Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1055263 ΕΞ 2016/1.4.2016 Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) ΑΥΟ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υ

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1055263 ΕΞ 2016/1.4.2016 Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) ΑΥΟ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υ

Αθήνα, 1 Απριλίου 2016
Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1055263 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδικας : 10184
Τηλέφωνο : 210-3375714-5
Fax :210-3375034
e-mail : gdcustom@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) ΑΥΟ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ' ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ'ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων»

1. Με την κοινοποιούμενη ΑΥΟ υλοποιούνται μια σειρά από οργανωτικές αλλαγές στη δομή της Τελωνειακής Υπηρεσίας, σε συνέχεια των αλλαγών που ήδη έχουν επέλθει με την αρ.Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 Απόφαση της ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 1574/27-7-2015 τ.Β'), η οποία κοινοποιήθηκε με την αρ.πρωτ. ΔΣΤΕΠ 5016385 ΕΞ 2015/29-7-2015 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της κοινοποιούμενης απόφασης είναι η 1/9/2016 εκτός των διατάξεων που αφορούν :

- Στα Τμήματα του Τελωνείου Ηγουμενίτσας και στο γραφείο ΚΟΕ αυτού, η ισχύς των οποίων αρχίζει 10 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης

- Στην παύση του Τελωνείου Μεσολογγίου ως τελωνείου Α'τάξης και στην έναρξη λειτουργίας του ως Τελωνείου Β'τάξης με τον ίδιο τίτλο και έδρα, η ισχύς των οποίων αρχίζει 10 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

- Στα τμήματα των τελωνείων Λάρισας, Ηρακλείου και Πατρών, στα λοιπά συνιστώμενα γραφεία ΚΟΕ και στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας , η έναρξη ισχύος των οποίων θα καθοριστεί με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Οι σημαντικότερες οργανωτικές αλλαγές που επέρχονται συνολικά, κατηγοριοποιούνται με βάση την στόχευση που εξυπηρετείται από το περιεχόμενό τους, στους παρακάτω τομείς:

Α. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και του συντονισμού του έργου που επιτελούν οι οργανικές μονάδες της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με την συγκρότηση τριών ισχυρών Τελωνειακών Περιφερειών. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες με ουσιαστικές αρμοδιότητες στην εποπτεία και καθοδήγηση του έργου των Τελωνείων, αποτελούν σημαντικό πυλώνα της διοίκησης τριών ιεραρχικών επιπέδων, μεταξύ των Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, οι οποίες έχουν ρόλο παραγωγής πολιτικής, νομοθετικού έργου και καθορισμού των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.ΦΚ και των Τελωνείων που υλοποιούν την ως άνω πολιτική και τους επιχειρησιακούς στόχους.

Β. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Τελωνείων στη διαχείριση των παραβάσεων και της εφαρμογής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Συγκροτούνται Κύρια (Α' Τάξης) και Εξαρτημένα Τελωνεία (Β' ή Γ' τάξης), και στην αρμοδιότητα των κύριων Τελωνείων περιέρχεται η συνολική διαχείριση των σημαντικών τελωνειακών παραβάσεων - λαθρεμποριών (βεβαίωση και καταλογισμός παραβάσεων, εφαρμογή των μέτρων κατά ΚΕΔΕ και διαχείριση των υποθέσεων προσφυγών κατά πράξεων των Τελωνείων στα Διοικητικά Δικαστήρια), οι οποίες διαπιστώνονται στη χωρική αρμοδιότητα των εξαρτημένων τους τελωνείων, με εξαίρεση τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου η αρμοδιότητα της διαχείρισης των υποθέσεων προσφυγών κατά πράξεων των Τελωνείων στα Διοικητικά Δικαστήρια, ασκείται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακαθορίζεται το επίπεδο των Τελωνείων Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Κιλκίς, Ν. Ορεστιάδας, Δοϊράνης, Μεσολογγίου, Στυλίδας και Ρεθύμνου από Α' Τάξης (επίπεδο Δ/νσης) σε Β' Τάξης (επίπεδο αυτοτελούς τμήματος), τα οποία όμως συνεχίζουν να ασκούν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της Τ. 636/5020/0019/1989 (Β' 918) ΑΥΟ, αρμοδιότητες των Τελωνείων Α' τάξης.

Το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Νισύρου αποσπάται από το Τελωνείο Κω και υπάγεται εφεξής στο Τελωνείο Ρόδου.

Όσον αφορά στα μόνιμα κλιμάκια που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε συγκεκριμένα Τελωνεία, αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν από τα Τελωνεία αυτά.

Γ. Ενίσχυση των εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων, των προληπτικών τελωνειακών ελέγχων και δίωξης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής και την αύξηση της εκούσιας συμμόρφωσης, σε ένα περιβάλλον εμβάθυνσης των διοικητικών απλοποιήσεων και περιορισμού των ελέγχων κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του εμπορίου και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Όσον αφορά στους εκ των υστέρων ελέγχους, οι ΕΛΥΤ αναλαμβάνουν «συντονιστικό» ρόλο στους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία, μέσω της διαβίβασης σε αυτά πληροφοριών για τη διεξαγωγή των εκ των υστέρων ελέγχων και της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων αυτών. Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης του έργου των ΕΛΥΤ Αττικής και Θεσσαλονίκης στους εκ των υστέρων ελέγχους, αυτές ενισχύονται με ένα επιπλέον τμήμα εκ των υστέρων ελέγχων, ενώ ταυτόχρονα παύουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με την αξιολόγηση των σχετικών κριτηρίων για την χορήγηση πιστοποιητικών ΑΕΟ και αδειών απλουστευμένων διαδικασιών στους οικονομικούς φορείς, οι οποίες μεταβιβάζονται αντίστοιχα στις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και στα Τελωνεία Βόλου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σύρου και Πατρών.

Όσον αφορά τους προληπτικούς ελέγχους και τη δίωξη, συγκροτούνται επιπλέον επτά (7) Κινητές Ομάδες Ελέγχου, οι οποίες δύναται να λειτουργούν και πέραν του προβλεπόμενου για τις δημόσιες υπηρεσίες κανονικού ωραρίου, όλο το 24ωρο (ΦΕΚ 2991/Β'/31-12-2015), καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Στην αρμοδιότητα των κύριων τελωνείων ανατίθεται ρόλος συντονισμού των εξαρτημένων τους Τελωνείων στη διεξαγωγή των ελέγχων.

Επιπλέον, ήδη με την την αρ.Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 Απόφαση της ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 1574/27-7-2015 τ.Β'), στην ΕΛΥΤ Αττικής έχει δοθεί ρόλος λήψης και διαβίβασης πληροφοριών ελέγχου προς τα κύρια Τελωνεία και τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου και έχει συσταθεί Τμήμα Θαλασσίων Ελέγχων, στο οποίο ανήκει η επιχειρησιακή χρήση των δύο αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας, τα οποία μπορούν να δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο χώρο καθ'όλο το 24ωρο.

2. Ειδικότερα και όσον αφορά τις σημαντικότερες αλλαγές που αφορούν την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των Τελωνειακών Περιφερειών, των Κύριων και Εξαρτημένων Τελωνείων και των Τελωνείων γενικότερα καθώς και των ΕΛΥΤ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Καταργούνται οι Τελωνειακές Περιφέρειες Βόλου, Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Πατρών, Σύρου και μέρος των αρμοδιοτήτων τους μεταφέρονται στις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, οι οποίες αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο:

1. Στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Οι Τελωνειακές Περιφέρειες, συνδράμουν τη Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ στον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, τόσο της στελέχωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας με το αναγκαίο προσωπικό, όσο και της επιμόρφωσης του προσωπικού.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων υποβάλλουν στην Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ, εξαμηνιαίες εκθέσεις αξιολόγησης της λειτουργίας των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους, με την υποβολή προτάσεων στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ.. Ειδικότερα:

α) στις εκθέσεις που αφορούν τις ανάγκες σε προσωπικό, θα αποτυπώνεται η βέλτιστη κατανομή των οργανικών θέσεων, ανά Τελωνείο και Τμήμα, με την οποία διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των μονάδων. Για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων οργανικών θέσεων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
• τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε Τελωνείου (24ωρη λειτουργία, εποπτευόμενοι χώροι, όγκος τελωνειακών παραστατικών, λειτουργία Κινητών Ομάδων Ελέγχου κ.λ.π.)
• οι αλλαγές στη ροή εργασίας που επέφερε η πλήρης παραγωγική λειτουργία του ICISnet,
• η μείωση των ελέγχων κατά την διαδικασία τελωνισμού και οι απλουστεύσεις των διαδικασιών, και
• η ανάγκη βελτιστοποίησης και ενδυνάμωσης των εκ των υστέρων ελέγχων και της δίωξης,

β) στις εκθέσεις που αφορούν στην επιμόρφωση του προσωπικού, θα προτείνονται εξειδικευμένες πρακτικές εκπαιδευτικές δράσεις για τους υπαλλήλους των Τελωνείων της Περιφέρειας (π.χ. εκπαίδευση του προσωπικού των Κινητών Ομάδων Δίωξης στον έλεγχο βυτιοφόρων), οι οποίες θα διοργανώνονται από την Περιφέρεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και ΕΦΚ, καθώς και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.

Επιπλέον, ως προς τη στοχοθεσία των Οργανικών μονάδων των Τελωνείων και των Προϊσταμένων τους, οι Τελωνειακές Περιφέρειες οφείλουν να παρακολουθούν την πορεία υλοποίησής της και να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στα αποτελέσματα της επίτευξης των στόχων βάσει των στοιχείων που καταχωρούνται στο ICISnet, καθώς και να υποβάλλουν προτάσεις στη Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων για την αναπροσαρμογή των στόχων, βάσει της εξέλιξης της οικονομικής δραστηριότητας και των τάσεων απάτης και δασμοφοροδιαφυγής που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο.

2. Στον προγραμματισμό της κάλυψης των λειτουργικών αναγκών των Τελωνείων.

Οι Τελωνειακές Περιφέρειες, πρέπει να δημιουργήσουν ένα μητρώο, το οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς, στο οποίο θα καταγράφονται οι κτιριακές υποδομές, ο εξοπλισμός και τα μέσα δίωξης που διαθέτουν τα Τελωνεία, οι ανάγκες συντήρησής τους, καθώς και κάθε μεταβολή τους.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και τις πραγματικές ανάγκες που προκύπτουν, οι Τελωνειακές Περιφέρειες, θα υποβάλλουν προτάσεις στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ και στις αρμόδιες Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και ΕΦΚ, για τον έγκαιρο προγραμματισμό της κάλυψης των λειτουργικών αναγκών των Τελωνείων.

3. Στον σχεδιασμό του «χάρτη» της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Οι Τελωνειακές Περιφέρειες, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, αναλαμβάνουν ουσιώδη ρόλο σε μια δυναμική διαδικασία θεσμικής μεταρρύθμισης, με την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Τελωνείων και τον προσδιορισμό του περιεχομένου των εκάστοτε αναγκαίων αλλαγών στις οργανωτικές δομές και στις αρμοδιότητες των δομών αυτών.

4. Στην ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

Οι αναφορές των Τελωνείων υποχρεωτικά θα υποβάλλονται στις Τελωνειακές Περιφέρειες και θα απαντώνται από αυτές εντός των προθεσμιών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 4 του ν.2690/1999/ΦΕΚ 45Α). Οι ως άνω αναφορές θα διαβιβάζονται για απάντηση στις Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενες με τις απόψεις των Τελωνειακών Περιφερειών, μόνο εφόσον τα θέματα τα οποία θίγουν αφορούν σε ρύθμιση στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της τελωνειακής νομοθεσίας ή προκύπτει η ανάγκη έκδοσης οδηγιών σε όλες τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας για την ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής και συναφούς με αυτή νομοθεσίας.

Τα ερωτήματα που υποβάλλονται στις Τελωνειακές Περιφέρειες από τους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς, αναφορικά με την εφαρμογή της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας, θα απαντώνται από αυτές και θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, μόνο τα ερωτήματα που χρήζουν απάντησης σε δεύτερο βαθμό και τα ερωτήματα - αιτήματα που αφορούν την ρύθμιση των ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και τις σχετικές εγκύκλιες διαταγές.

Ερωτήματα πολιτών και οικονομικών φορέων καθώς και αναφορές των Τελωνείων που υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία παρακάμπτοντας τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, θα διαβιβάζονται άμεσα σ'αυτές για απάντηση, εκτός αν αφορούν γενικότερη ρύθμιση και ανάγκη έκδοσης οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής και συναφούς με αυτή νομοθεσίας.

Επιπλέον, οι Τελωνειακές Περιφέρειες έχουν ρόλο συμβουλευτικό και παρέχουν στους οικονομικούς φορείς πληροφορίες για τη διευκόλυνση των τελωνειακών δραστηριοτήτων τους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

5. Στη συνδρομή των Τελωνείων στον προσδιορισμό των αξιών εμπορευμάτων και οχημάτων για την αποφυγή υπερτιμολογήσεων και υποτιμολογήσεων.

Στην αρμοδιότητα των Τελωνειακών Περιφερειών, για τα Τελωνεία της χωρικής τους αρμοδιότητας, ανήκει:
• η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων για τη δασμολογητέα αξία των οχημάτων και η συνδρομή των Τελωνείων για τον τελικό καθορισμό της αξίας αυτής.
• ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας οχημάτων για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, η τήρηση και ο έλεγχος σχετικών στοιχείων και η συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.
• η συγκέντρωση και τήρηση καθώς και η παροχή των αναγκαίων στοιχείων για τον τελικό καθορισμό από τις Τελωνειακές Αρχές της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων.
• ο έλεγχος και η έκδοση σχετικών αποφάσεων για την προσθήκη οφειλόμενων royalties και διαδοχικών πωλήσεων στη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του Κανονισμού 2913/92 ΕΟΚ, καθώς και στο άρθρο 147 του Καν.2454/93, αντίστοιχα.

Πλέον των ανωτέρω, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, ανήκει η ενημέρωση του υποσυστήματος αξιών του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με τις τιμές χονδρικής πώλησης των οχημάτων και του πρόσθετου εξοπλισμού αυτών.

6. Στην υποστήριξη των Τελωνείων στη διαχείριση των τελωνειακών παραβάσεων και των μέτρων κατά ΚΕΔΕ.

Οι Τελωνειακές Περιφέρειες παρέχουν οδηγίες στα Τελωνεία σχετικά με θέματα τελωνειακών παραβάσεων, απλών και λαθρεμποριών, εφαρμογής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και γενικότερα σχετικά με τις κείμενες περί δημοσίων εσόδων διατάξεις και επιπλέον, παρακολουθούν: α) τα στοιχεία των εκκρεμών τελωνειακών παραστατικών και των εκκρεμών υποθέσεων βεβαιωμένων και μη βεβαιωμένων οφειλών των Τελωνείων, ενημερώνοντας σχετικά τις αρμόδιες Δ/νσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ και β) την έγκαιρη καταχώρηση και ενημέρωση των υποθέσεων των Δικαστικών Τμημάτων των Τελωνείων στο σχετικό υποσύστημα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Τελωνείων.

Πλέον των ανωτέρω, αποκλειστικά και μόνο στην αρμοδιότητα της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής ανήκει η παρακολούθηση, η μελέτη και διαχείριση φακέλων προσφυγών που έχουν κοινοποιηθεί στα Τελωνεία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και του Τελωνείου Αθηνών κατά πράξεων των Τελωνείων και η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων. Η επέκταση της αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής και στα υπόλοιπα Τελωνεία του Νομού Αττικής θα ισχύσει μετά την τροποποίηση του Π.Δ. 217/1999 (ΦΕΚ 187 Α'/1999). Τις ως άνω αρμοδιότητες ασκεί η Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσ/νίκης για τα Τελωνεία του Νομού Θεσ/νίκης.

7. Στην προώθηση των απλουστευμένων διαδικασιών και του θεσμού του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα.

Οι Τελωνειακές Περιφέρειες αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των απλουστευμένων διαδικασιών και του θεσμού του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, συνδράμοντας στην επίτευξη των αντίστοιχων ποσοτικών στόχων που τίθενται από το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΓΓΔΕ.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, οι Τελωνειακές Περιφέρειες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και ΕΦΚ, παρακολουθούν την πορεία των αδειοδοτήσεων των απλουστευμένων διαδικασιών και των πιστοποιητικών ΕΟΦ, αξιολογούν τις προτάσεις των Τελωνείων και των οικονομικών φορέων για την επίλυση των προβλημάτων και εμποδίων που παρουσιάζονται στις ως άνω διαδικασίες και αναλαμβάνουν τη διοργάνωση σχετικών ενημερωτικών εκδηλώσεων ή άλλων προωθητικών ενεργειών.

Για την καλύτερη προώθηση των απλουστευμένων διαδικασιών και του θεσμού του ΕΟΦ, οι Τελωνειακές Περιφέρειες καθιερώνουν διαδικασίες τακτικής ενημέρωσης των οικονομικών φορέων σε συγκεκριμένες εργάσιμες ώρες και ημέρες.

8. Στην αξιολόγηση των κριτηρίων για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΟΦ

Ως προς την έκδοση πιστοποιητικών ΕΟΦ.

Στην αρμοδιότητα των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλέον της παραλαβής, ελέγχου κ.λ.π. των αιτήσεων, περιλαμβάνεται και ο έλεγχος, με τη συνδρομή των εμπλεκόμενων Τελωνείων, όλων των κριτηρίων που είναι απαραίτητα για την έκδοση του πιστοποιητικού ΕΟΦ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, όσον αφορά τον έλεγχο αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των αυτοματοποιημένων λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων του αιτούντος το πιστοποιητικό.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής ανήκει η διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές διαβούλευσης των άλλων Κ-Μ της ΕΕ, για όλες τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού Ε.Ο.Φ που κατατίθενται στη χώρα μας και για όλα τα αιτήματα που διαβιβάζονται από τα άλλα Κ-Μ της ΕΕ, στα πλαίσια του ελέγχου των κριτηρίων έκδοσης των πιστοποιητικών, καθώς και η ενημέρωση του κοινοτικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών των ΕΟΦ.

Β. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

α. Ως προς την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών.

Στην αρμοδιότητα των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με χωρική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένους νομούς, καθώς και στην αρμοδιότητα των Tελωνείων Βόλου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Πατρών, Ρόδου και Σύρου, περιλαμβάνεται πλέον ο έλεγχος όλων των κριτηρίων που είναι απαραίτητα για την έκδοση της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων όσον αφορά τον έλεγχο αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των αυτοματοποιημένων λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων του αιτούντος της άδειας.

β. Ως προς τις λοιπές αδειοδοτήσεις

Η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης για την έκδοση των λοιπών αδειών και ειδικών εγκρίσεων, όπως αυτές αναφέρονται συγκεκριμένα στην εν λόγω ΑΥΟ, είναι περιορισμένη και δεν συμπίπτει με την διευρυμένη χωρική τους αρμοδιότητα, καθώς τα Τελωνεία Βόλου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Πατρών, Ρόδου και Σύρου, τα οποία λειτουργούσαν και ως Τελωνειακές Περιφέρειες, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές με συγκεκριμένη χωρική αρμοδιότητα.

Σημειώνεται ότι οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς τα Τελωνεία Βόλου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Πατρών, Ρόδου και Σύρου, τα οποία λειτουργούσαν και ως Τελωνειακές Περιφέρειες, συνεχίζουν να ασκούν την αρμοδιότητα συγκρότησης επιτροπής για τον καθορισμό της δυναμικότητας των Οινοπνευματοποιείων Β' κατηγορίας κατόπιν υποβολής ενστάσεως στο αρμόδιο τελωνείο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β.1 του άρθρου 7 του νόμου 2969/01.

Όσον αφορά την αρμοδιότητα που έχει χορηγηθεί στα Τελωνεία Ηγουμενίτσας, Αλεξανδρούπολης, Καστοριάς για τη χορήγηση εγκρίσεων στα καθεστώτα ενεργητικής και παθητικής τελειοποίησης συνεχίζει να υφίσταται (ΑΥΟ Δ1697/118/18Γ/17-12-93, Δ.7/2/2-1-95, Δ.24/5/9-1-2006)

Γ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής συστήνεται νέο τμήμα «Τμήμα Ε'- Αμοιβαίας Συνδρομής και Προστασίας Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας», με αποκλειστικές αρμοδιότητες για παραποιημένα/απομιμητικά, για πειρατικά και γενικότερα για προϊόντα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλη την επικράτεια.

Δ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΙΑΣ


Μέχρι τον καθορισμό του χρόνου έναρξης της λειτουργίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας, η καθ'ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα των τμημάτων της (άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης) θα ασκείται, κατά λόγο αρμοδιότητας,
- από τα τμήματα της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής για τους νομούς Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας
- από τα τμήματα της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για τους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Κέρκυρας και Λευκάδας και
- οι αρμοδιότητες των τμημάτων της που ασκούνται στη χωρική αρμοδιότητα των νομών Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης, θα ασκούνται από το Τελωνείο Πατρών.

Αναλυτική καταγραφή των αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών και των Τελωνείων Βόλου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Πατρών, Ρόδου και Σύρου, τα οποία μέχρι σήμερα ασκούσαν αρμοδιότητες και ως Τελωνειακές Περιφέρειες, παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι.

Ε. ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

1. Συστήνονται Κύρια (Α'τάξης) και Εξαρτημένα (Β'και Γ' τάξης) Τελωνεία, με ανακαθορισμό των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων μεταξύ των κύριων Τελωνείων Α' τάξης και των εξαρτημένων τους τελωνείων Β' και Γ' τάξης. Ειδικά για τα θέματα που αφορούν σε διαχείριση τελωνειακών παραβάσεων, προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων και δίωξης περιέρχεται μέρος των αρμοδιοτήτων των Τελωνείων Β' και Γ' τάξης, στις αρμοδιότητες των καθ' ύλην αρμόδιων Τμημάτων των κύριων Τελωνείων Α' τάξης.

Τα Τελωνεία Α' τάξης που ορίζονται ως κύρια Τελωνεία και τα Β' και Γ' τάξης ως εξαρτημένα Τελωνεία των κύριων Τελωνείων Α' τάξης, αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

2.1 Διαχείριση Παραβάσεων.

α) Εξαρτημένο Tελωνείο - Άμεση πληρωμή προστίμου ή πολλαπλού τέλους ή δασμών και φόρων.

Το εξαρτημένο Τελωνείο διενεργεί ελέγχους, διαπιστώνει και βεβαιώνει παραβάσεις και υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα όταν έχει τελεστεί ποινικό αδίκημα, και διαχειρίζεται τα τυχόν κατασχεμένα εμπορεύματα.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που ο συναλλασσόμενος προτίθεται να πληρώσει άμεσα όλες τις οφειλές του (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμούς και φόρους) το εξαρτημένο Τελωνείο καταχωρεί το Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π) στο ICIS-net, εκδίδει καταλογιστική πράξη και εισπράττει σύμφωνα με την προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία.

Συνηθέστερες περιπτώσεις «άμεσης» πληρωμής της οφειλής μετά την έκδοση καταλογιστικής πράξης είναι η πληρωμή προστίμων από απλές τελωνειακές παραβάσεις, η πληρωμή δασμών και φόρων με αυτοτελείς χρεώσεις δασμών και φόρων (εφαρμογή του άρθρου 142 παρ.5 Ν.2960/2001) και η εφαρμογή του άρθρου 158 (αποποινικοποίηση λαθρεμπορίας) με την άμεση πληρωμή πολλαπλών τελών, καθώς και δασμών και φόρων (εφόσον οφείλονται).

Σε περίπτωση που ο συναλλασσόμενος πληρώσει την οφειλή αλλά προσφύγει κατά της καταλογιστικής πράξης, η αρμοδιότητα παρακολούθησης, μελέτης, διαχείρισης φακέλων προσφυγών του εξαρτημένου Τελωνείου και εκπροσώπησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ανήκει στο κύριο Τελωνείο.

Σε περίπτωση όπου, ενώ έχει γίνει συνεννόηση κατόπιν επιθυμίας του συναλλασσόμενου για άμεση είσπραξη όλης της οφειλής και το Τελωνείο προχωρήσει σε καταχώρηση Π.Τ.Π, τελικά ο συναλλασσόμενος δεν πληρώσει, η υπόθεση διαβιβάζεται στο κύριο Τελωνείο και για το «κλείσιμο» του Π.Τ.Π, του εξαρτημένου Τελωνείου εκδίδεται απαλλακτική πράξη στην οποία αναφέρεται ρητά ο αριθμός της παρούσας Απόφασης, του διαβιβαστικού εγγράφου με το οποίο εστάλη ο φάκελος στο κύριο Τελωνείο, καθώς και ο αριθμός του Π.Τ.Π που έλαβε η υπόθεση στο τελευταίο.

β) Εξαρτημένο Τελωνείο - Μη άμεση πληρωμή - Διαβίβαση φακέλου υπόθεσης στο κύριο Τελωνείο Το εξαρτημένο Τελωνείο διενεργεί ελέγχους, διαπιστώνει και βεβαιώνει παραβάσεις και υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα, όταν έχει τελεστεί ποινικό αδίκημα, και διαχειρίζεται τα τυχόν κατασχεμένα εμπορεύματα.

Στις περιπτώσεις που ο συναλλασσόμενος δεν προτίθεται να πληρώσει άμεσα όλες τις οφειλές του (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι), το εξαρτημένο Τελωνείο διαβιβάζει τα σχετικά Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης του άρθρου 142 του Ν.2960/01 καθώς και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που βοηθούν στην στοιχειοθέτηση των παραβάσεων στο κύριο Τελωνείο. Συγκεκριμένα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

→ Η έκθεση του αρμόδιου υπαλλήλου (ή αρμόδιων υπαλλήλων) ή η πορισματική αναφορά ή η έκθεση ελέγχου του εξαρτημένου Τελωνείου με την οποία βεβαιώνεται η τελωνειακή παράβαση που διαπιστώθηκε και η οποία επέχει θέση Πρωτοκόλλου Τελωνειακής Παράβασης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο κύριο Τελωνείο.
→ Στην συνέχεια το κύριο Τελωνείο καταχωρεί την έκθεση βεβαίωσης της παράβασης - Π.Τ.Π του εξαρτημένου Τελωνείου: α)μηχανογραφικά στο ICIS - net και λαμβάνει αριθμό καταχώρησης ΠΤΠ και β) χειρόγραφα στο βιβλίο καταχώρησης Πρωτοκόλλων Τελωνειακής Παράβασης

Παράδειγμα: Το εξαρτημένο Τελωνείο Ξάνθης, κατά τον έλεγχο, διαπιστώνει παράβαση και διαβιβάζει με αλληλογραφία το Π.Τ.Π. στο κύριο Τελωνείο Καβάλας, το οποίο καταχωρεί το ΠΤΠ στο ICIS-net από το οποίο παίρνει αριθμό καταχώρησης.

Διαχείριση της υπόθεσης στο ICIS -net από το εξαρτημένο Τελωνείο: To εξαρτημένο Τελωνείο καταχωρεί την εντολή ελέγχου και την ενημερώνει στην Οθόνη: «Διαχείριση αποτελεσμάτων ελέγχου». Στην εν λόγω οθόνη καταχωρείται υποχρεωτικά η «ένδειξη αποτελέσματος» και στο πεδίο «παρατηρήσεις -προτάσεις» αναγράφεται ότι ο φάκελος διαβιβάζεται στο αρμόδιο κύριο Τελωνείο. Στην εν λόγω οθόνη δεν επιλέγεται το πεδίο «δημιουργία Π.Τ.Π» για να μην δοθεί αυτόματα ο αριθμός Π.Τ.Π. καθώς αυτός θα καταχωρηθεί από το κύριο Τελωνείο. Επιπλέον δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί η οθόνη διαχείρισης υπόθεσης.

γ) Κύριο Τελωνείο.

Το κύριο Τελωνείο είναι αρμόδιο για την έκδοση καταλογιστικών πράξεων για παραβάσεις που τελούνται στην χωρική αρμοδιότητα των εξαρτημένων του Τελωνείων και για τις οποίες τα πρόστιμα ή πολλαπλά τέλη ή οι δασμοί και λοιποί φόροι δεν εισπράττονται άμεσα. Δηλαδή είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη διαχείριση περαιτέρω των παραβάσεων που διαπιστώνονται στο εξαρτημένο του Τελωνείο, την καταχώρηση ΠΤΠ, την έκδοση καταλογιστικών πράξεων, την αντίκρουση προσφυγών, την αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων και την παρακολούθηση των ενδίκων μέσων με την εκπροσώπηση του Δημοσίου στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Διαχείριση της υπόθεσης στο ICIS -net από το κύριο Τελωνείο

Το κύριο Τελωνείο παραλαμβάνει το φάκελο με τα διαθέσιμα στοιχεία καθώς και τη βεβαίωση της τελωνειακής παράβασης (ΠΤΠ) από το εξαρτημένο Τελωνείο και χρησιμοποιώντας την ετήσια πάγια εντολή δικαστικού καταχωρεί το αποτέλεσμα ελέγχου, δημιουργεί υπόθεση και λαμβάνει αριθμό καταχώρησης ΠΤΠ. Στην συνέχεια ακολουθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία (κλήση σε απολογία, έκδοση καταλογιστικής πράξης κλπ).

Στην καταλογιστική πράξη που εκδίδεται από το κύριο Τελωνείο αναγράφεται η τελωνειακή αρχή η οποία διαπίστωσε την παράβαση.

Παράδειγμα:
Έχοντας υπόψη: 1) Το από........(ημερομηνία) Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π) το οποίο συντάχθηκε από τους υπαλλήλους του Τελωνείου Ξάνθης (εξαρτημένο Τελωνείο) και καταχωρήθηκε στο ICIS -net (υποσύστημα πληροφοριών και υποθέσεων) από το Τελωνείο Καβάλας (κύριο Τελωνείο ) με αριθμό καταχώρησης .
Σημειώνεται ότι, τη διαχείριση των ήδη καταχωρημένων υποθέσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί πράξεις καταλογισμού, θα εξακολουθήσουν να την έχουν τα Τελωνεία που προέβησαν στις πράξεις αυτές .

2.2 Συντονισμός των ελέγχων και της δίωξης.

Τα καθ' ύλην αρμόδια τμήματα των κύριων Τελωνείων Α' Τάξης, έχουν αρμοδιότητα να σχεδιάζουν και να συντονίζουν τη διεξαγωγή συγκεκριμένων επιχειρήσεων - δράσεων προληπτικών ή και εκ των υστέρων ελέγχων, στην περιοχή της χωρικής αρμοδιότητας των εξαρτημένων τους Τελωνείων, ανεξαρτήτως εάν στα εξαρτημένα Τελωνεία λειτουργούν Κινητές Ομάδες Ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Προϊστάμενος του Κύριου Τελωνείου Α' Τάξης, δύναται να ζητεί την έκδοση συγκεκριμένων εντολών ελέγχου από τον Προϊστάμενο του εξαρτημένου του Τελωνείου. Η αρμοδιότητα αυτή των Κύριων Τελωνείων Α' Τάξης, σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει την αρμοδιότητα του Προϊσταμένου του Εξαρτημένου Τελωνείου να εκδίδει εντολές για την πραγματοποίηση ελέγχων, είτε βάσει του ετήσιου προγραμματισμού ελέγχων, είτε βάσει στόχευσης του ίδιου του Τελωνείου.

Επιπλέον, για την διεξαγωγή των ως άνω επιχειρήσεων, τα Κύρια Τελωνεία Α' Τάξης έχουν το συντονισμό:

> της χρήσης των μέσων δίωξης και της τυχόν συνδρομής των μονάδων που συμμετέχουν στην διεξαγωγή μιας επιχείρησης σε ευρεία γεωγραφική περιοχή, με το απαιτούμενο για την ολοκλήρωση της επιχείρησης προσωπικό και

> των μονάδων που συμμετέχουν στην επιχείρηση με τις άλλες αρμόδιες για την επιβολή του νόμου δημόσιες αρχές.

Ειδικά τα χερσαία συνοριακά Τελωνεία Κακαβιάς, Ευζώνων και Κήπων, πλέον των ανωτέρω, αναπτύσσουν ένα σχέδιο συντονισμού των δράσεων των εξαρτημένων τους χερσαίων συνοριακών Τελωνείων που βρίσκονται στα σύνορα με την ίδια τρίτη χώρα, ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών, τη μελέτη τάσεων και μεθόδων παράνομης διακίνησης αγαθών,
μέσων μεταφοράς και προσώπων και την εκτίμηση απειλής σχετικά με την παράνομη διακίνηση από και προς την συνορεύουσα τρίτη χώρα.

3. Ταμειακή και λογιστική διαχείριση,

Η ταμειακή και λογιστική διαχείριση διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του από 31/8/1935 ΠΔ (Α'393) όπως αυτό ισχύει ως εξής :
- Στα Τελωνεία Α'τάξης και στα κύρια Τελωνεία Α'τάξης από υπαλλήλους που ορίζονται από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.4325/2015 (Α'47), με πρόταση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου και
- Στα εξαρτημένα Τελωνεία Β'και Γ' τάξης και στα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία από τον Προϊστάμενο ή τον υπεύθυνο αυτών αντίστοιχα.

4. Λήψη απόφασης ανασύστασης των τελωνειακών παραστατικών
- Τα Τελωνεία Α'τάξης και τα κύρια Τελωνεία Α'τάξης έχουν αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης ανασύστασης των τελωνειακών παραστατικών και
- Τα κύρια Τελωνεία Α'τάξης είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης ανασύστασης των τελωνειακών παραστατικών των εξαρτημένων τους Τελωνείων.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις οι αποφάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

ΣΤ. ΕΛΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι ΕΛΥΤ έχουν αρμοδιότητες ως προς:
- τον εκ των υστέρων έλεγχο της ορθής εφαρμογής των προβλεπόμενων από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία τελωνειακών διαδικασιών, διατυπώσεων, απαγορεύσεων και περιορισμών, μέσω του εντοπισμού, της καταπολέμησης και τιμωρίας της αποφυγής/διαφυγής δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.
- την πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου, της απάτης, των παρατυπιών και γενικά των τελωνειακών παραβάσεων,
- τον εσωτερικό έλεγχο των Τελωνείων για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων τελωνειακών διαδικασιών.
- την επιχειρησιακή συνδρομή κατά τη διενέργεια από τα Τελωνεία εκ των υστέρων ελέγχων, η οποία επιτυγχάνεται με την παροχή πληροφόρησης, μέσω αξιολόγησης και ανάλυσης κινδύνου των πάσης φύσεως πληροφοριών.
- τη συγκέντρωση και επεξεργασία των πάσης φύσεως αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται από τα Τελωνεία.
- τον εκ των προτέρων έλεγχο για τη χορήγηση αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα και αδειών αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και την εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

Συγκεκριμένα, με βάση τα ανωτέρω, οι ΕΛ.Υ.Τ. παρέχουν πληροφορίες μέσω ανάλυσης κινδύνου στα τμήματα εκ των υστέρων ελέγχων, παραποιημένων και δίωξης των Τελωνείων καθώς και στις Κινητές Ομάδες Ελέγχου που ανήκουν σε αυτά. Οι πληροφορίες που θα στέλνονται από τις ΕΛ.Υ.Τ. στα Τελωνεία θα αποτυπώνονται σε έγγραφο με τον τίτλο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνημμένο υπόδειγμα) Παράρτημα Ill.

