Αρ. πρωτ.: Α2α/ οικ. 26782/ 11.4.2016 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 40 του ν.4368/16 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) για τις μετατάξεις ιατρών

Αρ. πρωτ.: Α2α/ οικ. 26782/ 11.4.2016 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 40 του ν.4368/16 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) για τις μετατάξεις ιατρών

Αθήνα, 11 / 4 /2016
Αρ.πρωτ.Α2α/οικ. 26782

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433
Πληροφορίες : Π.Σέρρα
Τηλέφωνο : 2132161225
Fax: 210-5248751

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 40 του ν.4368/16 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) για τις μετατάξεις ιατρών.

Α. Το άρθρο 40 του ν.4368/2016, στις παραγράφους 1, 2 και 3, προβλέπει τα ακόλουθα για τις μετατάξεις ιατρών:

<<1.Το πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 23 του ν.3370/2005 (Α'176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου κατέχουν οργανικές ή συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή στις ΔΥ.Πε. ή σε άλλα Υπουργεία,
β) μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα μέχρι την έναρξη του παρόντος ή αποκτούν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.8 του άρθρου 6 του ν.3204/2003 (Α'296), όπως ισχύει,
γ) οι Ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Αιρετές Περιφέρειες και τους Δήμους και απέκτησαν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.3 του άρθρου 1 του ν.1579/1985 (Α' 217) και τις διατάξεις του ν.2071/1992 (Α' 123), μπορούν να μετατάσσονται είτε σε Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών είτε σε Νοσοκομεία ή ΠΕΔΥ-Κέντρα Υγείας, που υπάγονται στην οικεία Δ.Υ.Πε. της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν ή σε άλλη Δ.Υ.Πε., και να κατατάσσονται αντίστοιχα:
αα) στον κλάδο ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών
ββ) στον κλάδο Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β', σε κενές οργανικές θέσεις.»

2. Στο τέλος της παρ.4 του άρθρου 23 του ν.3370/2005 (Α'176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αιτήσεις μετατάξεων στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος ολοκληρώνονται με την ανωτέρω διαδικασία μετάταξης και οι ιατροί μετατάσσονται με εισαγωγικό βαθμό Β', σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του Νοσοκομείου ή ΠΕΔΥ-Κέντρου Υγείας που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους.»

3. Το άρθρο 25 του ν.4316/2014 (Α'270) «αξιοποίηση και μετάταξη υπαλλήλων που αποκτούν ειδικότητα» καταργείται.»

Β. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, δικαίωμα μετάταξης έχουν οι εξής υπάλληλοι:

1. Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4368/2016 (Α' 21) κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή στις ΔΥ.Πε. ή σε άλλα Υπουργεία (και όχι σε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλους φορείς εποπτευόμενους από άλλα Υπουργεία),

2. Μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4368/2016 (Α' 21) ή αποκτούν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.8 του άρθρου 6 του ν.3204/2003, όπως ισχύει,

3. Ιατροί Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Αιρετές Περιφέρειες και τους Δήμους.

4. Μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Αιρετές Περιφέρειες και τους Δήμους και απέκτησαν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.3 του άρθρου 1 του ν.1579/1985 (Α' 217) και τις διατάξεις του ν.2071/1992 (Α'123).

Γ. Οι ως άνω υπάλληλοι μπορούν να μετατάσσονται:

- είτε σε Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και να κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών, με βαθμό Β',
- είτε σε Νοσοκομεία ή ΠΕΔΥ-Κέντρα Υγείας, που υπάγονται στην οικεία Δ.Υ.Πε. της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν ή σε άλλη Δ.Υ.Πε. και να κατατάσσονται στον κλάδο Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'.

Δ. Οι ως άνω υπάλληλοι μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις. Η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης επιβεβαιώνεται κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π.-Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.) με τον φορέα υποδοχής. Εξυπακούεται ότι, μόλις υπάρξει η επιβεβαίωση εκ μέρους του φορέα υποδοχής για την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, η εν λόγω θέση δεσμεύεται, προκειμένου να καταληφθεί από τον υπό μετάταξη υπάλληλο και δεν μπορεί να προκηρυχθεί.

Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Ιατρών που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4368/2016 (Α' 21) υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή στις Δ.Υ.Πε ή σε άλλα Υπουργεία, καθώς και για τους Ιατρούς Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Αιρετές Περιφέρειες και τους Δήμους και επιθυμούν να μεταταχθούν σε Νοσοκομεία ή ΠΕΔΥ-Κέντρα Υγείας και να καταταχθούν στον κλάδο Ιατρών Ε.Σ.Υ., είναι η κατοχή τίτλου ειδικότητας, δεδομένου ότι οι οργανικές θέσεις των ιατρών κλάδου ΕΣΥ είναι θέσεις ειδικευμένων ιατρών.

ΣΤ. Για τη διαδικασία της μετάταξης- κατάταξης εξακολουθούν να ισχύουν τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (Α' 176), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με την παρ. 5 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α') και ισχύουν. Ειδικότερα, η διαδικασία της μετάταξης έχει ως εξής : (1) αίτηση των δικαιούχων, (2) έλεγχος των τυπικών κριτηρίων από το Ειδικό Πενταμελές Συμβούλιο του άρθρου 28 του ν.3599/2007 (Α' 176), το οποίο αποτελείται από ιατρούς Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α' και συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, (3) έλεγχος των ουσιαστικών προσόντων: α. των αιτούντων μετάταξη σε Νοσοκομεία από τα Συμβούλια προσλήψεων-κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ Νοσοκομείων της περίπτωσης α' της παρ. Θ' του άρθρου 4 του ν.3754/2009 (Α' 43), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4368/2016 (Α' 21) και ισχύει , β. των αιτούντων μετάταξη σε ΠΕΔΥ-Κέντρα Υγείας από τα Συμβούλια προσλήψεων-κρίσεων της παρ.2 του άρθρου 24 του ν.4238/14 (Α' 38), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 36 του ν.4368/2016 (Α' 21). Τα προσόντα του κάθε υποψηφίου αξιολογούνται με βάση τα τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στην με αρ.ΔΥ13α/οικ.39832/97 (Β' 88) υπουργική απόφαση. Τα ως άνω Συμβούλια μπορούν να απορρίψουν την αίτηση μετάταξης, εφόσον αιτιολογηθεί πλήρως η απόφαση αυτή.

Επίσης, τα ως άνω Συμβούλια πραγματοποιούν την κατάταξη του υποψήφιου στο βαθμό του Επιμελητή Β', γ. των αιτούντων μετάταξη σε Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής (4) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Οικονομικών.

Με την αίτηση μετάταξης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή φωτοαντίγραφο πτυχίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ όπου αυτό απαιτείται. Για τις περιπτώσεις πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο.
2. Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού ή φαρμακευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.
3. Φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, όπου αυτή απαιτείται.
4. Βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό ή οδοντιατρικό ή φαρμακευτικό σύλλογο.
5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
6. Βεβαίωση αποδοχών.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Απόφαση απαλλαγής από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου.
9. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.
Οι αιτήσεις, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για νοσοκομεία ή ΠΕΔΥ-Κέντρα Υγείας, υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφοράς στο
Υπουργείο Υγείας (Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π.-Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.). Οι αιτήσεις για τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Περιφερειών.

Ζ. Όπως προβλέπει η μεταβατική διάταξη της παρ.2 του άρθρου 40 του ν.4368/2016 (Α'21), οι αιτήσεις μετατάξεων στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, ολοκληρώνονται με την ως άνω αναφερόμενη (ΣΤ) διαδικασία μετάταξης και οι ιατροί μετατάσσονται με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β', σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του Νοσοκομείου ή ΠΕΔΥ-Κέντρου Υγείας που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους.

Η. Το άρθρο 25 του ν.4316/2014 (Α'270) καταργείται.

Οι Δ.Υ.Πε. παρακαλούνται να αναρτήσουν το παρόν στους οικείους ιστότοπους.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven