Αριθ. Πρωτ.: 1770/28.3.2016 Τροποποίηση της με αριθ. 3211/07-05-2015//Κ.Υ. Απόφασης «Ανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της απ

Αριθ. Πρωτ.: 1770/28.3.2016 Τροποποίηση της με αριθ. 3211/07-05-2015//Κ.Υ. Απόφασης «Ανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της απ

Αθήνα 28 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ. 1770

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πληροφορίες: Ιωάννης Μ. Πρωτοψάλτης
Τηλ: 210-3401256
Ταχ.: Δ/νση Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
Ταχ. Κωδ.: 11853 Αθήνα

Τροποποίηση της με αριθ. 3211/07-05-2015//Κ.Υ. Απόφασης «Ανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) και καθορισμός της λειτουργίας αυτής».

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του Π.Δ.284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», και του Π.Δ 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Του Π.Δ.111/29-08-2014 (ΦΕΚ 178 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α') όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 30 του Ν.3296/2004_(ΦΕΚ 253 Α') «Φορολογία Εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Το άρθρο 88 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α') «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 19 του Ν.1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α'), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α').

η) Του άρθρου 34 του Ν.1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α').

θ) Του άρθρου 17 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α'297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α'40) « Προστασία της Εθνικής Οικονομίας- Επείγοντα Μέτρα για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης» και το άρθρο 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α'226) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο - Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» όπως ισχύουν.

ι) Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66) όπως ισχύουν.

2. Την υπ' αριθμό ΑΥ02/30508/0004/5.5.2015 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και Εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπ. Οικονομικών » (ΦΕΚ Β'785)

3. Την υπ' αριθμό 3211/7.5.2015/ΚΥ Απόφαση «Ανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) και καθορισμός της λειτουργίας αυτής».

4. Της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (Α94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»

5. Την υπ' αριθμό πρωτ. 18/0004/15.1.2016 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργού Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί διορισμού «στη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών» του κ. Κωνσταντίνου Χρήστου (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 12/18.01.2016).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας και την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την υπ. αριθμό 3211/7.5.2015/Κ.Υ. Απόφαση «Ανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) και καθορισμός της λειτουργίας αυτής» ως προς την συγκρότηση, τον ορισμό των μελών και την λειτουργία της Επιτροπής.

Ανασυγκροτούμε, ορίζουμε τα μέλη και την λειτουργία της Επιτροπής ως εξής:

1. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της (Δ2) Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον εκάστοτε Προϊστάμενο της (Δ1) Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Κ.Υ. της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε.

2. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής- Αιγαίου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε, ως μέλος και εισηγητή.

3. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. ως μέλος και εισηγητή.

4. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Α' Τμήματος Ερευνών της Γ' Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής- Αιγαίου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε ως μέλος και εισηγητή.

5. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Γ' Τμήματος Ερευνών της Γ' Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής- Αιγαίου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε ως μέλος και εισηγητή.

Β. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. συνεπικουρούμενος από τους υπαλλήλους του Γραφείου αυτού.

Στα καθήκοντα του Γραμματέα της Επιτροπής και των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών περιλαμβάνονται εκτός των αμιγών καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης και τα εξής:

α) Λήψη των πληροφοριών-καταγγελιών, που υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και εισαγωγή τους στην Επιτροπή. Για πληροφορίες ή καταγγελίες σημαντικές που χρήζουν άμεσης ενέργειας από άλλη υπηρεσία κοινοποίηση αντιγράφου στις αρμόδιες υπηρεσίες προς ενημέρωση και πριν από την εισαγωγή τους στην Επιτροπή.

β) Καταχώριση των καταγγελιών-πληροφοριών μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή τους με διάφορα κριτήρια και αποστολή τους στις αρμόδιες για έρευνα Περιφερειακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ή της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς.

γ) Διαβίβαση αντιγράφου του πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής και των καταγγελιών, μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης, στο γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος προς ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α'/31-3-2011).

Γ. Έργο της επιτροπής αυτής είναι:

1. Η εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας, που με οποιοδήποτε τρόπο (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, τηλεφωνικά ή προφορικά) περιέρχεται σ' αυτή.

2. Η αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη αδικημάτων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. Οι λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών, θα διαβιβάζονται χωρίς αξιολόγηση άμεσα σ' αυτές.

3. Η αξιολόγηση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας συνίσταται στο χαρακτηρισμό της πληροφορίας από πλευράς ενδιαφέροντος, εμπιστευτικότητας αλλά και αμεσότητας δράσης, ειδικότερα :

i. Ως προς το ενδιαφέρον :

- Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός ενδιαφέροντος) 0
Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο
- Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός ενδιαφέροντος) 1
Τίθεται σε προσωρινό αρχείο μέχρι να διερευνηθούν οι σημαντικότερες ή διαβιβάζονται σε συναρμόδιες Υπηρεσίες
- Ενδιαφέρουσα - σημαντική    
Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ή της Ειδικής Δ/νσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς (βαθμός ενδιαφέροντος) 2
- Πολύ ενδιαφέρουσα - εξόχως σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος) 3
Διαβιβάζεται για άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση εντολής ελέγχου
- Ειδικού χειρισμού (βαθμός ενδιαφέροντος) 4
Οι άμεσες ενέργειες αποφασίζονται αφότου τεθούν άμεσα υπόψη και του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. οι προτάσεις της Επιτροπής


ii. Ως προς την εμπιστευτικότητα:

- Απλή

- Εμπιστευτική

iii. Ως προς το επείγον των ενεργειών:

- Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Περιφερειακής Δ/νσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής) ή της Ειδικής Δ/νσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς, με συγκεκριμένη όμως ημερομηνία υλοποίησης.

- Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου), με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.

- Εξαιρετικώς επείγουσα : Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.

Δ. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως και ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία τουλάχιστον μέλη της ένα εκ των οποίων υποχρεωτικώς είναι ο Πρόεδρος η ο Αναπληρωτής του. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά και μετά από κλήση την προηγούμενη ημέρα, του Προέδρου της, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών, στα γραφεία της (Δ2) Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας

Ε. Στις Περιφερειακές Δ/νσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και στην Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς, οι πληροφορίες ή καταγγελίες που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο απ' ευθείας σε αυτές, θα διαβιβάζονται άμεσα στο Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης (Δ1) της Κεντρικής Υπηρεσίας για τις περαιτέρω ενέργειες κατά τα ανωτέρω υπό Β και Γ της απόφασης αυτής. Μετά την αξιολόγησή τους από την εν λόγω Επιτροπή θα διαβιβάζονται κατά λόγο αρμοδιότητας, στις Περιφερειακές Δ/νσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για διενέργεια Ελέγχου - Έρευνας.

Για πληροφορίες ή καταγγελίες που περιέρχονται απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, εφόσον χρήζουν άμεσης ενέργειας, εκδίδονται εντολές Ελέγχου - Έρευνας, χωρίς αξιολόγηση από την εν λόγω Επιτροπή, με την υποχρέωση όμως για άμεση ενημέρωση, με οποιοδήποτε τρόπο του Προϊσταμένου της (Δ2) Δ/νσης Σχεδιασμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και Προέδρου της Επιτροπής αυτής.

Καταγγελίες που περιέρχονται είτε στην Κεντρική Υπηρεσία είτε απευθείας στις Περιφερειακές Δ/νσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και αφορούν υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε., θα διαβιβάζονται αμελλητί, χωρίς αξιολόγηση, στο γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος μέσω του Γραφείου του Ειδικού Γραμματέα της Ε. Γ. Σ. Δ. Ο. Ε.

Οι Περιφερειακές Δ/νσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και η Ειδική Δ/νση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς υποχρεούνται στις περιπτώσεις που θα τους ζητηθεί, να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τις ενέργειές τους και την αποστολή των αποτελεσμάτων ελέγχου.

ΣΤ) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμό. 3211/7.5.2015 απόφασή μας.


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Ιωάννης Μ. Πρωτοψάλτης
 

Πηγή: Taxheaven