Κ.Υ.Α. αριθμ. 7577/6.4.2016 Καθορισμός ελάχιστου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά ειδικότητα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου

Κ.Υ.Α. αριθμ. 7577/6.4.2016 Καθορισμός ελάχιστου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά ειδικότητα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου

Αριθμ. 7577

(ΦΕΚ Β' 985/08-04-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 83 παρ. 1 του Συντάγματος,

2. των άρθρων 28, 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει,

3. του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α' 102), όπως ισχύει,

4. του άρθρου 28 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29), με το οποίο καταργήθηκε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής, μεταφέρθηκαν οι Υπηρεσίες της στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και μετονομάστηκε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

5. του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης -Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης -Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις» (Α' 133) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 2Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του Ν. 4367/2016 (Α' 19), καθώς και του άρθρου 9 παρ. 1, 2 περ. α' και 4,

6. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112), όπως ισχύει,

7. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116),

8. της υπ' αριθ. Υ11/25.9.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά» (Β' 2109),

9. του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού που αφορά στην ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.λπ.,

10. του Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α' 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

11. του Π.δ. 113/2014: «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α' 180/2014).

II. Το υπ' αριθ. πρωτ. 539/5.4.2016 ενημερωτικό σημείωμα του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με τα στοιχεία του συστήματος δεδομένων «ΕΡΓΑΝΗ» για τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας.

III. To υπ' αριθ. πρωτ. 362/6.4.2016 Πρακτικό Διαβούλευσης «για τον καθορισμό ελάχιστου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά ειδικότητα που υποχρεούνται να απασχολούν οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου», μετά τη διαβούλευση που διενεργήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους εκπροσώπους του Υπουργού Επικρατείας, της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τους κοινωνικούς εταίρους.

IV. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Καθορίζουμε τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά ειδικότητα, που υποχρεούνται να απασχολούν κατά μέσο όρο ετησίως οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, ως εξής:

i) Σε θέσεις τεχνικού προσωπικού, τουλάχιστον 160 εργαζόμενους.

ii) Σε θέσεις διοικητικού προσωπικού, τουλάχιστον 120 εργαζόμενους.

iii) Σε θέσεις δημοσιογράφων, τουλάχιστον 120 εργαζόμενους.

Άρθρο 2

Με το Μητρώο Ειδικοτήτων που θα ιδρυθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4339/2015 καθορίζονται οι επιμέρους κατηγορίες ειδικοτήτων για το σύνολο του προσωπικού που απασχολούν οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣΠηγή: Taxheaven