Αριθ. πρωτ.: ΔΤΕ/β/17451/4.4.2016 Διευκρινίσεις στο άρθρο 6 παρ. 4 του Ν.4315/14 «Πράξεις Εισφοράς σε γη και χρήμα-Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 269Α'/24.12.14)

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΕ/β/17451/4.4.2016 Διευκρινίσεις στο άρθρο 6 παρ. 4 του Ν.4315/14 «Πράξεις Εισφοράς σε γη και χρήμα-Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 269Α'/24.12.14)

ΑΘΗΝΑ 04. 04. 2016
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΕ/β/17451

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ
Τ/ομοιότυπο: 210 6437 326
Πληροφορίες: Ε. Κρασσοπούλου
Τηλέφωνο: 213 1515 251
Ηλ. Δ/νση: grammateia@dte.minenv.gr

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις στο άρθρο 6 παρ. 4 του Ν.4315/14 «Πράξεις Εισφοράς σε γη και χρήμα-Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 269Α'/24.12.14)


Στο τεύχος 269Α/24.12.14 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4315/2014 «Πράξεις Εισφοράς σε γη και χρήμα-Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» που ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σχετικά με τις Πράξεις Εφαρμογής (Π.Ε.) των Πολεοδομικών Μελετών (Π.Μ.) και των Ρυμοτομικών Απαλλοτριώσεων.

Ειδικότερα με το άρθρο 6 «Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις» παρ.4 ορίζεται ότι: «4. Σε εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2. Στις περιπτώσεις που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει δοθεί εντολή σύνταξης του Κεφαλαίου Γ' της Π.Ε., με απόφαση του αρμόδιου για την κύρωση της Π.Ε., που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, οι ως άνω εκκρεμείς διαδικασίες δύνανται να υπάγονται στις προϊσχύουσες διατάξεις περί εισφοράς γης των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 1.»

Διευκρινίζοντας την παραπάνω διάταξη σας πληροφορούμε ότι: Εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδόμησης, όπως ορίζονται στην παραπάνω διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 4315/2014, νοούνται οι διαδικασίες που οδηγούν στην πολεοδόμηση (οργάνωση της περιοχής), αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Η ολοκλήρωση της πολεοδόμησης περιλαμβάνει και την κύρωση της Π.Ε. της Π.Μ. προκειμένου η περιοχή να είναι πολεοδομικά αξιοποιήσιμη, με απελευθερωμένους κοινόχρηστους χώρους και να δεχτεί οικοδομική δραστηριότητα.

Μία μόνον εξαίρεση από τον κανόνα της υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του νόμου αυτού υπάρχει. Η εξαίρεση αφορά μόνον την περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του Νόμου (24.12.14) έχει ήδη δοθεί εντολή από τον Εργοδότη ή τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τη σύνταξη του Κεφαλαίου Γ' της Π.Ε. και είναι δυνητική. 

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι προγενέστερες του Ν. 4315/2014 διατάξεις περί εισφορών σε γη και χρήμα απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, δηλαδή διατύπωση γνώμης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και απόφαση της αρμόδιας Περιφέρειας , η οποία θα κυρώσει την Π.Ε.

Το αρμόδιο όργανο και εφόσον καλείται να αποφασίσει για την υπαγωγή στις προηγούμενες διατάξεις, θα πρέπει να λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες όπως είναι το επιτυγχανόμενο ισοζύγιο, το στάδιο εκπόνησης του Γ' Κεφαλαίου της Π.Ε., το οικονομικό κόστος που προκύπτει από τυχόν ανασύνταξη της μελέτης.

Αναλυτικότερα, για τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραπάνω εξαιρετικής διάταξης, και για να τεκμηριώνονται οι λόγοι και η αιτιολογία της υπαγωγής, θα πρέπει, να αξιολογούνται σωρευτικά τα παρακάτω:

1. Η επιτευχθείσα πρόοδος της μελέτης να είναι σε προχωρημένο στάδιο. (Π.χ να έχουν γίνει αναρτήσεις, ή να έχουν υποβληθεί /εξεταστεί ενστάσεις)

Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αναφερόμενα, συνάγεται ότι η εντολή πρέπει να έχει δοθεί ικανό χρονικό διάστημα προ της δημοσίευσης του Ν. 4315/2014 ώστε να έχει προωθηθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης του Κεφ. Γ'.

2. Η πραγμάτωση/εξασφάλιση του ισοζυγίου με τις προβλεπόμενες εισφορές.

3. Να έχει δοθεί εντολή σύνταξης του Κεφαλαίου Γ' της Π.Ε. πριν τη δημοσίευση του Ν. 4315/2014 (24.12.14), όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 4315/2014.

Μετά την έκδοση της απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου εκδίδεται απόφαση της Περιφέρειας (αρμόδιο όργανο για την κύρωση της Π.Ε.) περί εφαρμογής της ως άνω διάταξης.

Ο Νόμος δεν απαιτεί τη σύμφωνη γνωμοδότηση, ως εκ τούτου η Περιφέρεια δεν δεσμεύεται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποφασίζει ελεύθερα συνεκτιμώντας τα ανωτέρω αναφερόμενα.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΡ. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

Πηγή: Taxheaven