Αριθ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1053746 ΕΞ 20161172/5.4.2016 Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες με την κατάργηση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) - Η με αριθμ.πρωτ. 3837/9.3.2016 ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1053746 ΕΞ 20161172/5.4.2016 Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες με την κατάργηση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) - Η με αριθμ.πρωτ. 3837/9.3.2016 ερώτηση

Αθήνα, 05/04/2016
Αριθ.Πρωτ: ΑΤΚΕ 1053746 ΕΞ 20161172

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο: 2103234735
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ν. Κούζηλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.πρωτ. 3837/9.3.2016 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ. 3837/9.3.2016 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Κούζηλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α.Ύστερα από την αναδιοργάνωση των Δ.Ο.Υ., με την οποία επιδιώχθηκε:

α) να επικεντρωθούν οι Δ.Ο.Υ. στο κύριο έργο τους, το οποίο είναι πρωτίστως το ελεγκτικό, η αναγκαστική είσπραξη των εσόδων του Κράτους, αλλά και η επεξεργασία δηλώσεων, η διασταύρωση στοιχείων και η πάταξη της φοροδιαφυγής και

β) να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,

διευρύνεται συνεχώς η δυνατότητά τους να διεκπεραιώνουν φορολογικές υποθέσεις εκτός Δ.Ο.Υ., αναβαθμίζονται σημαντικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και υλοποιούνται πολλές νέες, με απώτερο στόχο να μην είναι πλέον απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στον χώρο των Δ.Ο.Υ., ούτε των Γραφείων Δ.Ο.Υ.

Β. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, σε περιοχές, που υπήρχαν Δ.Ο.Υ., οι οποίες έπαυσαν να λειτουργούν, όπως συνέβη με την Δ.Ο.Υ. Άνδρου, ορίσθηκε η λειτουργία Γραφείων των Δ.Ο.Υ. υποδοχής, τα οποία ασκούν μέρος των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ. και στεγάζονται σε χώρους που διαθέτουν οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την διαμόρφωσή τους και για την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού. 

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Άνδρου, λειτουργεί ήδη από 13-09-2013.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, οι αρμοδιότητες των Γ.Ε.Φ., που καθορίσθηκαν αρχικά, διευρύνονται συνεχώς.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1077285 ΕΞ 2014/15.5.2014 (Β' 1266 και 1392) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, συμπληρώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., που ασκούνται και από τα Γ.Ε.Φ., ενώ προβλέφθηκε ότι «Εφόσον το αίτημα του συναλλασσομένου δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί από τους υπαλλήλους του Γ.Ε.Φ., θα πρωτοκολλείται και θα αποστέλλεται, με τα επισυναπτόμενα σε αυτό δικαιολογητικά, με τηλεομοιοτυπία στην Δ.Ο.Υ., η οποία, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, θα εκδίδει την τελική πράξη και θα την αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία στο Γ.Ε.Φ., για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο».

Επίσης, με την αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Β'478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1007466 ΕΞ 2015/21.1.2015 (Β' 187) όμοια απόφαση, παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής στους υπαλλήλους των Γ.Ε.Φ. να παραλαμβάνουν δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων.

Γ. Στα πλαίσια αυτά, όλες οι προτάσεις και οι υποδείξεις που γίνονται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των Οικονομικών Υπηρεσιών, καταγράφονται και εξετάζονται από τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και σε κάθε περίπτωση, αντιμετωπίζονται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Πηγή: Taxheaven