυρες ή τεχνικοί σύμβουλοι για υπόθεση που σχετίζεται με την υπηρεσία τους, θεωρείται ότι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και γι' αυτούς αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται παράλληλα τυχόν αντίστοιχη αποζημίωση που χορηγείται από τα Δικαστήρια. Οι ημέρες εκτός έδρας για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν προσμετρούνται στο ετήσιο όριο των εξήντα ημερών του άρθρου 3.

Ως έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται η 1/1/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων να λάβουν γνώση του παρόντος, ενυπόγραφα, όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι της μονάδας τους.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠηγή: Taxheaven