Αριθμ. Φ11221/ 41495/ 1413/ 23.3.2016 Προθεσμία καταβολής εισφορών υπέρ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Αριθμ. Φ11221/ 41495/ 1413/ 23.3.2016 Προθεσμία καταβολής εισφορών υπέρ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Αριθμ. Φ11221/41495/1413

(ΦΕΚ Β' 904/04-04-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 32 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α΄ 272).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις του αρ. 5 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Την αρ. οικ. 44549/Δ9.12193/8−10−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2169) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».

6. Το με α.π. 1831/10−7−2015 έγγραφο του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,

αποφασίζουμε:

Η προβλεπόμενη από το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του αρ. 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμίδας εφαρμόζεται και για το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven