Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 157 ΕΞ 29.2.2016 Οικονομικές Καταστάσεις Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 157 ΕΞ 29.2.2016 Οικονομικές Καταστάσεις Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Αθήνα, 29.02.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 157 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 157/2016

ΘΕΜΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TAMEIΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας θέτουμε το ερώτημα σχετικά με το εάν τα «ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» έχουν υποχρέωση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, από 1/1/2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) βάσει του άρθρου 2 παρ.3 του Π.Δ. 80/1997 (Α΄68) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4144/2013.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά την άποψη του ΣΛΟΤ ο φορέας σας έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το Νόμο 4308/2014 δεδομένου ότι δεν ταξινομείται στις οντότητες του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης. Πάντως, με δεδομένο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φορέα σας, (ασφαλιστικός οργανισμός), μπορείτε να συνεχίσετε να εφαρμόζετε το Π.Δ. 80/1997, όπως ισχύει, μέχρι την ενδεχόμενη κατάργησή του.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου του ρυθμιστικού πλαισίου, ιδιαίτερη σημασία επί του θέματος έχει η απόφαση της διοίκησης του ταμείου και η θέση του φορέα που το εποπτεύει.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠηγή: Taxheaven