Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1052061 ΕΞ 2016/1.4.2016 Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2016 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, όσον αφορά ορισμένα τμήμα

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1052061 ΕΞ 2016/1.4.2016 Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2016 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, όσον αφορά ορισμένα τμήμα

Αθήνα,1 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.ΔΔΘΤΟΚ Β 1052061 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ B' 

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:210 69 87 541
FAX:210 69 87 506
Email:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2016 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, όσον αφορά ορισμένα τμήματα του ΣΓΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.

ΣΧΕΤ.: 1) Η αριθ. Δ17Γ5002426ΕΞ2013/18.1.2013 Δ.Υ.Ο (ΑΔΑ: ΒΕΥΗΗ-ΓΜΞ) [Κοινοποίηση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25πς Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008].
2) το αριθ. ΔΘΤΘΚ1047857ΕΙ2016/28-03-2016 έγγραφο [Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/330 της Επιτροπής της 8πς Μαρτίου 2016]

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 330/2016 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 [ανωτέρω (2) σχετική], που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L62/9.3.2016), και αφορά στην αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, σχετικά με ορισμένα τμήματα του ΣΓΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 [ανωτέρω (1) σχετική], επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Βάσει του άρθρου 8 του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012, οι δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του γενικού καθεστώτος του ΣΓΠ αναστέλλονται όσον αφορά προϊόντα ενός τμήματος του ΣΓΠ καταγωγής δικαιούχου χώρας του ΣΓΠ, όταν η μέση αξία των εισαγωγών αυτών των προϊόντων στην Ένωση από τη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ, υπερβαίνει επί τρία συναπτά έτη, τα όρια που αναφέρονται στο Παράρτημα VI του εν λόγω Κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, η Επιτροπή, ανά τριετία, αναθεωρεί τον εν λόγω κατάλογο με εκτελεστική πράξη για την αναστολή ή την εκ νέου ενεργοποίηση των δασμολογικών προτιμήσεων. Ο αναθεωρημένος κατάλογος θα πρέπει να εφαρμόζεται για τρία έτη από την 1η Ιανουαρίου 2017. 

Ο κατάλογος προϊόντων των τμημάτων του ΣΓΠ για τα οποία αναστέλλονται οι δασμολογικές προτιμήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, όσον αφορά τις οικείες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επισυνάψετε το Παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού στον ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 978/2012 που σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω (1) σχετική ΔΥΟ .

Ο κοινοποιούμενος Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Β. Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven