Αρ. Πρ ωτ: Δ. ΟΡΓ. Β 1055826 ΕΞ 2016 Ορισμός μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικώ

Αρ. Πρ ωτ: Δ. ΟΡΓ. Β 1055826 ΕΞ 2016 Ορισμός μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικώ

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016
Αρ. Πρ ωτ: Δ. ΟΡΓ. Β 1055826 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β' - Συλλογικών Οργάνων Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Τσόλκας Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax : 210-3230829
e-mail: ypoik.syllogika.nt@1988. syzefxis. gov.gr
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2)
ΤΜΗΜΑ Γ' - Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-33751


ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α'33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης ) και άλλες διατάξεις.
β) των άρθρων 159,161 και 162 του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α'54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 αυτού.
δ) της παρ. 6 του αρθρ. 14 του ν. 1586/1986 (Α' 37), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 63 του ν. 1943/1991 (Α'50) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».
ε) της παρ. 4 της περίπτωσης Β' του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α'81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»
στ). της αριθμ. 343/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ζ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει και ειδικότερα το στοιχείο 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4 αυτής.
η) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
θ) του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι) της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1148109ΕΞ 2017/7.11.2014 (Β'3380) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ««Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1031817ΕΞ2016/29.2.2016 (Β'517) «Συμπλήρωση της απόφασης ΔΔΑΔ Γ
1148109ΕΞ2014/7.11.2014 (Β'3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» όμοια.
ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
ιβ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147309 ΕΞ2014/6.11.2014 (Β' 3013) απόφασης του υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον υπουργό», όπως ισχύει.
ιγ) του π.δ. 73/2015(Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών».
2. Την αρίθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/θίΚ.6497/4-3-2016 (ΑΔΑ:Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα « Αυτοδίκαιη απόλυση-Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνάμει του άρθρου 155 του Τ.Κ.-Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων» και ειδικότερα της παραγράφου Γ' αυτής.
3. Την αριθ. 1036923/431/Α00065/7.4.1999 (Β'359) υπουργική απόφαση, με την οποία
συστάθηκαν, μεταξύ των άλλων υπηρεσιακών Συμβουλίων στο υπουργείο Οικονομικών και τα Α' και Ε' υπηρεσιακά Συμβούλια και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 1044132/537/Α0006/4-5-1999 (Β' 697), 1095447/1282/Α0006/13.10.1999 (Β' 1925),
1069072/908/Α0006/16.7.2001(Β' 963), 1058312/722/Α0006/16.8.2004 (Β'1278), Δ6Α 1110169 ΕΞ2012/30-07-2012 (Β' 2272), Δ6Α 1166353 ΕΞ 2013/31.10.2013 (Β' 2804) και Δ6Α 1178169 ΕΞ2013/20.11.2013 (Β' 3037) όμοιες και ισχύει με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ2014/11.12.2014 (Β' 3472) όμοια «Τροποποίηση της αριθμ. 1036923/431/Α0006/7.4.1999 (Β' 359) υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση - συγκρότηση των Α', Β', Γ', Ε' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών υπηρεσιακών Συμβουλίων του υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α', Β', και Γ' υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου υπουργείου».
4. Την αριθ. Δ6Α 1090618 ΕΞ2012/14.6.2012 (Β'1882) απόφαση του υπουργού Οικονομικών,
περί σύστασης - συγκρότησης στο Τπουργείο Οικονομικών των Α' και Β' κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1103653 ΕΞ2013/27-06-2013 (Β' 1640) και Δ. ΟΡΓ. Β 1030175 ΕΞ 2015/5-3-2015 (Β' 378) όμοιες.
5. Το αριθ. ΔΔΑΔ 1164320 ΕΞ 2014/12-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ματαίωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά Συμβούλια του υπουργείου Οικονομικών», τις αριθ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1004379 ΕΞ 2015/15-1-2015 και ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1025040 ΕΞ 2015/25-2-2015 υπουργικές αποφάσεις «Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης αιρετών - μελών, εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', Γ' της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών», τα σχετικά έγγραφα της ίδιας Διεύθυνσης για τις διαδικαστικές ενέργειες, που αφορούν στην διεξαγωγή των εκλογών, καθώς και την αριθ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1026424 ΕΞ 2015/27-2-2015 διαπιστωτική πράξη του Τπουργού Οικονομικών «Ματαίωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών - μελών εκπροσώπων των Μονίμων Τπαλλήλων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΙΔΑΦ), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών».
6. Τα αριθμ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1042493 ΕΞ 2015/30-3-2015 και 1045080 ΕΞ 2015/03-04-2015 έγγραφα
του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τα οποία γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των εκλογών της 28ης Μαρτίου 2015, για την ανάδειξη αιρετών μελών - εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, αρμοδιότητας μεταξύ άλλων και του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, από τα οποία προκύπτει ότι θα λειτουργεί χωρίς αιρετά μέλη, στην περίπτωση που εξετάζεται υπόθεση που αφορά, σε υπαλλήλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δεδομένου ότι δεν αναδείχθηκαν αιρετοί εκπρόσωποι αυτών από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 28ης Μαρτίου 2015.
7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 28-01-2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών» και ειδικότερα την περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αυτής, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
8. Τον από 17/03/2016 πίνακα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των μόνιμων υπαλλήλων, αρμοδιότητας του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων ως Προϊσταμένου Διεύθυνσης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, εισηγητή και γραμματέα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

1. α) Τσουπλάκη Μενέλαο του Ευσταθίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικών υποθέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Μαστραντώνη Ιωάννα του Βασιλείου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη της υποδιεύθυνσης Πειραιά της Χημικής υπηρεσίας Πειραιά και Αιγαίου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

β) Λεγάκη Παρασκευή του Εμμανουήλ, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δήμα Ευτυχία του Αριστείδη - Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

γ) Δανιήλ Δήμητρα του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊστάμενη της Χημικής Τυπηρεσίας Πειραιά και Αιγαίου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δημητρίου Κασσάνδρα του Δαμιανού, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

δ) Μουρκόγιαννη Αλεξάνδρα του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων, που υπηρετεί ως Τπεύθυνη του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Στάθη Σταυρούλα του Λάμπρου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην Χημική υπηρεσία Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.

ε) Πάγκαλο Νεκτάριο του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην Χημική υπηρεσία Μακεδονίας - Θράκης, εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τσακνάκη Μαρία του Μιλτιάδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην Χημική υπηρεσία Βόλου, εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.»

2. Γραμματέα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζουμε την Παπακωνσταντίνου Κυριακούλα του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρωτή τον Σκορδά Ιωάννη του Λουκά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

3. Εισηγητή στο παραπάνω Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζουμε, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, που συζητούνται κάθε φορά στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Ο εισηγητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι και μέλος του Υπηρεσιακού.

Β. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διετής, εκτός των αιρετών μελών αυτού, των οποίων η θητεία λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊστάμενη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven