Αριθ. πρωτ.: 2/32401/0004/11.4.2016 Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων που θα αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της π

Αριθ. πρωτ.: 2/32401/0004/11.4.2016 Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων που θα αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της π

Αθήνα, 11 Απριλίου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/32401/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ.Ματζοράκη
Τηλέφωνο:210-33.38.283
fax:210-33.38.202

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων που θα αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της περ. 3 του άρθρου 12 του ν.4314/2014».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) της περ. 3 του άρθρου 12 του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (Α'265)

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45)

γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει

2. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785).

3. Την αριθ. 2/61849/0004/27.11.2015 Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 7ΧΒ9Η-84Τ).

4. Την ανάγκη αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν και διενέργειας συνέντευξης στους επικρατέστερους υποψήφιους για απόσπαση σε Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Α.Ι. Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γ.Λ.Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των επικρατέστερων υποψηφίων για απόσπαση σε Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της περ. 3 του άρθρου 12 του ν.4314/2014 και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Παναγιώτα Νέζη του Αθανασίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ως Πρόεδρο.

2. Άννα Μαργαριτοπούλου του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

3. Νικόλαο Κράκαρη του Απόστολου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

Γραμματειακή υποστήριξη στην εν λόγω Επιτροπή θα παρέχει η Ανδριάνα Αντωνέτση του Φωτίου, υπάλληλος με βαθμό Γ' του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

ΙΙ. Έργο της Τριμελούς Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών που θα υποβληθούν από τους υπαλλήλους που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και η κατάρτιση πίνακα με τους επικρατέστερους υποψήφιους.

Β.Ι. Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γ.Λ.Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών Επιτροπή Διενέργειας Συνέντευξης στους επικρατέστερους υποψήφιους για απόσπαση σε Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Στυλιανό Μαραβελάκη του Αναστασίου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο

2. Δημοσθένη Κοσμά του Παναγιώτη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

3. Άννα Μαργαριτοπούλου του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Γραμματειακή υποστήριξη στην εν λόγω Επιτροπή θα παρέχει η Κωνσταντίνα Ασημακοπούλου του Χαραλάμπους, υπάλληλος με βαθμό Γ' του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

ΙΙ. Έργο της Τριμελούς Επιτροπής είναι η διενέργεια συνέντευξης στους επικρατέστερους υποψήφιους για απόσπαση σε Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. Σκοπός της συνέντευξης θα είναι η επαλήθευση των προσόντων και της εμπειρίας που έχουν δηλωθεί από τους υποψήφιους και η εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων και των στοιχείων της προσωπικότητας τους.

Γ. Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και η διάρκειά τους ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου τους.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και ΑρχείουΠηγή: Taxheaven