Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016/ 7.4.2016 Κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC)

Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016/ 7.4.2016 Κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC)

Αθήνα, 7 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ', Δ'
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ', Δ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Τηλέφωνo : 210 6987434 / 454
FAX: 210 6987459
Email : d19diadi@otenet.gr
gdt-dasmo@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC)

ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρωτ. Δ19Α 5036666 ΕΞ 14.10.2013 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής με την οποία κοινοποιήθηκε ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας Καν. 952/2013 (L 269/ 10.10.2013), σας κοινοποιούμε τη δέσμη των νομοθετικών πράξεων που πλαισιώνουν τον Κανονισμό προς ενημέρωση και εφαρμογή τους από την 1η Μαΐου 2016:

1) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (DA-Delegated Act) 2446/2015 (L 343/ 29-12-2015) 1

2) Εκτελεστικός Κανονισμός (IA-Implementing Act) 2447/2015 (L 343/ 29-12-2015) 2

3) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (TDA-Transitional Delegated Act) 341/2016 (L69/15-3-2016) 3

με τους μεταβατικούς κανόνες για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής.

Από την 1η Μαΐου 2016 παύει να ισχύει ο Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας (Καν. 2913/92) και οι διατάξεις εφαρμογής του (Καν. 2454/93).

Οι διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC, DA και IA) κατά το μεγαλύτερο μέρος τους προβλέπουν την υποβολή ηλεκτρονικών διασαφήσεων και την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών.

Μέχρι την ολοκλήρωση της παραγωγικής λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά έως το 2020, η ανάγνωση του Εκτελεστικού και του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής θα πρέπει να πραγματοποιείται σε άμεση συσχέτιση με τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις του Καν. 341/2016.

Προς πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνση των τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων, επισυνάπτουμε:
- στο Παράρτημα Α συνοπτικό πληροφοριακό σημείωμα με τις βασικές αλλαγές που επέρχονται στις τελωνειακές διαδικασίες άμεσα από 1/5/2016 και
- στο Παράρτημα Β Πίνακα αντιστοίχισης των πιο σημαντικών διατάξεων του καταργηθέντος Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα 2913/92 και των διατάξεων εφαρμογής του 2454/93 με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και τις εφαρμοστικές του διατάξεις.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει σταδιακή έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων με οδηγίες για κάθε επιμέρους διαδικασία που θα αναθεωρείται.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2446&rid=1
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2016:069:TOCΠηγή: Taxheaven