Α ρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Β 1055835 ΕΞ 2016 Ορισμός μελών του B' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Α ρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Β 1055835 ΕΞ 2016 Ορισμός μελών του B' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Α ρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Β 1055835 ΕΞ 2016
Αθήνα, 6 Απριλίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β' - Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα Τηλέφωνο:    210-3311291
Fax :    210-3230829
2.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2)
ΤΜΗΜΑ Γ' - Σταδιοδρομίας καί Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 10184 Αθήνα Τηλέφωνο:    210-3375152

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις:

α) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α'33) « Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης ) και άλλες διατάξεις.
β) των άρθρων 159,161 και 162 του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α'54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Λ1 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 αυτού.
δ) της παρ. 6 του αρθρ. 14 του ν. 1586/1986 (Λ1 37), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 63 του ν. 1943/1991 (Λ'50) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».
ε) της παρ. 4 της περίπτωσης Β' του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Λ'81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».
στ) της αριθ. 343/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ζ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Λ' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει και ειδικότερα το στοιχείο 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4 αυτής.
η) της αριθ. Δ6Λ 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Λνακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
θ) του π.δ. 111/2014 (Λ' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι) της αριθ. ΔΔΛΔ Γ 1148109ΕΞ 2017/7.11.2014 (Β'3380) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ««Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Λυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΔΔΛΔ Γ 1031817ΕΞ2016/29.2.2016 (Β'517) «Συμπλήρωση της απόφασης ΔΔΛΔ Γ 1148109ΕΞ2014/7.11.2014 (Β'3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» όμοια.
ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Λ' 98).
ιβ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147309 ΕΞ2014/6.11.2014 (Β1 3013) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό», όπως ισχύει.
ιγ) του π.δ. 73/2015 (Α1 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.    Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4.3.2016 (ΑΔΑ:Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ- ΚΑ8) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα « Αυτοδίκαιη απόλυση-Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνάμει του άρθρου 155 του Υ.Κ.-Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων» και ειδικότερα της παραγράφου Γ' αυτής.
3.    Την αριθ.1036923/431/Α0006/7.4.1999 (Β'359) Υπουργική απόφαση, με
την οποία συστάθηκε, μεταξύ των άλλων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, στο Υπουργείο Οικονομικών και το Β' Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως τροποποιήθηκε, ως προς το παραπάνω Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με τις αριθ. 1069072/908/Α0006/16.7.2001    (Β'963), 1047067/861/Α0006/3.6.2002 (Β'    704),
1059502/1102/Α0006/15.7.2002 (Β' 932), 1005206/101/Α0006/20.1.2003 (Β'63), Δ6Α 1110169 ΕΞ 2012/30.7.2012 (Β'2272), Δ6Α 1166353 ΕΞ 2013/31.10.2013 (Β'2804) και Δ6Α 1178169 ΕΞ2013/20.11.2013 (Β'3037) όμοιες και ισχύει με την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ 2014/11.12.2014 (Β' 3472) όμοια «Τροποποίηση της αριθ. 1036923/431/Α0006/7-4-1999 (Β'359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση - συγκρότηση των Α', Β', Γ', Ε' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α', Β', και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου Υπουργείου».
4.    Την αριθ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 2012/14.6.2012 (Β' 1882) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση -συγκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α' και Β' κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1103653 ΕΞ2013/27.6.013 (Β' 1640) και Δ. ΟΡΓ. Β 1030175 ΕΞ 2015/5-3-2015 (Β' 378) όμοιες
5.    Το αριθ. ΔΔΑΔ 1164320 ΕΞ 2014/12.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ματαίωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του
Υπουργείου Οικονομικών», καθώς και τις αριθ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1004379 ΕΞ 2015/15.1.2015 και ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1025040 ΕΞ 2015/25.2.2015 Τπουργικές αποφάσεις «Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης αιρετών - μελών, εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', Γ' της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», τα σχετικά έγγραφα της ίδιας Διεύθυνσης για τις διαδικαστικές ενέργειες, που αφορούν στην διεξαγωγή των εκλογών, καθώς και την αριθ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1026424 ΕΞ 2015/27.2.2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών «Ματαίωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών - μελών εκπροσώπων των Μονίμων Υπαλλήλων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΙΔΑΧ), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών».
6.    Τα αριθ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1042493 ΕΞ 2015/30.3.2015 και 1045080 ΕΞ 2015/3.4.2015 έγγραφα του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τα οποία γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των εκλογών της 28ης Μαρτίου 2015, για την ανάδειξη αιρετών μελών - εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, από τα οποία προκύπτει ότι το Β' Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα λειτουργεί χωρίς αιρετά μέλη, μόνιμα και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παρ. 6 του αρθρ. 14 του ν. 1586/1986 (Α' 37), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 63 του ν. 1943/1991 (Α'50), γιατί δεν αναδείχθηκαν αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων που υπάγονται σε αυτό από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 28/3/2015.
7.    Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και ειδικότερα την περ. ζ'της παρ. 2 του άρθρου 1 αυτής, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
8.    Τον 17/03/2016 πίνακα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των μόνιμων υπαλλήλων, αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων ως Προϊσταμένων Διεύθυνσης.
9.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, εισηγητή και γραμματέα του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

1.    α) Μαργαρίτη Χαράλαμπο του Ευάγγελου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως Πρόεδρο,    με
αναπληρώτρια την Καραπαναγιώτου Παρασκευή του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενη της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

β) Κυριακίδου Φωτεινή του Ηλία, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενη της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κολαΐτη Φίλιππο του Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

γ) Καπέρδα Κωνσταντίνο του Βασιλείου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αναγνώστου Νικόλαο του Αναγνώστη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

2.    Γραμματέα του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζουμε την Ζιάννη Ιωάννα του Αναστασίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρώτρια την Φιλοσοφοπούλου Αγγελική του Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

3.    Εισηγητή στο παραπάνω Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζουμε, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του
Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, που συζητούνται κάθε φορά στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Ο εισηγητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι και μέλος του Υπηρεσιακού.

Β. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα λειτουργεί χωρίς αιρετά μέλη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου
6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986(Α'37) , όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1943/1991(Α'50), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999(Α'45).

Γ. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διετής, εκτός των αιρετών μελών αυτού, των οποίων η θητεία λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊστάμενη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven