Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1052264 ΕΞ 2016/1.4.2016 Μετακίνηση υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1052264 ΕΞ 2016/1.4.2016 Μετακίνηση υπαλλήλων

Αθήνα, 01/04/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1052264 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375138-9
Fax:2103375049
 
ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007),

2. το άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010),

3. την με αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

4. την με αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016), «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

5. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (ΦΕΚ 3017/Β/7.11.2014) «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. το με αριθ. πρωτ. 11674/08/03/2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ. Αθηνών,

8. τις αιτήσεις των υπαλλήλων,

9. τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μετακινούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

Α/Α ΑΜΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 261214 ΑΤΣΑΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
2 405753 ΖΑΧΑΡΩΦ ΑΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.)  
3 280966 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
4 366021 ΣΙΚΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
5 401596 ΣΙΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
6 475459 ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Β. Οι ανωτέρω υπάλληλοι, καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα και να αποσταλεί αναφορά αναχώρησης και άφιξής τους στο fax 210 3375049

 

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠηγή: Taxheaven