Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/ 522/ 31.3.2016 Κοινοποίηση Ε.Δ. Υ.Ο. σχετικά με την επιβολή Ε.Φ.Κ. στους οίνους και στα λοιπά ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/ 522/ 31.3.2016 Κοινοποίηση Ε.Δ. Υ.Ο. σχετικά με την επιβολή Ε.Φ.Κ. στους οίνους και στα λοιπά ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206

Αθήνα 31/03/2016
Αριθ. πρωτ. 30/003/000/522
σχετ.: 30/003/000/559

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521, Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 213 2117231
Fax : 210 6468272
e-mail : alcohol_food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Ε.Δ. Υ.Ο. σχετικά με την επιβολή Ε.Φ.Κ. στους οίνους και στα λοιπά ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206.

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθ. 30/003/000/716/19.2.2016 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

1. Σε συνέχεια της εγκυκλίου υπ' αριθ. 30/003/000/716/19.2.2016 της Υπηρεσίας μας «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 ως και της Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015», σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση, τις ακόλουθες σχετικές διευκρινιστικές Ε.Δ.Υ.Ο. που έχουν εκδοθεί από τη Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως εξής:

α) Την Ε.Δ.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ 1001351 ΕΞ 2016/7.1.2016 «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της νέας φορολόγησης των προϊόντων που εμπίπτουν στα άρθρα 90 και 92 του ν. 2960/2001».

Με την εν λόγω Ε.Δ.Υ.Ο. παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων ελέγχου, από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, κυρίως κατά τη διακίνηση των εν λόγω, υποκείμενων πλέον σε Ε.Φ.Κ., προϊόντων (οίνοι και λοιπά ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206), σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται κατά βάση τα σημεία που αφορούν τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις (υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ., έκδοση Α.Σ.Δ.Ε. κλπ) που εφαρμόζονται κατά τη διάθεση στην εγχώρια αγορά των προϊόντων ή κατά τις ενδοκοινοτικές διακινήσεις ή κατά τις εξαγωγές αυτών σε τρίτες χώρες, τόσο από τα πρόσωπα που πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης, όσο και από τους μικρούς οινοπαραγωγούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος φορολογικής αποθήκης και δεν προτίθενται να υπαχθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης (καθεστώς αναστολής).

β) Την Ε.Δ.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1023390 ΕΞ 2016/12.2.2016 «Οδηγίες για τη φορολόγηση των μικρών οινοπαραγωγών».

Με την εν λόγω Ε.Δ.Υ.Ο. παρέχoνται οδηγίες σχετικά με τις τηρητέες διατυπώσεις, τα υπoβαλλόμενα δικαιολογητικά κλπ, προκειμένου για την τρέχουσα μεταβατική περίοδο, για την επιβολή του Ε.Φ.Κ. στους οίνους που παράγονται αποκλειστικά από τους μικρούς οινοπαραγωγούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος φορολογικής αποθήκες και οι οποίοι - δεδομένου ότι ο φόρος επεβλήθη εν μέσω της οινοποιητικής περιόδου - ευρίσκονται να μεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και όρους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 4) τες Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 όπως τροποποιήθηκε με την Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/27.1.2016.

2. Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνισε μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣΠηγή: Taxheaven