Αριθμ. ΔΤΥ Γ 0001340 ΕΞ 2016/27.1.2016 Ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών σε κτίρια που έχουν συναφθεί μισθώσεις από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3581/2007

Αριθμ. ΔΤΥ Γ 0001340 ΕΞ 2016/27.1.2016 Ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών σε κτίρια που έχουν συναφθεί μισθώσεις από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3581/2007

Αριθμ. ΔΤΥ Γ 0001340 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 881/01-04-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/18−5−2011) «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1104503 ΕΞ2011/21−7−2011 (ΦΕΚ 1670/Β/21−7−2011) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας».

3. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29−8−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/28−3−2003) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 14 του Ν. 3581/2007 (ΦΕΚ 140/Α/28−6−2007) «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

αποφασίζουμε:

Α) Ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του ορίζει τις Δημόσιες Υπηρεσίες που θα στεγαστούν σε ακίνητα, για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3581/2007.

Ειδικότερα ορίζει τις Δημόσιες Υπηρεσίες που θα στεγαστούν σε ακίνητα, πρώην κυριότητας του Δημοσίου, τα οποία μεταβιβάστηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3581/2007 και έχουν πωληθεί και επαναμισθωθεί από το Δημόσιο.

Β) Η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομιών, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας κατά τόπο Επιτροπής Στέγασης του Ν. 3130/2003, με την οποία γνωμοδοτεί και όσον αφορά την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του Δημοσίου (ενδεικτικά αναφέρονται η εξοικονόμηση καταβαλλομένων μισθωμάτων, το κόστος εκτέλεσης τυχόν απαιτούμενων εργασιών, τυχόν αποζημίωση εκμισθωτών).

Γ) Με την απόφαση αυτή δύναται ο Υπουργός Οικονομικών να αποφασίζει, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη στέγαση Υπηρεσιών και εκτός ορίων χωρικής τους αρμοδιότητας.

Δ) Στην Επιτροπή Στέγασης του Ν. 3130/2003, συμμετέχουν ως μέλη όλοι οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών, που πρόκειται να στεγασθούν ή συστεγασθούν στα εν λόγω ακίνητα. Σε περίπτωση Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων, στην Επιτροπή Στέγασης μετέχει, αντί των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, υπάλληλος που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό.

Ε) Οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις που αφορούν τα παραπάνω ακίνητα, επιμερίζονται στις στεγαζόμενες Υπηρεσίες κατ’ αναλογία των προς χρήση χώρων, σύμφωνα με Πίνακα κατανομής δαπανών, που συντάσσεται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΤ) Στις περιπτώσεις μεταστέγασης Υπηρεσιών στα εν λόγω κτίρια από κτίρια, των οποίων οι συμβάσεις είναι σε ισχύ, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 3130/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 και ισχύει σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven