Αριθ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1053748 ΕΞ 2016 /1182/5.4.2016 Προώθηση και διευκόλυνση των εξαγωγών - αξιοποίηση -Enterprise Greece - Σχετικά με την αριθ. 3873/10.3.2016 ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1053748 ΕΞ 2016 /1182/5.4.2016 Προώθηση και διευκόλυνση των εξαγωγών - αξιοποίηση -Enterprise Greece - Σχετικά με την αριθ. 3873/10.3.2016 ερώτηση

Αθήνα 05/04/2016
Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1053748 ΕΞ 2016 /1182

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο : 2103224878
FAX: 2103235135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: 1.Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γραφείο Υπουργού
Νίκης 5-7 10110
Βουλευτή κ. Ν. Δένδια
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ. 3873/10.3.2016 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 3873/10-3-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ν. Δένδιας , σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Η αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών (Τελωνείων) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης της ελληνικής τελωνειακής Υπηρεσίας και αποτελεί την συνέχεια της ευρύτερης αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει επέλθει με τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως αποτυπώθηκαν στις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

Η ανωτέρω αναδιοργάνωση των Τελωνείων, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας και την μείωση του κόστους των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, την δημιουργία νέων ευέλικτων μονάδων, καθώς και την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων για την δραστηριοποίηση τους στον τομέα της δίωξης και των εκ των υστέρων ελέγχων και στην ενίσχυση των Δικαστικών Τμημάτων των Τελωνείων.

Με τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 (Β' 1574) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τροποποιήθηκε η ανωτέρω απόφαση, μεταξύ άλλων, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό της καθ' ύλην και της κατά τόπον αρμοδιότητας του Α' Τελωνείου Εισαγωγών- Εξαγωγών (Νομού Θεσσαλονίκης), με την μεταφορά σε αυτό και της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας του Β' Τελωνείου Εισαγωγής του ίδιου Νομού, το οποίο έπαυσε να λειτουργεί, από 1-1-2016, και συστάθηκαν τρεις (3) Κινητές Ομάδες Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) σε Τελωνεία, προκειμένου να ενισχυθούν οι προληπτικοί και οι εκ των υστέρων έλεγχοι των Τελωνείων.

Επίσης, εκδόθηκε η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29.1.2016 (Β' 295) όμοια απόφαση, με την οποία, μεταξύ άλλων, επέρχονται οι εξής οργανωτικές μεταβολές:

α) υποβαθμίζονται εννέα (9) Τελωνεία από Α' τάξης, επιπέδου Διεύθυνσης, σε Τελωνεία Β' τάξης, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος,

β) οι αρμοδιότητες των Τελωνείων Β' τάξης και Γ' τάξης, επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου για θέματα διαχείρισης τελωνειακών παραβάσεων, προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων και δίωξης μεταφέρονται σε Τελωνεία Α' τάξης τα οποία ορίζονται ως κύρια Τελωνεία για τα θέματα αυτά και τα Τελωνεία Β' και Γ' τάξης ορίζονται ως εξαρτημένα Τελωνεία των κύριων Τελωνείων και

γ) συστήνονται άλλες επτά (7) Κ.Ο.Ε. σε Τελωνεία Α' και Β' τάξης.

Επίσης, για την παρακολούθηση της υλοποίησης της αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας συστάθηκαν στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1025667 ΕΞ2016/15.2.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τέσσερις (4) Ομάδες Εργασίας και μια (1) Συντονιστική Ομάδα αυτών με έργο την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας και την διάχυση των οργανωτικών αλλαγών στο σύνολο του Οργανισμού και την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους ως προς την βελτίωση της αποδοτικότητας της Τελωνειακής Διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι οργανωτικές μεταβολές που θα επέλθουν θα είναι τέτοιες ώστε τα Τελωνεία να συμβάλλουν, κατά το μέγιστο δυνατό, στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, και στην διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Β. Η απλούστευση των διαδικασιών που προηγούνται του τελωνισμού (προ-τελωνειακών διαδικασιών) αφορά στη διαδικασία που έχει καθορίσει κάθε δημόσια υπηρεσία, άλλη από την τελωνειακή, προκειμένου να εκδώσει ένα πιστοποιητικό/ μια άδεια/ μια έγκριση τα οποία είναι απαραίτητα να συνοδεύουν το εμπόρευμα κατά το στάδιο του τελωνισμού, στο οποίο και ελέγχεται η ύπαρξη και η συσχέτισή του με το εν λόγω εμπόρευμα.

Η διαδικασία αυτή σε ένα γενικότερο πλαίσιο περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης από τον συναλλασσόμενο προς την αρμόδια υπηρεσία, την προσκόμιση των δικαιολογητικών που η κάθε υπηρεσία έχει ορίσει ότι απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικού/ άδειας/ έγκρισης και την τελική έκδοση αυτών.

Η απλούστευση των διαδικασιών αυτών πραγματοποιείται σε δυο επίπεδα. Αρχικά, στην επαναξιολόγηση των βημάτων της ακολουθούμενης διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έτσι ώστε περιττά βήματα ή παρωχημένα δικαιολογητικά να καταργηθούν και στη συνέχεια η νέα διαδικασία να ηλεκτρονικοποιηθεί, ξεκινώντας με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών από τον συναλλασσόμενο προς την αρμόδια υπηρεσία και στην ηλεκτρονική ενημέρωση/ αποστολή πιστοποιητικού/ άδειας/ έγκρισης από τη υπηρεσία αυτή στο τελωνείο.

Για την υλοποίηση αυτής της δράσης πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Τελωνειακής Υπηρεσίας και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, στις 4/12/15 ημερίδα ενημέρωσης όλων των δημόσιων υπηρεσιών που συνεργάζονται με το τελωνείο προκειμένου αφενός να ενημερωθούν για την κοινή δράση που έχει αναλάβει η Χώρα και αφετέρου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Τελωνειακή Υπηρεσία για τη σύνταξη Σχεδίου Δράσης για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου και την Απλούστευση των προ-τελωνειακών διαδικασιών, η οποία και ολοκληρώθηκε στις 10/12/15.

Παράλληλα η Διοίκηση είχε την υποχρέωση να επικαιροποιήσει τον Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, ως προς την εθνική Ενιαία Θυρίδα. Με δεδομένο ότι η απλούστευση των προ-τελωνειακών διαδικασιών στην τελική της μορφή είναι η διαλειτουργικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων κάθε δημόσιας υπηρεσίας με το ICISnet, το πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων, οι δυο δράσεις αν και διακριτές ως προς το περιεχόμενο τους, έχουν υψηλό βαθμό συσχέτισης και για αυτό το λόγο στον επικαιροποιημένο Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου ενσωματώθηκε η απλούστευση των προ-τελωνειακών διαδικασιών ως δράση για το γενικότερο έργο της Διευκόλυνσης του Εμπορίου.

Ως προς την υποχρέωση που απορρέει από τον ν. 4336/2015 για την υποβολή του επικαιροποιημένου Οδικού Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου έως τον Δεκέμβριο 2015, η Διοίκηση απέστειλε τον Οδικό Χάρτη στα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών στις 18/12/15 μέσω της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού καθώς και στην Ολλανδική Διοίκηση, με την οποία η Χώρα αναμένεται να υπογράφει συμφωνία παροχής τεχνικής βοήθειας, καθώς η Ολλανδία αναγνωρίζεται διεθνώς ως πρωτοπόρος στο πεδίο της Διευκόλυνσης του Εμπορίου και συνεπώς ο εμπλουτισμός του Οδικού Χάρτη με σχόλια και παρατηρήσεις από την ολλανδική διοίκηση θεωρήθηκε σημαντικός για την επιβεβαίωση του ορθού προσανατολισμού του εθνικού Οδικού Χάρτη Διευκόλυνσης του Εμπορίου.

Τα επόμενα βήματα αφορούν στην έναρξη της υλοποίησης του Οδικού Χάρτη, η οποία θα ξεκινήσει με τη σύσταση και λειτουργία σχετικής Συντονιστικής Επιτροπής του έργου, με τον ορισμό εκπροσώπων κάθε συναρμόδιας υπηρεσίας. Ακολούθως θα συσταθούν ομάδες εργασίας και θα εκπονηθούν λεπτομερή σχέδια δράσης με συγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό.

Επισημαίνεται ότι το έργο της Ενιαίας θυρίδας είναι δυναμικό, αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου και απαιτεί ευρεία πολιτική αποδοχή και υποστήριξη.

Διευκρινίζεται ότι επί του παρόντος κανένα κράτος-μέλος της EE δε διαθέτει Ενιαία Θυρίδα και πως ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το έργο έχει ξεκινήσει από το 2005, αλλά λόγω της πολυπλοκότητας και της ευρύτητάς του δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Παρόλα αυτά, η ελληνική διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα υλοποίησης της Ενιαίας Θυρίδας στη Χώρα μας ως καθοριστικής σημασίας διευκόλυνση προς τους εξαγωγείς και θα συνεχίσει να εργάζεται βηματικά και ακολουθώντας καλές πρακτικές διεθνών οργανισμών όπως η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων, προκειμένου για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του έργου αυτού στη Χώρα μας.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Πηγή: Taxheaven