ΠΟΛ.1045/8.4.2016 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (εφαρμογή τελωνειακού καθεστώτος 42)

ΠΟΛ.1045/8.4.2016 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (εφαρμογή τελωνειακού καθεστώτος 42)

Αθήνα, 8 Απριλίου 2016
Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1045

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ   
1.    Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ': ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ
 2.    Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α': ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ και ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Χ. Γεώργα
Α. Κατρινάκη
Τηλέφωνο:210 69.87.409,457
Fax:210 69.87.408,459
E - mail:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
d19diadi@otenet.gr

ΠΟΛ 1045/2016
 
ΘΕΜΑ : Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (εφαρμογή τελωνειακού καθεστώτος 42)


ΣΧΕΤ. : α. Η αριθ. ΠΟΛ.1006/9.1.2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε (Φ.Ε.Κ 120/Β/21.01.2015)
β. Η αριθ. ΠΟΛ.1057/10.3.2015 εγκύκλιος (κοινοποίηση ΠΟΛ.1006/2015) (Α.Δ.Α : 6Ε5ΟΗ-73Η)

Κατόπιν αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (εφαρμογή τελωνειακού καθεστώτος 42) με την έκδοση και δημοσίευση της ΠΟΛ.1006/9.1.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε, παραθέτουμε αναλυτικά οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 για τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα εισαγωγών αγαθών στη χώρα μας με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42)

ΜΕΡΟΣ Α': ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφ. I    Καθεστώς 42 - Νομικό πλαίσιο    
Κεφ. II    Κανονιστικό πλαίσιο - Εγκύκλιες διαταγές    
Κεφ. III    Περιγραφή διαδικασίας θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε    
Κεφ. IV Συμπλήρωση διασάφησης εισαγωγής με καθεστώς 42    
Κεφ. V    Όροι και προϋποθέσεις διαδικασίας θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε    
Κεφ. VI Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε    
Κεφ. VII Όροι και προϋποθέσεις οριστικοποίησης απαλλαγής ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε    
ΜΕΡΟΣ Β': ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 42 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφ. I    Τριγωνικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές    
Κεφ. II    Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων σε περιπτώσεις τριγωνικών συναλλαγών    
Κεφ. III    Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας    
Κεφ. IV Διαδοχικές πωλήσεις πριν την εισαγωγή    
Κεφ. V    Απόδειξη μεσολαβούσας τράπεζας    
Κεφ. VI    Απλουστευμένες διαδικασίες - Ελλιπείς διασαφήσεις    
Κεφ. VII Έλεγχοι τελωνειακού καθεστώτος 42    
Κεφ. VIII Παραβάσεις-Κυρώσεις     

ΜΕΡΟΣ Α': ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Βάσει των διατάξεων της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας ΦΠΑ, το τελωνειακό καθεστώς 42 επιτρέπει τη θέση εμπορευμάτων τρίτων χωρών σε ελεύθερη κυκλοφορία με καταβολή των δασμολογικών επιβαρύνσεων, εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής και απαλλαγή από ΦΠΑ λόγω μεταφοράς - ενδοκοινοτικής παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος και φορολόγησης της εν λόγω συναλλαγής στο άλλο Κράτος Μέλος,ως ενδοκοινοτική απόκτηση.

Η εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 αποτελεί διευκόλυνση κατά την εισαγωγή και συμβάλλει στην προώθηση του διαμετακομιστικού εμπορίου καθώς επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς, εγκατεστημένους στη χώρα μας ή σε άλλο Κράτος Μέλος, να εισάγουν εμπορεύματα στη χώρα μας και στη συνέχεια να τα παραλαμβάνουν στο Κράτος Μέλος εγκατάστασής τους ή να τα προωθούν σε πελάτες τους σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε :
-    Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (άρθρα 59, 64, 79),
-    Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής περί θεσπίσεως ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Παραρτήματα 37 και 38),
-    Οδηγία αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας (άρθρο 143 παράγραφος 1δ και παράγραφος 2),
-    Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» (άρθρο 23 παράγραφος 1δ).

i.    Διατάξεις ενωσιακης τελωνειακής νομοθεσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία προσδίδει τελωνειακό χαρακτήρα κοινοτικού εμπορεύματος σε κάθε μη κοινοτικό εμπόρευμα. Η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία συνεπάγεται την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής, τη διεκπεραίωση των λοιπών διατυπώσεων που προβλέπονται για την εισαγωγή εμπορευμάτων, καθώς και την επιβολή των νομίμως οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία πραγματοποιείται με την υποβολή τελωνειακού παραστατικού από κάθε πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, το οποίο δύναται να προσκομίσει ή να ενεργήσει ώστε να προσκομισθεί στο αρμόδιο τελωνείο το οικείο εμπόρευμα καθώς και όλα τα παραστατικά των οποίων η προσκόμιση είναι αναγκαία για να επιτραπεί η εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς (άρθρα 59 και 64 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα).

ii.    Διατάξεις νομοθεσίας ΦΠΑ

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ", με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η περίπτωση δ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 143 της κοινοτικής οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, απαλλάσσεται από το φόρο προστιθεμένης αξίας η εισαγωγή αγαθών τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον εισαγωγέα ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του εισαγωγέα σε άλλο Κράτος-Μέλος και η παράδοσή τους απαλλάσσεται κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 28.

Η απαλλαγή κατά την εισαγωγή ισχύει μόνο εάν ο εισαγωγέας παρέχει στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές τις ακόλουθες πληροφορίες :

α. τον αριθμό φορολογικού του μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί στο εσωτερικό της χώρας ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του φορολογικού του αντιπροσώπου, ως υπόχρεου, για την καταβολή του ΦΠΑ,

β. τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος, στον οποίο παραδίδονται τα αγαθά, που έχει χορηγηθεί σε άλλο Κράτος - Μέλος ή τον δικό του αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ο οποίος έχει χορηγηθεί στο Κράτος - Μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών όταν τα αγαθά αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 28,

γ. την απόδειξη ότι τα εισαγόμενα αγαθά προορίζονται να μεταφερθούν ή να αποσταλούν από τη χώρα μας σε άλλο Κράτος - Μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II : ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ

i. Κανονιστικό πλαίσιο

Η διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε καθώς οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και οριστικοποίησης της απαλλαγής από ΦΠΑ ρυθμίζονται με την ΠΟΛ.1006/9.1.2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ 120/Β/21.01.2015).

Με την ανωτέρω ΠΟΛ.1006/9.1.2015 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε σχέση με το ισχύον μέχρι πρότινος κανονιστικό πλαίσιο :

i.    επέρχεται αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου της διαδικασίας θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και απαλλαγή ΦΠΑ λόγω άμεσης αποστολής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε με κατάργηση :
-    της αριθ. Τ. 10440/1923/Α0019/24.11.1993 Α.Υ.Ο (ειδικότερα το Α' Μέρος αυτής), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. Δ. 1163/678/Ε0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων από εισαγωγείς εγκατεστημένους στη χώρα μας.
-    της αριθ. Δ17Ε 5014486/1716/07.04.2009 Α.Υ.Ο, όπως είχε τροποποιηθεί με την αριθ. Δ17Ε 5004419 ΕΞ/24.1.2012 Α.Υ.Ο για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο ΚΜ.

ii.    οι τελωνειακές διατυπώσεις για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος με εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 δύνανται να πραγματοποιούνται χωρίς τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου υπό την προϋπόθεση ότι ο εισαγωγέας ή ο τελωνειακός του αντιπρόσωπος διαθέτουν έγκριση από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

Η έγκριση χορηγείται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια εφόσον ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέας ή ο τελωνειακός του αντιπρόσωπος είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ΑΕΟ και ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέας θέτει εμπορεύματα σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα μας με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε κατ'εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων για την πραγματοποίηση συνεχούς ροής εισαγωγών.

iii. επέρχεται αναθεώρηση των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών και παραβάσεων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας με σαφή πλέον διαχωρισμό μεταξύ :
-    καταστρατήγησης των διατάξεων της τελωνειακής και περί ΦΠΑ νομοθεσίας, όπου ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός, εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης διενέργειας τελωνισμών με καθεστώς 42 και επιπροσθέτως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα ποινές και πρόστιμα, υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων και
-    άλλων παρατυπιών, όπως εκπρόθεσμη προσκόμιση δικαιολογητικών, όπου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300ευρώ ανά παραστατικό εισαγωγής.

ii. Εγκύκλιες διαταγές
-    ΠΟΛ.1157/10.3.2015 - Κοινοποίηση της ΠΟΛ. 1006/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε
-    αριθ. Δ17 5027022 ΕΞ/25.06.2010 Δ.Υ.Ο - Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδειξη της μεσολαβούσας τράπεζας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΜ ΤΗΣ Ε.Ε

Μετά την πλήρη παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος εισαγωγών στο ICISnet από 03.12.2013, δόθηκαν οδηγίες με την αριθμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013/28.11.2013 ΕΔΥΟ με σκοπό την ενημέρωση των τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων. Με την ανωτέρω ΕΔΥΟ καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εισαγωγής, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην ίδια ΕΔΥΟ. Ο διασαφιστής υποβάλλει πλέον ηλεκτρονικά στο τελωνείο που έχουν προσκομιστεί τα εμπορεύματα διασάφηση για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, μέσω μηνύματος. Η διασάφηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. Τ.2556/80/Α0019/24.05.2007 και Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013/28.11.2013 ΕΔΥΟ και τις τεχνικές οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της διασάφησης που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο χρήσης του Υποσυστήματος, το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο των Ελληνικών Τελωνείων (Portal): https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet.

i. Αποδοχή διασάφησης - Απόδοση MRN

Μετά την επιτυχή υποβολή της διασάφησης, η αποδοχή της πραγματοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων 66 και 77 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα Τελωνείων ICISnet.

Το σχετικό αποτέλεσμα, είτε της αποδοχής της διασάφησης είτε της απόρριψης αυτής γνωστοποιείται στο διασαφιστή με την αποστολή του αντίστοιχου μηνύματος (ID28Α «Αποδοχή Υποβολής Διασάφησης Εισαγωγής»/ID16Α «Απόρριψη Υποβολής Διασάφησης Εισαγωγής»).

Εφόσον η διασάφηση μετά από τον αυτόματο έλεγχο του συστήματος γίνει αποδεκτή, καταχωρείται στη βάση του συστήματος και αυτόματα αποδίδεται_αριθμός αναφοράς της κίνησης MRN που είναι ο αριθμός της διασάφησης και ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή μέσω του μηνύματος ID28Α «Αποδοχή Υποβολής Διασάφησης Εισαγωγής».

Με το μήνυμα αποδοχής της διασάφησης και απόδοσης MRN γνωστοποιείται στον διασαφιστή και το ποσό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που έχει υπολογισθεί αυτόματα με βάση τα δηλωθέντα στη διασάφηση στοιχεία.

ii.    Ανάλυση κινδύνου

Μετά την αποδοχή της διασάφησης διενεργείται από το μηχανογραφικό σύστημα Ανάλυση Κινδύνου.

Στην περίπτωση ελέγχου εγγράφων ο διασαφιστής ενημερώνεται για τον έλεγχο μέσω του μηνύματος ID60 «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου της Εισαγωγής» με κωδικό [0] και έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των επισυναπτομένων στη διασάφηση εγγράφων.

Στην περίπτωση φυσικού ελέγχου ο διασαφιστής ενημερώνεται για το είδος του ελέγχου μέσω του μηνύματος ID60 «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου της Εισαγωγής» με κωδικό [1] και προσκομίζει τα πρωτότυπα επισυναπτόμενα στη διασάφηση έγγραφα.

Ο διασαφιστής στην περίπτωση υποβολής διασάφησης με καθεστώς 42 οφείλει έγκαιρα με την υποβολή της διασάφησης να έχει προσκομίσει στο τελωνείο με κάθε πρόσφορο μέσο (πρωτότυπα έγγραφα, ηλεκτρονική υποβολή, fax), τα υποστηρικτικά της απαλλαγής έγγραφα.

iii.    Απαγορεύσεις - Περιορισμοί

Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα υπόκεινται σε απαγορεύσεις-περιορισμούς και η εισαγωγή αυτών επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση σχετικής άδειας/πιστοποιητικού.

Το αρμόδιο Τμήμα Δασμολογικών και Τελωνειακών Διαδικασιών διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους, με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, των δικαιολογητικών της απαλλαγής εγγράφων, για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας και εγκυρότητάς τους.

iv.    Αποδεικτικό είσπραξης - Άδεια παράδοσης

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της διασάφησης από τον Προϊστάμενο τελωνισμού εμπορευμάτων και/ή τον ελεγκτή και, εφ' όσον προκύπτει πληρωμή (καταβολή δασμού), ενημερώνεται ο διασαφιστής μέσω του μηνύματος ID80 «Πληροφορία Κατάστασης» και αυτομάτως αποστέλλεται στο υποσύστημα Λογιστικής Διαχείρισης μία εντολή πληρωμής που αφορά την άμεση πληρωμή. Η είσπραξη της άμεσης εντολής πληρωμής είναι προϋπόθεση για να εκδοθεί άδεια παράδοσης.

Ο διασαφιστής ενημερώνεται μέσω του μηνύματος ID29A «Εισαγωγή επιτρέπεται» προκειμένου να παραλάβει την άδεια παράδοσης και τα εμπορεύματά του.

v.    Οριστικοποίηση - Τακτοποίηση διασάφησης

Η εν λόγω διασάφηση μένει σε εκκρεμότητα μέχρι να προσκομιστούν :

-    ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου,

-    INTRASTAT, όπου απαιτείται και

-    ειδικά για τις περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών με καθεστώς 42 από εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, βεβαίωση της μεσολαβούσας τράπεζας για την διαπίστωση της πραγματοποίησης της συναλλαγής που αποτυπώνεται στο τιμολόγιο πώλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42

Η διασάφηση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο ΚΜ της Ε.Ε συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. Τ. 2556/80/Α0019/24.05.2007 και Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013/28.11.2013 ΕΔΥΟ. Ειδικότερα εφιστούμε την προσοχή σας ως προς τη συμπλήρωση των ακόλουθων θέσεων :

Θέση 8 «Παραλήπτης»

Με τον καν. αριθ. 312/2009 καθιερώθηκε, από 01.07.2009, η χορήγηση ενός αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (Economic Operators Registration and Identification number - αριθμός EORI) σε κάθε οικονομικό φορέα, ώστε να χρησιμεύει ως κοινό στοιχείο αναφοράς στις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές σε ολόκληρη την Κοινότητα, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών των Κρατών Μελών της Ε.Ε και μεταξύ τελωνειακών αρχών και άλλων αρχών.

Στη θέση 8 «Παραλήπτης» της διασάφησης εισαγωγής και προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδικότητα του αριθμού, συμπληρώνεται ο αριθμός EORI του εισαγωγέα :
-    είτε εγκατεστημένου στην Ελλάδα,
-    είτε εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος.

Για τους εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγείς ο αριθμός αναγνώρισης EORI αποδίδεται από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους εγκατάστασής τους και δεν απαιτείται έκδοση νέου αριθμού EORI από τις τελωνειακές αρχές της χώρας μας.

Θέση 17α «Κωδικός χώρας προορισμού»

Στη θέση 17α «Κωδικός χώρας προορισμού» της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται ο διψήφιος κωδικός του Κράτους Μέλους προορισμού των εμπορευμάτων.

Θέση 37α «Καθεστώς»

Στην πρώτη υποδιαίρεση της θέσης 37α «Καθεστώς» της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται ο κωδικός 42.

Σε περίπτωση επανεισαγωγής και θέσης σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με απαλλαγή από το ΦΠΑ για παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος, η πρώτη υποδιαίρεση της θέσης 37α της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται με τον κωδικό 63.

Θέση 44 «Ειδικές μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα»

Στη θέση 44.1 «Ειδικές μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα» της διασάφησης εισαγωγής και για σκοπούς εφαρμογής του τελωνειακού καθεστώτος 42, εκτός των άλλων δικαιολογητικών εγγράφων που απαιτούνται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, συμπληρώνονται τα ακόλουθα :

i.    εισαγωγέας εγκατεστημένος στη χώρα μας

Υ040 : ΑΦΜ εγκατεστημένου στην Ελλάδα εισαγωγέα

Υ041 : ΑΦΜ τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος

Μέλος (κοινοτικό ΑΦΜ) 1717 : ΑΦΜ του αγοραστή σε άλλο Κράτος Μέλος σε περιπτώσεις τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών

ii.    εισαγωγέας εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος με ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου Υ042 : ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα, μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου

1715    : ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα που του έχει αποδοθεί στη χώρα εγκατάστασής του

1716    : προσωπικό ΑΦΜ φορολογικού αντιπροσώπου

Υ041 : ΑΦΜ τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος (κοινοτικό ΑΦΜ)

1717    : ΑΦΜ του αγοραστή σε άλλο Κράτος Μέλος σε περιπτώσεις τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών

iii. εισαγωγέας εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος χωρίς ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου

Υ023 : Παραλήπτης με τους αριθμούς των πιστοποιητικών του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) εισαγωγέα εγκατεστημένου στο άλλο Κράτος Μέλος

Y025 : Αντιπρόσωπος με τους αριθμούς των πιστοποιητικών του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) τελωνειακού αντιπροσώπου

1718 : ΑΦΜ που έχει αποδoθεί στη χώρα μας στον εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα (ΠΟΛ.1113/2013 Α.Υ.Ο)

1715 : ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα που του έχει αποδοθεί στη χώρα εγκατάστασής του

Υ041 : ΑΦΜ τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος

Μέλος (κοινοτικό ΑΦΜ) 1717 : ΑΦΜ του αγοραστή σε άλλο Κράτος Μέλος σε περιπτώσεις τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Διευκρινίζεται ότι, η απόκτηση αριθμού EORI δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την απόκτηση ΑΦΜ στη χώρα μας, υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις της νομοθεσίας ΦΠΑ (άρθρο 36 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ»).

Πέραν των ανωτέρω, στη θέση 44.1 συμπληρώνονται τα ακόλουθα :

Ν 935 : τιμολόγιο βάσει του οποίου προσδιορίζεται η δασμολογητέα αξία

1730 : τιμολόγιο ενδοκοινοτικής παράδοσης (καθεστώς 42)

1733 : συμβόλαιο μεταφοράς ή έγγραφο μεταφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε

Η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα μας με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε πραγματοποιείται :
-    είτε από εισαγωγείς εγκατεστημένους στη χώρα μας,
-    είτε από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος.

Η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα μας με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε δεν επιτρέπεται για προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα μας με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε εφαρμόζεται και σε συνέχεια θέσης των εμπορευμάτων σε τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα, όπως καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, ελεύθερης ζώνης, προσωρινής εισαγωγής, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο. Ειδικότερα οι αποδεκτοί κωδικοί προηγούμενων καθεστώτων όταν αιτούμενο καθεστώς είναι το 42 είναι οι ακόλουθοι : 53, 71,78,91,92.

Τα εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 πριν τη μεταφορά τους σε άλλο Κράτος Μέλος δεν δύνανται να υπόκεινται σε εργασίες τελειοποίησης (μεταποίησης).

Οι τελωνειακές διατυπώσεις για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα μας με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι :
-    ο εγκατεστημένος στη χώρα μας εισαγωγέας διαθέτει ΑΦΜ/VIES στην Ελλάδα,
-    ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισαγωγέας διαθέτει ΑΦΜ/VIES στην Ελλάδα, μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.

Ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτών καθορίζονται στην ΠΟΛ.1281/26.8.1993 Α.Υ.Ο, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου πραγματοποιείται με την κατάθεση πληρεξουσίου εγγράφου στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του φορολογικού αντιπροσώπου.

Ως φορολογικός αντιπρόσωπος δύναται να ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, με υποβολή αίτησης στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ.

Η βεβαίωση έναρξης εργασιών, εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος προσώπου, με απόκτηση ΑΦΜ μέσω φορολογικού αντιπροσώπου, και ειδικότερα το πεδίο όπου αναγράφεται η σχέση του φορολογικού αντιπροσώπου με τον εντολέα του πρέπει να φέρει την ένδειξη «Φορολογικός αντιπρόσωπος» ή «Φορολογικός αντιπρόσωπος εντολέα Ε.Ε».

Οι βεβαιώσεις έναρξης εργασιών που φέρουν άλλες ενδείξεις («εκπρόσωπος εντολέα», «φορολογικός εκπρόσωπος» κ.λ.π) δεν γίνονται αποδεκτές.

Η έννοια «φορολογικός εκπρόσωπος» προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013, αλλά δεν ισχύει και δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς ΦΠΑ. Ευνόητο είναι ότι, ο φορολογικός αντιπρόσωπος αποκτά ΑΦΜ για λογαριασμό κάθε εντολέα του, το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται με το ΑΦΜ που διαθέτει ο ίδιος ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την καταβολή του φόρου με τον υπόχρεο στο φόρο εισαγωγέα εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος (άρθρο 7 της ΠΟΛ.1281/26.8.1993 Α.Υ.Ο).

Οι εισαγωγείς που διαθέτουν ΑΦΜ μέσω φορολογικού αντιπροσώπου και επιθυμούν απόκτηση ΑΦΜ μέσω της ΠΟΛ.1113/22.5.2013 Α.Υ.Ο θα πρέπει να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή με τη Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών ώστε ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέας να μην διαθέτει δύο ΑΦΜ στη χώρα μας.

Οι τελωνειακές διατυπώσεις για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα μας και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος από πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε πραγματοποιούνται με την απόκτηση ΑΦΜ στη χώρα μας, χωρίς τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου, εφόσον ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέας ή ο τελωνειακός του αντιπρόσωπος διαθέτουν σχετική έγκριση από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

Η απόκτηση ΑΦΜ στην Ελλάδα από πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλο Κράτος Μέλος πραγματοποιείται βάσει της ΠΟΛ.1113/22.5.2013 Α.Υ.Ο.

Η έγκριση χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
-    ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέας διαθέτει πιστοποιητικό ΑΕΟ που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του Κράτους Μέλους του τόπου εγκατάστασής του και θέτει εμπορεύματα σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα μας με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε κατ'εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων για την πραγματοποίηση συνεχούς ροής εισαγωγών. ή
-    ο τελωνειακός αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα διαθέτει πιστοποιητικό ΑΕΟ που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας μας και ο εκπροσωπούμενος εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέας θέτει εμπορεύματα σε ελεύθερη κυκλοφορία και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων για την πραγματοποίηση συνεχούς ροής εισαγωγών.

Για τη χορήγηση της ανωτέρω έγκρισης απαιτείται υποβολή αίτησης στην Τελωνειακή Περιφέρεια που έχει υπό την εποπτεία της το αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής.

Σε περίπτωση τελωνειακής αντιπροσώπευσης, η έγκριση του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Περιφέρειας εκδίδεται στο όνομα του τελωνειακού αντιπροσώπου.

Η έγκριση δίδεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
-    ο εισαγωγέας ή ο τελωνειακός του αντιπρόσωπος διαθέτουν πιστοποιητικό ΑΕΟ και
-    η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία πραγματοποιείται κατ' εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων για την πραγματοποίηση συνεχούς ροής εισαγωγών.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1006/9.1.2015 από τελωνειακό αντιπρόσωπο, η αίτηση συνοδεύεται από κατάλογο των εκπροσωπούμενων εγκατεστημένων σε άλλο Κράτος Μέλος εταιρειών. Εξυπακούεται ότι, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος θα πρέπει να διαθέτει εκ μέρους της εκπροσωπούμενης εταιρείας σχετική εξουσιοδότηση.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση του άρθρου 3 θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας προτίθεται να πραγματοποιεί συνεχή ροή εισαγωγών κατ' εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων.

Η προϋπόθεση πραγματοποίησης συνεχούς ροής εισαγωγών κατ' εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων απορρέει από την προσκόμιση σχετικών συμβάσεων πώλησης μεταξύ των ενδιαφερομένων συμβαλλομένων μερών (αμφοτεροβαρής σύμβαση αγοραστή-πωλητή) από τις οποίες, βάσει κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για τη σύναψη συμβάσεων και της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής στις συναλλαγές διασυνοριακού εμπορίου προκύπτουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι πρόκειται για συναλλαγές που διέπονται από φερεγγυότητα, διάρκεια και σταθερότητα.

Διευκρινίζεται ότι, για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε

Για την απαλλαγή του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε απαιτείται:

Α. Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από εισαγωγείς εγκατεστημένους στη χώρα μας

α. ο εισαγωγέας να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/VIES στην Ελλάδα.

β. ο αγοραστής των εμπορευμάτων, εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος-Μέλος, να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/VIES.

γ. επαλήθευση της εγκυρότητας και της ισχύος των ΑΦΜ/VIES που δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής.

δ. τιμολόγιο, βάσει του οποίου δηλώνεται στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. Επί του τιμολογίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα.

ε. τιμολόγιο πώλησης, το οποίο εκδίδει ο εισαγωγέας, προ της έκδοσης της άδειας παράδοσης των εισαγομένων εμπορευμάτων από το τελωνείο, στο οποίο θα αναγράφονται, πέραν των άλλων, ο ΑΦΜ/VIES του εισαγωγέα - πωλητή, ο ΑΦΜ/VIES του αγοραστή και ο τόπος εγκατάστασης αυτού, ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων, το είδος και η ποσότητα των αποστελλομένων σε άλλο Κράτος Μέλος εμπορευμάτων.

στ. συμβόλαιο μεταφοράς ή άλλο έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική) μέχρι το Κράτος - Μέλος προορισμού.

ζ. ο εισαγωγέας να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

Β. Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος

α. ο εισαγωγέας (διασαφιστής) να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/VIES στην Ελλάδα, μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου. Δεν απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου υπό την προϋπόθεση ότι ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέας ή ο τελωνειακός του αντιπρόσωπος διαθέτει έγκριση από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

β. ο αγοραστής των εμπορευμάτων, εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος-Μέλος, να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/VIES.

γ. επαλήθευση της εγκυρότητας και της ισχύος των ΑΦΜ/VIES που δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής.

δ. τιμολόγιο, βάσει του οποίου δηλώνεται στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας.

ε. σε περίπτωση που τα αγαθά μετά την εισαγωγή τους, αποστέλλονται σε Κράτος Μέλος διαφορετικό από το Κράτος Μέλος εγκατάστασης του εισαγωγέα, τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται από τον εισαγωγέα εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος. Στο εν λόγω τιμολόγιο αναγράφονται, εκτός από τον ΑΦΜ/VIES που έχει λάβει ο κοινοτικός εισαγωγέας στο Κράτος Μέλος εγκατάστασης του, τόσο ο ΑΦΜ/VIES που έλαβε ο εν λόγω εισαγωγέας στην Ελλάδα, όσο και ο ΑΦΜ/VIES του αγοραστή στο Κράτος Μέλος τελικού προορισμού των αγαθών, καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών.

στ. συμβόλαιο μεταφοράς ή άλλο έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική) μέχρι το Κράτος - Μέλος προορισμού.

ζ. ο εισαγωγέας να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που τα εισαγόμενα, με καθεστώς 42, αγαθά τα παραλαμβάνει ο ίδιος ο εισαγωγέας στο Κράτος Μέλος εγκατάστασής του και δεν αποτελούν αντικείμενο πώλησης μετά την εισαγωγή, απαιτείται κατά τα ανωτέρω :

α. ο εισαγωγέας να διαθέτει ΑΦΜ/VIES στην Ελλάδα, μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου ή χωρίς τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου εφόσον διαθέτει έγκριση από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

β. ο εισαγωγέας να διαθέτει ΑΦΜ/VIES στο Κράτος Μέλος εγκατάστασής του.

γ. επαλήθευση της εγκυρότητας και της ισχύος των ανωτέρω ΑΦΜ/VIES που δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής.

δ. τιμολόγιο, βάσει του οποίου δηλώνεται στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας.

ε. συμβόλαιο μεταφοράς ή άλλο έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική) μέχρι το Κράτος - Μέλος προορισμού.

στ. να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας λόγω άμεσης αποστολής των εισαγομένων εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος απαιτείται:

Α. Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από εισαγωγείς εγκατεστημένους στη χώρα μας

α. αντίγραφο του οικείου παραστατικού της μεσολαβούσας τράπεζας από το οποίο θα προκύπτει η καταβολή του αντιτίμου της αξίας του τιμολογίου πώλησης.

β. αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου, στον οποίο είναι καταχωρημένη η συγκεκριμένη συναλλαγή, μεταξύ άλλων ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων προσκομίζεται στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής το αργότερο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, με αίτηση του διασαφιστή στην οποία αναγράφεται η αντιστοιχία των διασαφήσεων εισαγωγής τις οποίες αφορούν.

γ. αντίγραφο της Δήλωσης INTRASTAT Αποστολής, όπου απαιτείται υποβολή αυτής κατά τις κείμενες διατάξεις.

Β. Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος

α. αντίγραφο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, της οικείας περιόδου, στον οποίο είναι καταχωρημένη η συγκεκριμένη συναλλαγή, μεταξύ άλλων ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων προσκομίζεται στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής το αργότερο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, με αίτηση του διασαφιστή στην οποία αναγράφεται η αντιστοιχία των διασαφήσεων εισαγωγής τις οποίες αφορούν.

β. αντίγραφο της Δήλωσης INTRASTAT αποστολής, όπου απαιτείται υποβολή αυτής κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β': ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 42 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Στην περίπτωση τριγωνικών πωλήσεων, όταν δηλαδή τα αγαθά που αγόρασε σε ένα Κράτος Μέλος ένα εγκαταστημένο στη χώρα μας υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο αποτελούν αντικείμενο παράδοσης σε διαφορετικό Κράτος Μέλος, η φορολόγηση της απόκτησης θεωρείται ότι πραγματοποιείται σε αυτό το Κράτος Μέλος που στάλθηκαν τα αγαθά και κατά συνέπεια δεν οφείλεται φόρος στη χώρα μας (άρθρο 15 του Κώδικα ΦΠΑ Ν. 2859/2000).

Αντίστοιχη μεταχείριση υφίσταται κατά την παράδοση αγαθών από τον εισαγωγέα προς πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος, όταν η διακίνηση των αγαθών πραγματοποιείται προς πρόσωπο εγκατεστημένο σε διαφορετικό Κράτος Μέλος που αποκτάει τα αγαθά συνεπεία τριγωνικής πώλησης. Υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στις περιπτώσεις αυτές για την πραγματοποιηθείσα παράδοση είναι ο εγκατεστημένος στο Κράτος Μέλος στον οποίο στάλθηκαν τα αγαθά, ο δε ενεργών την παράδοση υποχρεούται να συμπεριλάβει την παράδοση αυτή στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται μια απλοποιημένη φορολόγηση των τριγωνικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκείμενων στο φόρο προσώπων εγκατεστημένων σε τρία διαφορετικά Κράτη Mέλη. Για την πραγματοποίηση των συναλλαγών στο πλαίσιο αυτό, πέραν των άλλων, υφίστανται οι προβλεπόμενες δηλωτικές υποχρεώσεις (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, intrastat κλπ) και επιπλέον τόσο ο έλληνας όσο και οι άλλοι δύο συναλλασσόμενοι πρέπει να είναι υποκείμενοι στο φόρο με ΑΦΜ/VIES και να είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά Κράτη Μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Σε περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων από πρόσωπο εγκατεστημένο στη χώρα μας, π.χ υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο Α παραδίδει τα αγαθά, κατόπιν της εισαγωγής τους, σε πρόσωπο Β εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος, π.χ Πολωνία, αλλά τα αποστέλλει σε διαφορετικό Κράτος Μέλος, π.χ Βουλγαρία, προς υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο Γ στο οποίο παραδίδει τα αγαθά ο Β (τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση), ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το ΑΦΜ/VIES του Α με αντισυμβαλλόμενο το ΑΦΜ/VIES του Β και στη συνέχεια υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας από το ΑΦΜ/VIES του Β με αντισυμβαλλόμενο το ΑΦΜ/VIES του Γ. Σε περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων από πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, π.χ Πολωνία, με εφαρμογή τελωνειακού καθεστώτος 42, όπου ο κοινοτικός εισαγωγέας, ο οποίος έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα μας (Πολωνός), αποστέλλει απευθείας τα εμπορεύματα σε άλλο Κράτος Μέλος, π.χ Βουλγαρία, δηλ. χωρίς να τα παραλαμβάνει στη χώρα εγκατάστασής του (Πολωνία), ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων υποβάλλεται προς το Κράτος Μέλος αποστολής των εμπορευμάτων καθώς η διακίνηση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται από τη χώρα μας προς τη Βουλγαρία δηλ. υποβάλλεται από το ΑΦΜ/VIES που έχει αποκτήσει στη χώρα μας ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέας, μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου, με αντισυμβαλλόμενο το ΑΦΜ/VIES του τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων στη Βουλγαρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ


Οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" περί διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών, με τις οποίες ενσωματώνονται στην εθνική μας νομοθεσία τα άρθρα 85-86 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, δεν διαφοροποιούνται κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση (καθεστώς 40) και κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (καθεστώς 42).

Κατά συνέπεια, η φορολογητέα αξία κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, ανεξάρτητα από το τελωνειακό καθεστώς που δηλώνεται στη θέση 37 της διασάφησης εισαγωγής (καθεστώς 40 ή 42), διαμορφώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" δηλ. από:

α. τη δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις,

β. τους δασμούς, φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα που οφείλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας, καθώς και όσα εισπράττονται κατά την εισαγωγή υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός από το ποσό του ΦΠΑ,

γ. τα παρεπόμενα έξοδα της εισαγωγής αγαθών, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς μέχρι του πρώτου τόπου του προορισμού τους στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κράτους Μέλους, εφόσον και κατά το μέρος που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δασμολογητέα αξία.

Για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών, αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί με την αριθ. πρωτ. Ε. 2973/366/01.04.2008 Δ.Υ.Ο.

Σε περιπτώσεις θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με καθεστώς 42 από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο στη χώρα μας ή σε άλλο Κράτος Μέλος, όπου τα εμπορεύματα μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία αποτελούν αντικείμενο πώλησης (ενδοκοινοτικής παράδοσης), στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες πρέπει να δηλώνεται η αξία της ενδοκοινοτικής παράδοσης, όπως προκύπτει από την έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου (άρθρο 19 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ»). Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται μεγάλη απόκλιση μεταξύ της αξίας της ενδοκοινοτικής παράδοσης όπως προκύπτει από τα σχετικά φορολογικά στοιχεία και της φορολογητέας αξίας επί του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής διενεργείται έλεγχος για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.

Σε περιπτώσεις θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με καθεστώς 42 από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, το οποίο παραλαμβάνει τα εισαγόμενα εμπορεύματα στο Κράτος Μέλος εγκατάστασής του, στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες πρέπει να δηλώνεται η φορολογητέα αξία της εισαγωγής, όπως προκύπτει από τη διασάφηση εισαγωγής καθώς το κόστος κτήσης των αγαθών κατά την πραγματοποίηση της πράξης παράδοσης, όπου δεν υπάρχει αντιπαροχή κατά το άρθρο 7 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», αποτυπώνεται στο τελωνειακό παραστατικό κατά τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV : ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Οι διατάξεις περί διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας σε περιπτώσεις διαδοχικών πωλήσεων πριν τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το δηλωθέν στη θέση 37α της διασάφησης εισαγωγής καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία (καθεστώς 40 ή 42). Επομένως, κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, η διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και επί του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής δηλώνεται από τον εισαγωγέα το τιμολόγιο προς υποστήριξη της δηλωθείσας δασμολογητέας αξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΣΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με εφαρμογή του καθεστώτος 42 από πρόσωπα εγκατεστημένα στη χώρα μας ακολουθείται από ενδοκοινοτική συναλλαγή μεταξύ εισαγωγέα και υποκείμενου στο φόρο προσώπου εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος. Δηλ. για την εφαρμογή της διαδικασίας απαιτείται μία σύμβαση αμφοτεροβαρής και μεταβιβαστική της κυριότητας των εμπορευμάτων μεταξύ ενός προσώπου εγκατεστημένου στη χώρα μας (πωλητής) και ενός προσώπου εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος όπου ο πωλητής (εισαγωγέας) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα των εμπορευμάτων στον αγοραστή έναντι ορισμένης αμοιβής.

Για τη χορήγηση και την οριστικοποίηση της απαλλαγής από ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με καθεστώς 42 από πρόσωπα εγκατεστημένα στη χώρα μας απαιτείται :
-    τιμολόγιο για την πώληση των εμπορευμάτων από τον εισαγωγέα σε πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος
-    αποδεικτικό μεσολαβούσας τράπεζας ώστε να ελέγχεται η πραγματοποίηση της συναλλαγής και να αποφεύγεται χορήγηση της απαλλαγής σε εικονικές συναλλαγές.

Σημειώνεται επίσης ότι δεν γίνονται αποδεκτά αποδεικτικά τράπεζας με κατάθεση σε λογαριασμό νομικού προσώπου διαφορετικού από το πρόσωπο που έχει υποβάλλει διασαφήσεις εισαγωγής, ή κατάθεση σε λογαριασμό από τον ίδιο τον εισαγωγέα και όχι τον πελάτη αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI : ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ

Βάσει της αριθ. Δ19Α 5041987 ΕΞ 5.10.2011 Α.Υ.Ο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άδεια απλουστευμένων διαδικασιών δεν χορηγείται για θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με εφαρμογή του καθεστώτος 42.

Με τις διατάξεις του άρθρου 76 του καν. αριθ. 2913/92 περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και των άρθρων 253-259 των διατάξεων εφαρμογής αυτού (καν. αριθ. 2454/93) επιτρέπεται σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με διαδικασία υποβολής ελλιπούς διασάφησης στην οποία δεν περιλαμβάνεται το τιμολόγιο, το οποίο είναι από ένα από τα υποχρεωτικά έγγραφα που επισυνάπτονται στη διασάφηση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία προς υποστήριξη της δηλωθείσας δασμολογητέας αξίας.

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή εφόσον αποδεικνύεται βάσει στοιχείων ότι, η διαμόρφωση της συναλλακτικής αξίας των εισαγομένων εμπορευμάτων καθορίζεται σε μεταγενέστερο της εισαγωγής χρόνο (π.χ εμπορεύματα των οποίων η αξία διαμορφώνεται βάσει διεθνών χρηματιστηριακών τιμών, του τρόπου δραστηριοποίησης ορισμένων συνδεομένων εταιρειών ή/και συμφωνιών μεταξύ αγοραστή - πωλητή) και ότι ο εισαγωγέας στη συνέχεια θα διαθέσει σε άλλο Κράτος Μέλος τα εισαγόμενα εμπορεύματα, και συνεκτιμώντας :

-    τη φερεγγυότητα του διασαφιστή και του φορολογικού του αντιπροσώπου,

-    τον όγκο και την αξία των πραγματοποιούμενων συναλλαγών, μπορεί να επιτρέπει τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με εφαρμογή του καθεστώτος 42 με τη χρήση ελλιπών διασαφήσεων εισαγωγής.

Ενδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που δύνανται να προσκομίσουν οι εισαγωγείς στην αρμόδια τελωνειακή αρχή είναι :

-    έγγραφα στοιχεία - συμβάσεις μεταξύ εισαγωγέα και πωλητή από τα οποία αποδεικνύεται ότι η συναλλακτική αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων δεν δύναται να καθορισθεί κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αλλά σε μεταγενέστερο της εισαγωγής χρόνο και εντός των προβλεπόμενων από τον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα προθεσμιών,

-    έγγραφα στοιχεία - συμβάσεις μεταξύ εισαγωγέα και πελάτη σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από τα οποία αποδεικνύεται ότι, η συναλλακτική αξία της ενδοκοινοτικής παράδοσης θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο της εισαγωγής χρόνο και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών για την εμπρόθεσμη υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων στις φορολογικές αρχές.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζεται η αριθ. Δ19Α 5047495 ΕΞ 2012/17.12.2012 Δ.Υ.Ο «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας ελλιπούς διασάφησης» και επιπρόσθετα, στις διασαφήσεις τύπου Β και Χ, εκτός των άλλων, στη θέση 44.1, θα συμπληρώνονται τα ακόλουθα :

-    στην ελλιπή διασάφηση τύπου Β, ο κωδικός 1729 με την ένδειξη «Συμβάσεις πώλησης εμπορευμάτων για σκοπούς υποβολής ελλιπούς διασάφησης»

-    στη συμπληρωματική διασάφηση αυτής τύπου Χ, το τιμολόγιο βάσει του οποίου προσδιορίζεται η δασμολογητέα αξία με τον κωδικό Ν935 και το τιμολόγιο της ενδοκοινοτικής παράδοσης των εμπορευμάτων με τον κωδικό 1730.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII : ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 42

Στα πλαίσια ελέγχου του τελωνειακού καθεστώτος 42, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο ευρείας καταστρατήγησης και απάτης με σημαντικές απώλειες εσόδων από ΦΠΑ σε όλη την Ε.Ε. πραγματοποιούνται :

i. έλεγχοι κατά το στάδιο της εισαγωγής

-    ορθή συμπλήρωση της διασάφησης εισαγωγής,

-    ισχύς και εγκυρότητα των ΑΦΜ/VIES των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων δηλ. εισαγωγέα ή του φορολογικού του αντιπροσώπου, του τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων, ΑΦΜ/VIES άλλου υποκείμενου στο φόρο αγοραστή σε περίπτωση τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ΑΦΜ εισαγωγέα που του έχει αποδοθεί στο Κράτος Μέλος εγκατάστασής του, προσωπικό ΑΦΜ φορολογικού αντιπροσώπου,

-    σχετικά επισυναπτόμενα φορολογικά στοιχεία και μεταφορικά έγγραφα.

ii.    έλεγχοι μετά τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία για την οριστικοποίηση της απαλλαγής

-    αποδεικτικό μεσολαβούσας τράπεζας,

-    ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων,

-    δήλωση INTRASTAT.

iii.    Εκ των υστέρων έλεγχοι με τη χρήση και εργαλείων διοικητικής συνδρομής στον τελωνειακό τομέα και στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII : ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από έλεγχο της τελωνειακής ή φορολογικής αρχής ότι τα εμπορεύματα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ λόγω άμεσης αποστολής σε άλλο Κράτος-Μέλος δεν έχουν αποσταλεί άμεσα στο συγκεκριμένο Κράτος Μέλος, ο ΦΠΑ κατά την εισαγωγή που έτυχε απαλλαγής καθίσταται άμεσα απαιτητός και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας.

Ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος-Μέλος εισαγωγέα καθίσταται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον υπόχρεο στο φόρο εισαγωγέα για την καταβολή του ΦΠΑ.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου με απόφασή του δεν επιτρέπει στο παραβάτη εισαγωγέα (διασαφιστή) τη διενέργεια μεταγενέστερων τελωνισμών εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή αυτών σε άλλο Κράτος-Μέλος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για όλα τα τελωνεία της χώρας.

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών για την οριστικοποίηση της απαλλαγής καθώς και σε περίπτωση αποστολής των εμπορευμάτων σε Κράτος Μέλος διαφορετικό από το δηλωθέν επί του τελωνειακού παραστατικού Κράτος Μέλος προορισμού :

α. επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ ανά τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής,

β. ενημερώνεται η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα έλεγχος.

Τέλος σημειώνεται ότι, η εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 αποτελεί διευκόλυνση κατά την εισαγωγή και συμβάλλει στην προώθηση του διαμετακομιστικού εμπορίου καθώς επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να εισάγουν εμπορεύματα στη χώρα μας και στη συνέχεια να τα παραλαμβάνουν στο Κράτος Μέλος εγκατάστασής τους ή να τα προωθούν σε πελάτες τους σε ολόκληρη την Ε.Ε. Εντούτοις, έχοντας υπόψη ότι, η εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 έχει αποτελέσει αντικείμενο ευρείας καταστρατήγησης και απάτης με σημαντικές απώλειες εσόδων από ΦΠΑ σε όλη την Ε.Ε, οι εισαγωγές αγαθών με καθεστώς 42 υπόκεινται σε αυξημένους ελέγχους και τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να προλαμβάνουν κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση.

Πηγή: Taxheaven