Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1056260 ΕΞ 2016/ 7.4.2016 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 11 και 14 του ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α') - Τροποποίηση διατάξεων του ν.2960/2001 - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1056260 ΕΞ 2016/ 7.4.2016 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 11 και 14 του ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α') - Τροποποίηση διατάξεων του ν.2960/2001 - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

Αθήνα, 7 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1056260 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ'
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ και ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Βιδάλης - E. Μιχαηλίδου
Τηλέφωνο: 210.69.87.462, 401
FAX: 210.69.87.408, 424
email: finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 11 και 14 του ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α') - Τροποποίηση διατάξεων του ν.2960/2001 - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 11 και 14 του ν. 4378/2016 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγών 2014/86/ΕΕκαι 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις:» - που δημοσιεύτηκε στις 5 Απριλίου 2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 55 /Α' και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Άρθρο 11 - Τροποποίηση διατάξεων του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α 265) - Αναλογική καταβολή ή επιστροφή του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση από εκμισθώτριες εταιρείες εγκατεστημένες στη χώρα μας ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το εν λόγω άρθρο προστίθενται περιπτώσεις θ και ι στο άρθρο 120, προστίθεται νέο άρθρο 121α, προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 128, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 129 και προστίθεται υποπερίπτωση ζ' στην περίπτωση 4 της παραγράφου Α του άρθρου 137 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α'), για την καθιέρωση νέας ρύθμισης που αφορά στην αναλογική καταβολή ή επιστροφή του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση από εκμισθώτριες εταιρείες εγκατεστημένες στη χώρα μας ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία για την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-66/15 και τη συναφή νομολογία, σύμφωνα με την οποία, εθνική νομοθεσία η οποία απαιτεί από τους υπηκόους της, οι οποίοι έχουν μισθώσει όχημα από εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κ-μ, να καταβάλουν ολόκληρο το τέλος ταξινόμησης, τους αποτρέπει από το να μισθώνουν οχήματα από άλλα κράτη μέλη και παράλληλα αποτρέπει τις εταιρείες εκμίσθωσης από άλλα κράτη μέλη να παρέχουν υπηρεσίες στους εν λόγω υπηκόους, καθιστώντας την παροχή υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών δυσχερέστερη από την παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ' ολοκλήρου στο εσωτερικό ενός κ-μ, σε αντίθεση με τις διατάξεις περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Με την εν λόγω διάταξη, το τέλος ταξινόμησης για τα υπό κρίση επιβατικά αυτοκίνητα, επιβάλλεται πλέον αναλογικά με το διάστημα της χρήσης τους στη χώρα, με βάση τα ποσοστά απομείωσης του άρθρου 126 του ν.2960/01, που αντικατοπτρίζουν το τέλος ταξινόμησης που αναλώνεται, μαζί με την αξία του αυτοκινήτου, κατά το χρονικό διάστημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης.

Προβλέπεται επίσης επιστροφή του υπολειπόμενου τέλους ταξινόμησης στις περιπτώσεις που αυτό αρχικά καταβάλλεται ολόκληρο, διότι δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων το χρονικό διάστημα της χρήσης του στη χώρα, ως αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης. Δικαιούχα επιστροφής είναι και πρόσωπα εγκατεστημένα στη χώρα τα οποία εκμισθώνουν επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ώστε να μην αντιμετωπίζονται δυσμενέστερα σε σχέση με εκμισθώτριες εταιρίες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη.

Επίσης, καθορίζεται το απαιτητό του τέλους ταξινόμησης για τα υπό κρίση οχήματα, προβλέπεται η δήλωσή τους κατά την άφιξή τους στη χώρα, ώστε να παρακολουθείται η διακίνηση τους από τις αρμόδιες αρχές, ως την αναλογική καταβολή του τέλους ταξινόμησης και καθορίζονται τα πρόστιμα για μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων υπαγωγής των εν λόγω οχημάτων στην ειδική ρύθμιση της προτεινόμενης διάταξης.
Τέλος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναμένεται να καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα έντυπα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία υπαγωγής των επιβατικών αυτοκινήτων στις ρυθμίσεις του άρθρου 121α με αναλογική καταβολή ή επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, τα απαιτούμενα παράβολα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 121α εφαρμόζονται δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της παραπάνω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και για αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώνεται, μετά την ημερομηνία αυτή.

Β. Άρθρο 14 - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.

Με τις διατάξεις της περ. α της παραγράφου 1 ορίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, αφορούν σε παραλαβή καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ, κυλινδρισμού μέχρι 2000 κ.ε. που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Κανονισμών ΕΚ 715/2007 και 692/2008 (EURO 5 και EURO 6) και η φορολογητέα τους αξία είναι μικρότερη των 20.000 ευρώ.

Η κατά τα προηγούμενα φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.

Σημειώνεται ότι το κριτήριο της φορολογητέας αξίας δεν υφίσταται για τα φορτηγά αυτοκίνητα της παραγράφου 2, όπου ισχύει το κριτήριο του μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης εφαρμόζονται για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας, για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στη χώρα μας μέχρι 31.12.2001, τα οποία έχουν αποσυρθεί μέχρι 20.05.2016 και έχουν καταβληθεί γι' αυτά τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης εφαρμόζονται για καινούργια αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώνεται και καταβάλλεται μέχρι 31.05.2016.

Η παράγραφος 5 αναφέρεται στην υπ' αρ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 246 Β/ 11.02.2011), η οποία ισχύει, κατ' αναλογία και για τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, ως προς τη διαδικασία απόσυρσης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις αρμόδιες αρχές και φορείς εν γένει, καθώς και τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης.

Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι για τα αυτοκίνητα των προαναφερόμενων παραγράφων 1 και 2 για τα οποία το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν.2960/2001 βεβαιώθηκε και καταβλήθηκε εξ'ολοκλήρου από 01.01.2016 μέχρι 5.4.2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου άρθρου, με τις προϋποθέσεις που η εν λόγω παράγραφος θέτει, επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προκύπτει κατ' εφαρμογή των οριζόμενων των προαναφερόμενων παραγράφων. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 32 του ν.2960/2001, μετά από αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του τέλους ταξινόμησης.

Υπενθυμίζουμε ότι για την επιστροφή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') με την παράγραφο 1 του οποίου ορίζεται ότι έμμεσοι φόροι που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή παρά το νόμο δεν επιστρέφονται αν έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση. Το βάρος της απόδειξης έχει εκείνος που ζητάει την επιστροφή.

Με την παράγραφο 7 και με τις προϋποθέσεις που αυτή θέτει, επιστρέφεται ομοίως η διαφορά του τέλους ταξινόμησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 του κοινοποιούμενου άρθρου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.1477/1984 (144 Α') και της παραγράφου 3 του άρθρου 133 του ν.2960/2001 (όσα δηλαδή χρησιμοποιούνται για εκθεσιακές ανάγκες), για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε από 01.01.2016 και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου μέχρι 31.5.2016, από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι για τη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 130 του ν.2960/2001 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 128 του ιδίου νόμου.

Τέλος, στην αίτηση επιστροφής των παραγράφων 6 και 7 επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την υπ' αρ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ 2001 ΚΥΑ. Η εν λόγω αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 30.11.2016.

Για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του ν.4378/2016 θα χρησιμοποιούνται στη θέση 44 του ΕΔΕ και 37β της ΔΕΦΚ, οι παρακάτω νέοι κωδικοί απαλλαγής για τα επιβατικά αυτοκίνητα:

V24 : Απόσυρση: Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά, φορολογητέας αξίας μικρότερης των 20.000 ευρώ, απαλλαγή από το 80% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ. Ν. 4378/2016.

V25 : Απόσυρση: Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 901 μέχρι και 1.400 κυβικά εκατοστά, φορολογητέας αξίας μικρότερης των 20.000 ευρώ, απαλλαγή από το 80% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ. Ν. 4378/2016. 

V26 : Απόσυρση: Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά, φορολογητέας αξίας μικρότερης των 20.000 ευρώ, απαλλαγή από το 60% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ. Ν. 4378/2016.

V27 : Απόσυρση: Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.601 μέχρι και 1.800 κυβικά εκατοστά, φορολογητέας αξίας μικρότερης των 20.000 ευρώ, απαλλαγή από το 35% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ. Ν. 4378/2016.

V28 : Απόσυρση: Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά, φορολογητέας αξίας μικρότερης των 20.000 ευρώ, απαλλαγή από το 25% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ. Ν. 4378/2016.

Υπενθυμίζεται ότι η κατά τα προηγούμενα φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν.2960/2001 και σε περίπτωση ύπαρξης μεγαλύτερης φορολογητέας αξίας, εισπράττεται για το επιπλέον ποσό, ο προβλεπόμενος ακέραιος συντελεστής τέλους ταξινόμησης.

Επίσης, οι νέοι κωδικοί που αφορούν στα φορτηγά αυτοκίνητα είναι οι ακόλουθοι:

V29 : Απόσυρση: Για φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων, κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά, απαλλαγή από το 60% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης. Ν. 4378/2016

V30 : Απόσυρση: Για φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων, κυλινδρισμού κινητήρα πάνω από 1.600 μέχρι και 3.500 κυβικά εκατοστά, απαλλαγή από το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης. Ν. 4378/2016.

V31 : Απόσυρση: Για φορτηγά διπλοκάμπινα (περ. ε' παρ. 1 άρθ. 123 ν. 2960/2001), κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 3.500 κυβικά εκατοστά, απαλλαγή από το 40% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης. Ν. 4378/2016.

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.4378/2016 αρχίζει από 5/4/2016, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ.
Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Πηγή: Taxheaven