ΔΔΘΤΟΚΔ 1049069 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της T. 392/8/B0019/16.12.2002 (ΦΕΚ 136/Β΄/2003) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης «περί εξουσιοδότησης: α) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) ως ε

ΔΔΘΤΟΚΔ 1049069 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της T. 392/8/B0019/16.12.2002 (ΦΕΚ 136/Β΄/2003) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης «περί εξουσιοδότησης: α) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) ως ε

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚΔ 1049069 ΕΞ 2016

Τροποποίηση της T. 392/8/B0019/16.12.2002 (ΦΕΚ 136/Β΄/2003) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης «περί εξουσιοδότησης: α) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) ως εκδοτικού και εγγυοδοτικού οργανισμού και β) των Λοιπών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων ως εκδοτικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή της από 26 Ιουνίου 1990 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «περί προσωρινής εισαγωγής» (Ν. 2401/1996) καθώς και της από 6.12.1961 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «επί του Δελτίου ΑΤΑ δια την προσωρινήν εισδοχήν εμπορευμάτων» (Ν. 132/1975).
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 

1. Τη διάταξη του πρώτου άρθρου του Ν. 132/1975 (ΦΕΚ 184/Α΄/1.9.1975), με την οποία κυρώθηκε η από 6 Δεκεμβρίου 1961 Διεθνής Τελωνειακή Σύμβαση «επί του Δελτίου Α.Τ.Α. δια την προσωρινήν εισδοχήν εμπορευμάτων».

2. Τη διάταξη του πρώτου άρθρου του Ν. 2401/1996 (ΦΕΚ 97/Α΄/4.6.1996), με την οποία κυρώθηκε η, από 26 Ιουνίου 1990, Διεθνής Τελωνειακή Σύμβαση «περί προσωρινής εισαγωγής».
3. Τις διατάξεις του τρίτου άρθρου παρ. 1 και 2 του ιδίου ως άνω Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες: «−Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εξουσιοδοτούνται τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, όπως αναλάβουν την κατά το άρθρον 4 της κυρουμένης Συμβάσεως έκδοσιν και
χορήγησιν των Δελτίων ΑΤΑ, ως και την ευθύνην της εν άρθρω 6 ταύτης προβλεπομένης εγγυήσεως. − Δια των αυτών αποφάσεων καθορίζονται οι όροι υφ’ ούς το εξουσιοδοτούμενον Επιμελητήριον θα αναλάβη την παροχήν των ανωτέρω υπηρεσιών, τα δια τας ως άνω υπηρεσίας δικαιώματα αυτού, ως και το ύψος και το είδος της παρ’ αυτού παρεχομένης εγγυήσεως».
4. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του παραρτήματος Α της ως άνω κυρωθείσας Διεθνούς Σύμβασης «περί προσωρινής εισαγωγής», σύμφωνα με την οποία «κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, υπό τους όρους και τις εγγυήσεις που θα ορίσει, να εξουσιοδοτήσει εγγυοδοτικούς οργανισμούς να παρέχουν εγγυήσεις και να εκδίδουν τίτλους προσωρινής εισαγωγής, είτε απευθείας, είτε μέσω εκδοτικών οργανισμών.».
5. Το αριθμ. 12147/10.9.2015 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με το οποίο η Διοικητική Επιτροπή του ΕΒΕΑ, ως αρμόδια αρχή, εγκρίνει την έκδοση Δελτίων ΑΤΑ από το Επιμελητήριο Έβρου.
6. Την αριθμ. Υ14/3.10.2015 Απόφαση Πρωθυπουργού για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β΄ 2144/6−10−2015).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 για «Διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015).
8. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β΄).
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 για «την μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ Α΄ 114/22−9−2015), καθώς και το Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Το άρθρο 1 της αριθμ. Τ.392/8/Β0019/6.12.2002 (ΦΕΚ 136/Β΄/2003) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αναδιατυπώνεται ως εξής:

Εξουσιοδοτούνται τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Καλαμάτας, Καβάλας, Βόλου, Ιωαννίνων, Αγρινίου, Εύβοιας, Μυτιλήνης, Ρόδου, Ηρακλείου, Καστοριάς, Λάρισας, Τρικάλων, Λευκάδας και Έβρου, να αναλάβουν την έκδοση και χορήγηση Δελτίων Α.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 5 του παραρτήματος Α της Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «περί προσωρινής εισαγωγής», που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Ιουνίου 1990.


Άρθρο 2
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 

Πηγή: Taxheaven