Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/ 3760/ 136/ 23.3.2016 Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 46 του ν.4278/2014 σε συνάρτηση με την υποπαράγραφο Ε3 του άρθρου 2 του ν.4336/2015

Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/ 3760/ 136/ 23.3.2016 Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 46 του ν.4278/2014 σε συνάρτηση με την υποπαράγραφο Ε3 του άρθρου 2 του ν.4336/2015

Αθήνα, 23/3/2016
Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/3760/136

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ Α'

TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.Βρέκου Ζ 4
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : 3368124
 
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 46 του ν.4278/2014 σε συνάρτηση με την υποπαράγραφο Ε3 του άρθρου 2 του ν.4336/2015»

Σε απάντηση του Α.Π. Σ40/6/25.1.2016 εγγράφου σας, με το οποίο ζητούνται οδηγίες σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 46 του ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157, Α') θεσπίστηκε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου εργαζομένων της εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» («ΕΑΣ ΑΒΕΕ»), με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα στους εργαζομένους της εταιρείας να αποχωρήσουν από την εργασία τους, λαμβάνοντας αποζημίωση με βάση το χρόνο προϋπηρεσίας. Κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδόθηκε η αριθμ. Φ800/10/Σ.2226/135619/10.10.2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2708, Β') με την οποία καθορίστηκαν οι περαιτέρω λεπτομέρειες και τα ζητήματα εφαρμογής του προγράμματος.

2. Ειδικότερα, στην παράγραφο 9 του άρθρου 46 του ν. 4278/2014 προβλέπεται ότι, οι εργαζόμενοι της εταιρείας «ΕΑΣ ΑΒΕΕ» που εντάσσονται στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, διατηρούν τα δικαιώματα για τη θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3863/2010 (Α' 115), όπως αυτά ισ/υουν κατά την έξοδό τους, με συνυπολογισμό των πλασματικών ετών που δύνανται να αναγνωρίσουν, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός διμήνου από τη διακοπή της εργασίας τους και θα καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς για πλασματικά χρόνια που αναγνωρίζουν, εντός τριμήνου από την έκδοση των σχετικών πράξεων των ασφαλιστικών τους φορέων.

3. Κατόπιν αυτών, για τους ανωτέρω εργαζομένους της εταιρείας «ΕΑΣ ΑΒΕΕ», που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του άρθρου 46 του ν.4278/2014 και για τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού και ειδικότερα της παραγράφου 9 αυτού, καθώς και της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 46 του ν.4278/2014 εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης, το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, ως προς τη θεμελίωση και κατοχύρωση, εξακολουθεί να κρίνεται με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την εταιρεία «ΕΑΣ ΑΒΕΕ».

Ως εκ τούτου, δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους τα αυξημένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που θεσπίστηκαν με την υποπαράγραφο Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 και ισχύουν από 19.8.2015 και μετά.

 


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΠηγή: Taxheaven