Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 545/26.11.2015 Εκκαθάριση εταιρείας

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 545/26.11.2015 Εκκαθάριση εταιρείας

Αθήνα, 17-11-2015
Αρ. Πρωτ. : 117375

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Αρ. πρωτ.: 545
Ημερομηνία: 26-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΓΕΜΗ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. : 101 81
Πληροφορίες: Σπ. Περιστέρης
Τηλέφωνο: 213 - 15 14 303
210 - 38 43 391
Fax: 210 - 38 38 981
210 - 38 42 509
E-MAIL: speristeris@gge.gr

ΘΕΜΑ : « ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι κατά το στάδιο της εκκαθάρισης το νομικό πρόσωπο αυτής εξακολουθεί να υπάρχει για τον σκοπό και τις ανάγκες της εκκαθάρισης, η δε νομική προσωπικότητα μιας εταιρείας, εξακολουθεί να υπάρχει «πλάσματι του νόμου» με όλες τις από αυτήν προκύπτουσες συνέπειες.

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα (είσοδο κληρονόμων σε Ο.Ε.) σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 265 του ν.4072/2012 «Σε περίπτωση συνέχισης της εταιρείας με τους κληρονόμους θανόντος εταίρου κάθε κληρονόμος μπορεί να εξαρτήσει την παραμονή του στην εταιρεία από το αν θα λάβει τη θέση ετερόρρυθμου εταίρου. Εφόσον οι εταίροι δεν κάνουν δεκτή την πρόταση, ο κληρονόμος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία».

Επιπρόσθετα η ΠΟΛ.1013/31.1.2005 του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας ορίζει ότι «Στην περίπτωση προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) στο καταστατικό της οποίας προβλέπεται η ρήτρα ότι «αυτή συνεχίζεται και μετά τον θάνατο εταίρου μεταξύ των λοιπών εταίρων και των κληρονόμων του θανόντος» και εφόσον βεβαίως από το καταστατικό δεν συνάγεται άλλο τι, η προσωπική εταιρία για το χρονικό διάστημα από τον θάνατο του εταίρου μέχρι την τροποποίηση του καταστατικού της, υποχρεούται στη δήλωσή μεταβολής  (Μ3) «έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου» να αναφέρει ως νέα μέλη της τον καθένα από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος με αυτοτελή εταιρική συμμετοχή.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι κατά το στάδιο της εκκαθάρισης δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε νέους εταίρους, καθώς αυτό δεν αποτελεί αντικειμενικό τρόπο υποβοήθησης της εκκαθάρισης (όπως π.χ. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) και δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven