Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 317 ΕΞ 29.2.2016 Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 317 ΕΞ 29.2.2016 Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4

Αθήνα, 29.02.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 317 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 317/2016

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4308/2014»


ΕΡΩΤΗΜΑ


Α. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

………………….. (εφεξής «η Εταιρεία») είναι μέλος του ομίλου ……………. και θυγατρική εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα που απασχολεί την Εταιρεία, καθώς και άλλες εταιρείες που συνιστούν θυγατρικές εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την διευθέτηση του οποίου απευθυνόμαστε με το παρόν έγγραφο στην Υπηρεσία σας, αφορά στην πιθανή υποχρέωση σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») που προβλέπεται εκ παραδρομής, όπως καταλαβαίνουμε, στο άρθρο 1, παρ.3, περ. β' του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

i) Με βάση το άρθρο 1, παρ.3, περ. β' του Ν. 4308/2014, ορίζονται τα εξής:

«Οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων έχουν υποχρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α.- υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.), για τις ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις:

α) ....

6) Οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και είναι θυγατρικής οντότητας, οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά ή αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του μέσου όρου των εργαζόμενων της μητρικής».

Με βάση τη σχετική διευκρινιστική Εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών ΠΟΛ.1003/31.12.2014 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014, για την υποχρέωση εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. από θυγατρικές εταιρείες οντοτήτων που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του μέσου όρου των εργαζομένων αναφέρεται στην μητρική εταιρεία και όχι στον όμιλο.

ii) Περαιτέρω, με βάση το άρθρο 134 παρ. 1 περ. β' Ν. 2190/1920, το οποίο ίσχυε για περιόδους που άρχιζαν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2014, «Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ……….συντάσσουν Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «Δ.Λ.Π.») που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002….. . Η υποχρέωση αυτή εκτείνεται: α)……. και «β)για τις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των μη εισηγμένων επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν ήδη τα Δ.Λ.Π. και ενοποιούνται, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στη Ελλάδα, ή εκτός Ελλάδας εφόσον από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρμογής των Δ.Λ.Π. και οι οποίες αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ή του ενοποιημένου ενεργητικού ή των ενοποιημένων αποτελεσμάτων μετά την αφαίρεση της αναλογίας των μετοχών της μειοψηφίας.»

Από την ως άνω διάταξη απορρέει ότι το ποσοστό 5% αναφερόταν στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών ή στο ενοποιημένο ενεργητικό ή στα ενοποιημένα αποτελέσματα και άρα εξεταζόταν στο επίπεδο του Ομίλου, σε αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 βάσει των οποίων, όπως αναφέρθηκε προφανώς εκ παραδρομής, το ποσοστό 5% εξετάζεται στο επίπεδο του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του μέσου όρου των εργαζόμενων της μητρικής.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΕΡΩΤΗΜΑ

Η Εταιρεία μας συντάσσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις βάσει των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής «Ε.Λ.Π.»). Ωστόσο, από το γράμμα του Ν.4308/2014 καταλαβαίνουμε ότι γίνεται εκ παραδρομής αναφορά στην υποχρέωση τήρησης των Δ.Π.Χ.Α. Όπως είναι ευνόητο, το γεγονός αυτό δημιουργεί πλείστες δυσκολίες για την Εταιρεία, όπως και για άλλες εταιρείες, δεδομένου ότι δημιουργεί αυξημένα διοικητικά και διαχειριστικά κόστη. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τους υπολογισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία μας, προκύπτει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στα λογιστικά τους αποτελέσματα που να απορρέει από την εναλλακτική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. έναντι των νέων Ε.Λ.Π..

Για τους λόγους αυτούς, και με δεδομένο ότι:

i) δεν προκύπτει διαφορά ως προς το λογιστικό αποτέλεσμα της Εταιρείας σε περίπτωση εφαρμογής των Ε.Λ.Π αντί των Δ.Π.Χ.Α,

ii) οι διοικητικές και διαχειριστικές δυσκολίες που ανακύπτουν είναι σημαντικές και οδηγούν σε αυξημένα κόστη για τις Ελληνικές εταιρείες και

iii) πέρα από τη ρητή αναφορά στο νόμο ως προς την εν λόγω υποχρέωση δεν υπάρχει αντίστοιχη ρητή αναφορά για την περίπτωση της μη συμμόρφωσης με την τελευταία,

θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ότι η Εταιρεία μας ορθώς συντάσσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις βάσει των Ε.Λ.Π. και όχι των Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διατύπωση του νόμου, ως ισχύει σήμερα, είναι σαφής και προβλέπει τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ανωτέρω περίπτωσης βάσει των Δ.Π.Χ.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠηγή: Taxheaven