Τα εν λόγω τμήματα των Τελωνείων, οφείλουν:

α) να αξιοποιούν τις πληροφορίες αυτές, προβαίνοντας στις απαιτούμενες ενέργειες και να ενημερώνουν τις ΕΛ.Υ.Τ για τα αποτελέσματα αυτών και

β) να ενημερώνουν τις ΕΛ.Υ.Τ με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των διενεργουμένων από αυτά εκ των υστέρων ελέγχων σε μηνιαία βάση. Τα αποτελέσματα αυτά θα αναλύονται και θα αξιολογούνται από τις ΕΛ.Υ.Τ, προκειμένου να αποφεύγονται οι παράλληλες ενέργειες (π.χ. στην ίδια επιχείρηση να διενεργείται έλεγχος από την ΕΛ.Υ.Τ και από το Τελωνείο).

Ειδικότερα :

1. Ως προς την ΕΛ.Υ.Τ Αττικής.

Η ΕΛ.Υ.Τ Αττικής_λειτουργεί ως Κέντρο Επαφής για την υποστήριξη των Τελωνείων και των Κ.Ο.Ε. Για την ανάπτυξη σχεδίων - δράσεων ελέγχων, θα πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις μεταξύ υπαλλήλων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.

Επιπλέον, στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, έχει περιέλθει και η αρμοδιότητα της πραγματοποίησης τελωνειακών ελέγχων και εν γένει δίωξης του οικονομικού εγκλήματος στον θαλάσσιο χώρο, με την δημιουργία τμήματος Θαλασσίων Ελέγχων, στο οποίο ανήκει η επιχειρησιακή λειτουργία των δύο αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Στο Α' Τμήμα Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Ε' Τμήματος Ελέγχου και Προσκομμάτων το οποίο καταργείται καθώς και οι αρμοδιότητες του τμήματος ΣΤ' Νομικής Υποστήριξης , το οποίο επίσης καταργείται.

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των παραστατικών των τελωνειακών αρχών για την ανεύρεση των προσκομμάτων ή άλλων παραλείψεων δεν θα διενεργείται πλέον από την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται από τα Τελωνεία. Η ως άνω διαδικασία παρακολουθείται από την ΕΛ.Υ.Τ. στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου που διενεργεί στα Τελωνεία, σύμφωνα με τους τιθέμενους εκάστοτε στόχους.

Όσον αφορά το αρχείο των τελωνειακών παραστατικών της πρώην ΔΙΕΤΑ, θα παραμείνει στην φύλαξη της ΕΛ.Υ.Τ Αττικής και ως εκ τούτου οι Τελωνειακές Αρχές θα εξακολουθούν να αποστέλλουν τους Ειδικούς Ενιαυσίους Λογαριασμούς Διαχείρισης των Τελωνειακών Παραστατικών με τα παραστατικά έγγραφα αυτών στην ΕΛ.Υ.Τ Αττικής,

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων ΚΟΕ και ΘΟΕ το ΣΤ' Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου της ΕΛΥΤ Αττικής, ως κέντρο επαφής και συντονισμού, λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων ελέγχων τους, για τον καλύτερο συντονισμό και την ανατροφοδότησή τους με πληροφορίες. Η δράση των ομάδων ΚΟΕ αξιολογείται από το ΣΤ' Τμήμα της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής σε εξαμηνιαία βάση και υποβάλλονται προτάσεις προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες με τον Απολογισμό έργου.

2 . Ως προς το ρόλο των ΕΛ.Υ.Τ και της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, στη ροή των πληροφοριών για τους εκ των υστέρων ελέγχους και την δίωξη.

• Η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της χαράσσει στρατηγική ελέγχων, παρέχοντας γενικές κατευθύνσεις και πληροφορίες στις ΕΛ.Υ.Τ., στα Τελωνεία και στις Κινητές Ομάδες Ελέγχου.

• Οι ΕΛ.Υ.Τ. λειτουργούν ως ενδιάμεση αρχή μεταξύ κεντρικής Διεύθυνσης και Τελωνείων, ενώ διενεργούν ιδία ανάλυση κινδύνου για τους ελέγχους και συγχρόνως διαχέουν τις σημαντικές πληροφορίες που έχουν αξιολογήσει στα Τελωνεία και στις κινητές ομάδες, για ελέγχους εκ των υστέρων.

3 . Ως προς το ρόλο των ΕΛ.Υ.Τ και της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, στην καταγραφή των αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων ελέγχων των Τελωνείων.

• Η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων συγκεντρώνει και διατηρεί στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων ελέγχων και των ελέγχων δίωξης των Τελωνείων, των κινητών ομάδων και των ΕΛ.Υ.Τ..

• Οι ΕΛ.Υ.Τ. συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων για αποφυγή επικαλύψεων στους ελέγχους και για περαιτέρω αξιολόγησή τους και τροφοδότηση της ανάλυσης κινδύνου .

4 Επιπλέον στις αρμοδιότητες των ΕΛ.Υ.Τ συμπεριλαμβάνονται :

α) οι εκ των υστέρων έλεγχοι για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών και ΕΟΦ.

β) η διαπίστωση και η έγκριση για την έκδοση από τα Τελωνεία αρμοδιότητάς τους αντιγράφου αποδεικτικών είσπραξης και άλλων τίτλων πληρωμής που απωλέσθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4270/2014 (Α'143).

Ζ. Κινητές Ομάδες Ελέγχου (ΚΟΕ)

Συστήνονται επτά (7) επί πλέον Γραφεία Κινητών Ομάδων Ελέγχου στα Τελωνεία Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Ηγουμενίτσας, Λάρισας, Πατρών και Ηρακλείου.

Οι ΚΟΕ επιτρέπεται να λειτουργούν και πέραν του προβλεπόμενου για τις δημόσιες Υπηρεσίες κανονικού ωραρίου όλο το εικοσιτετράωρο (ΦΕΚ 2991/Β'/31-12-2015), και να πραγματοποιούν ελέγχους για την επιβολή της τελωνειακής και συναφούς με αυτή φορολογικής νομοθεσίας, για τη δίωξη της δασμοφοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και απαγορευμένων ειδών, καθώς και των παραβάσεων κάθε άλλης νομοθεσίας για την εφαρμογή της οποίας έχει ανατεθεί αρμοδιότητα στις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2960/2001 (Α'265), συνδράμοντας και σε εκ των υστέρων ελέγχους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου.

Η χωρική αρμοδιότητα των ΚΟΕ είναι η ακόλουθη:

α) Οι Κ.Ο.Ε. δύνανται να επιχειρούν και εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Τελωνείων στα οποία υπάγονται (οποιαδήποτε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας), χωρίς να απαιτείται κάποια ειδικότερη έγκριση ή η έκδοση νεότερης εντολής ελέγχου, σε όσες περιπτώσεις αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη συνέχιση μιας έρευνας ή την ολοκλήρωση ενός ελέγχου που εξαρχής σχεδιάστηκε εντός της χωρικής αρμοδιότητας των Τελωνείων στα οποία υπάγονται.

β) Οι Κ.Ο.Ε. δύναται να επιχειρούν εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Τελωνείων στα οποία υπάγονται (οποιαδήποτε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας) και σε περιπτώσεις ελέγχων που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται εξαρχής εκτός αυτής. Στην περίπτωση αυτή, οι έλεγχοι υποδεικνύονται, σχεδιάζονται και συντονίζονται από τα Τελωνεία στα οποία υπάγονται, ενδεχομένως και σε συνεργασία με την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής καθώς και την Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (υλοποίηση κεντρικά οργανωμένων επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχου).

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι εντολές ελέγχου, εκδίδονται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου στο οποίο υπάγονται οι Κ.Ο.Ε. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι απαιτείται υψηλού βαθμού εμπιστευτικότητα κατά την έκδοση και παράδοση των εντολών ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Αρχής στον επικεφαλής υπάλληλο της Κ.Ο.Ε., προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν διαρροές, οι οποίες θα αποδυναμώνουν τη μυστικότητα, τον αιφνιδιασμού και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

Στις περιπτώσεις που η Κινητή Ομάδα Ελέγχου διαπιστώσει παράβαση εκτός της χωρικής αρμοδιότητας του Τελωνείου στο οποίο ανήκει, θα προβαίνει στα δέοντα όσον αφορά στην ποινική διαδικασία, ενώ για τον διοικητικό κολασμό θα παραδίδει τα συλλεχθέντα στοιχεία στο αρμόδιο Τελωνείο, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.2960/2001.

Οι εκθέσεις ελέγχου που θα συνοδεύουν τις διαπιστωθείσες παραβάσεις θα πρέπει να συντάσσονται και να υποβάλλονται άμεσα στα Τελωνεία από τα συνεργεία των Κ.Ο.Ε., για την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και την επιδίωξη της άμεσης είσπραξης των οφειλόμενων ποσών.

Τα Τελωνεία στα οποία λειτουργούν Κ.Ο.Ε., θα πρέπει να χαρτογραφήσουν την περιοχή της χωρικής τους αρμοδιότητας στην οποία θα δραστηριοποιούνται τα συνεργεία ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή κατανομή των συνεργείων και η πιο στενή παρακολούθηση ύποπτων περιοχών, σε συνδυασμό με διάφορες παραμέτρους όπως ώρα (πρωινή, βραδινή), ημέρα (αργίες, Σαββατοκύριακα, κ.λ.π), εποχή (καλοκαίρι, χειμώνας) κ.λπ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ιδιαίτερου τεχνάσματος λαθρεμπορίας, η πληροφορία αυτή θα κοινοποιείται με εμπιστευτικό χαρακτήρα στη Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και στις ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, με ευθύνη του Προϊσταμένου των Κ.Ο.Ε.:

α) Θα καταρτίζεται σε μηνιαία βάση πρόγραμμα ελέγχων το οποίο θα περιλαμβάνει είδη και σημεία ελέγχων και θα αποστέλλεται στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.

β) Κάθε μήνα θα συμπληρώνεται πίνακας με τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα IV και θα αποστέλλεται με e-mail στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.

γ) Θα συγκαλούνται τακτικές συναντήσεις μεταξύ των μελών της Κ.Ο.Ε. προκειμένου να καταγράφονται προβλήματα, να υποβάλλονται προτάσεις, να τίθενται στόχοι, να εντοπίζονται αδυναμίες, εκπαιδευτικές ανάγκες και γενικότερα να ενθαρρύνεται η συνεργασία και ο συντονισμός των συνεργείων των Κ.Ο.Ε.. Στις εν λόγω συσκέψεις δύναται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως η ΕΛ.Υ.Τ. και η Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.

δ) Θα ορίζονται συγκεκριμένοι υπάλληλοι οι οποίοι θα αναλάβουν την παρακολούθηση και την συντήρηση των υπαρχόντων μέσων ελέγχων και οχημάτων ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους και η συνεχής διαθεσιμότητά τους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΚΟΕ, οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι υπεύθυνοι και οι υπάλληλοι των Γραφείων ΚΟΕ, για το χρονικό διάστημα που είναι τοποθετημένοι στα εν λόγω γραφεία, να μην ασκούν άλλες τελωνειακές εργασίες πέραν αυτών που καθορίζονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα των Γραφείων ΚΟΕ.Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Πηγή: Taxheaven