Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1054408 ΕΞ 2016/5.4.2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1032/3.03.2016 (ΦΕΚ 763/B) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις δ

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1054408 ΕΞ 2016/5.4.2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1032/3.03.2016 (ΦΕΚ 763/B) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις δ

Αθήνα, 5 Απριλίου 2016
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1054408 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ' Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.407
FAX:210.69.87.408
E-mail:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1032/3.03.2016 (ΦΕΚ 763/B) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ.πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) στις τελωνειακές αρχές»

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1032/3.3.2016 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. «Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ.πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) στις τελωνειακές αρχές» (ΑΔΑ:ΨΒΦΡΗ-ΙΔΩ), η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. 763 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύει από την 22.03.2016 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 ορίζεται ότι, στις προθεσμίες της ενότητας Β του άρθρου 2 της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., υπάγονται και τα τελωνειακά παραστατικά εισαγωγής που, κατά την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. εκκρεμούν κατ' εφαρμογή της αρ.πρωτ. Δ. 1163/678/Ε0017/30.08.2001 (ΦΕΚ 1173/Β) Α.Υ.Ο. στις τελωνειακές αρχές. Σημειώνεται ότι, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στην τελωνειακή αρχή, στην οποία έχει αρχικά υποβληθεί το παραστατικό εισαγωγής. Ευνόητο είναι ότι, και οι νέες προθεσμίες των εκκρεμών παραστατικών εισαγωγής που χορηγούνται κατ' εφαρμογή της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., αρχίζουν από την ημερομηνία αποδοχής του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής που είχε υποβληθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

2. Επίσης, οι προθεσμίες που ορίζονται για τους κατόχους πιστοποιητικού ΑΕΟ, χορηγούνται εφόσον κατά την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής κατ' εφαρμογή της αρ.πρωτ. Δ.1163/678/Ε0017/30.08.2001 (ΦΕΚ 1173/Β) Α.Υ.Ο., ήταν ήδη κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού. 

3. Τέλος, όσον αφορά τις κατά περίπτωση παρατάσεις των χορηγούμενων νέων προθεσμιών, αυτές δίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της Ενότητας Β του άρθρου 2 της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΠηγή: Taxheaven