Αριθ. Πρωτ.: ΥΠΑ/Δ13/A/3772/309/25.2.2016 Πολιτική αστάθεια και γραφειοκρατία εμποδίζουν την ένταξη των υδροπλάνων στο μεταφορικά δίκτυο της χώρας - Απάντηση σε Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: ΥΠΑ/Δ13/A/3772/309/25.2.2016 Πολιτική αστάθεια και γραφειοκρατία εμποδίζουν την ένταξη των υδροπλάνων στο μεταφορικά δίκτυο της χώρας - Απάντηση σε Ερώτηση

Αθήνα, 25/2/2016
ΥΠΑ/Δ13/A/3772/309

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΗΟΛΟΓΙΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 70 360
166 10 Γλυφάδα
Πληροφορίες: I. Δ. Καρνεσιώτης
Τηλ.: 2108916129
Fax: 2108916281
E-mail address: dl3a@hcaa.gr

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή, κ. Σπ. Δανέλλη (2307/13-1-2016)

ΣΧΕΤ.: α. ΤΚΒΕΛ/Β-914/11.2.2016

β. Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού/Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/11808/2.2.2016

γ. Ηλεκτρονικό μήνυμα ΥΠΑ/Δ3/Α από 17/2/2016

δ. ΥΠΑ/Δ3/Α/10498/16.12.2015

Αναφερόμενοι στην εν θέματι Ερώτηση, θέτουμε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα, από πλευράς αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας:

1. Σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 4146/2013 για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, με τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις.και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' Αρ. 90, Ημ. Εκδ. 18-4-13, και, ειδικότερα, σύμφωνα με τα Άρθρα 32-57, Αδειοδότηση Υδατοδρομίων (Αεροδρόμια επί υδάτινων πεδίων), αρμόδια Υπηρεσία για την υποδοχή των αιτήσεων, για την εκκίνηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και, τελικά, για την έκδοση της Άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου είναι η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων (Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, (νυν Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών). Η εν λόγω Διεύθυνση, εν συνεχεία, συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες των λοιπών εμπλεκόμενων Υπουργείων για την κατά την επί μέρους αρμοδιότητα εκάστης εξέταση των στοιχείων του Φακέλου αδειοδότησης.

2. Η εν προκειμένω αρμοδιότητα της ΥΠΑ αφορά στον ορισμό των φυσικών χαρακτηριστικών του διαδρόμου, στην χωροθέτηση του πεδίου ελιγμών, στον έλεγχο των επιφανειών απελευθέρωσης εμποδίων καθώς και στην εξέταση των υποβαλλόμενων Εγχειριδίων του υδατοδρομίου.

3. Κατόπιν αυτών και πάντα στο πλαίσιο της εξέτασης των υποβαλλόμενων Φακέλων για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων, η Υπηρεσία μας ευρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και, ειδικότερα, των Εγχειριδίων, προκειμένου αυτά να είναι και να παραμένουν επίκαιρα και να συμπληρώνονται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας.

4. Για αδειοδότηση, έχουν υποβληθεί συνολικά 16 Φάκελοι υδατοδρομίων εκ των οποίων έχει αδειοδοτηθεί το υδατοδρόμιο - στον Λιμένα της Κέρκυρας. Επί πλέον, έχει πραγματοποιηθεί επιθεώρηση από την Επιτροπή Υδατοδρομίων στο υδατοδρόμιο Παξών και συντάσσεται σχετική Έκθεση-εισήγηση. Εκ παραλλήλου, είναι σε εξέλιξη η διαχείριση των υπολοίπων Φακέλων από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τους ενδιαφερομένους Φορείς, με στόχο την αδειοδότησή τους.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ ΥΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

Πηγή: Taxheaven