Αριθ. πρωτ.: Γ1β/ Γ.Π. οικ. 27150/ 12.4.2016 Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής του Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου

Αριθ. πρωτ.: Γ1β/ Γ.Π. οικ. 27150/ 12.4.2016 Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής του Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου

Αθήνα 12 /4/2016
Αριθ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π. οικ. 27150

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Π. Μωραίτου Σ. Λαζαρίδου
Τηλέφωνο : 2132161343 2132161352

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής του Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου»


Σχετ. 1) O Νόμος 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α. 2-11-2011), «Ανασυγκρότηση φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης, κέντρα αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες Διατάξεις», άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε»
2)    O Νόμος 4235/2014, (ΦΕΚ 32, τ.α. 11-2-2014), «Διοικητικά μέτρα διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας........τροφίμων.
3)    Η Υγειονομική Διάταξη με Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (Φ.Ε.Κ. 2718 τ.β ), 7/10/2012. «Υγειονομικοί Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4)    Η ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 104720 (ΦΕΚ 1315, τ.β. 25/8/2010), σε εφαρμογή του νόμου ν. 3868/2010 «Καθορισμός των οργάνων της διαδικασίας ελέγχου ..για την εφαρμογή του νόμου»
5)    Η με ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ εγκύκλιός της Δ/νσής μας με οικ. αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π 9420/19-1-2012 «Παροχή συσσιτίων και τροφίμων...ομάδες», προς τους εμπλεκόμενους φορείς ανά την επικράτεια και η με ΑΔΑ 712Φ465ΦΥΟ-Ζ73 εγκύκλιός μας με αρ. πρωτ. ΔΓ1δ/οικ. 20761/17-3-2016 «Λήψη μέτρων διασφάλισης........σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών», προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. 
6)    Η Υ2/2600/01 ΚΥΑ ΦΕΚ 892/11-7-01, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/ΓΠοικ. 38295/2007 ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-07 και ΦΕΚ 986/τ.β/18-6- 07 ΚΥΑ, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998)
7)    Η Α1β/4841/79 (ΦΕΚ 696/Β/79) Υ.Δ. για την «ποιότητα εμφιαλωμένων νερών», όπως ισχύει σήμερα
8)    Το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/Α/83) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών», και οι τροποποιήσεις του
9)    Η Γ1/443/73 ( ΦΕΚ 87/τ.β./24-1-73) Υ.Δ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10)    Η ΔΥΓ2/οικ. 70777/12-7-2014 Εγκύκλιος με θέμα: «Πρόληψη νόσου των Λεγεωναρίων»

Ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα καθώς και της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου, το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και της γενικότερης εποπτείας για την παρακολούθηση εφαρμογής των Υγειονομικών Διατάξεων, κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο να υπενθυμίσει την αναγκαιότητα εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη υγειονομική νομοθεσία.

Επισημαίνεται η βαρύτητα η οποία πρέπει να δίδεται α) στον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα στον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως των ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων καθώς και β) στην εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής.

Οι υγειονομικοί αυτοί έλεγχοι θα γίνονται:

> με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν ιδιαίτερα την αποφυγή κάθε είδους περιβαλλοντικής ρύπανσης αλλά και την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα.

> με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά και με πιστή εφαρμογή της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, προκειμένου να προστατευθεί και διασφαλισθεί η Δημόσια Υγεία.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται η ανάγκη ελέγχου στους εξής τομείς:

Α. Σε όλα τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών, στις παραγωγικές μονάδες
αρτοποιίας, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, προϊόντων σοκολάτας, παγωτού κ.λ.π.
- Στις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν υγειονομικά προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία τους και στην ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων
- Στις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου, στις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών όπως οι υπεραγορές τροφίμων, τα cash και carry, οι αποθήκες χονδρικού εμπορίου, στα κρεοπωλεία, στα παντοπωλεία, στα πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, στις κάβες ξηρών καρπών, στα αρτοποιεία, στα πρατήρια άρτου λόγω της αυξημένης ζήτησης των ημερών κ.λ.π
- Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες παρασκευάζουν, ή προσφέρουν τρόφιμα και ποτά όπως εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, κ.λ.π
- Στις επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής τροφίμων και ποτών (logistics providers), οι οποίες λόγω των ημερών δέχονται μεγάλες ποσότητες τροφίμων προς αποθήκευση.
- Στους μεταφορείς που χρησιμοποιούν ειδικά αυτοκίνητα πώλησης προϊόντων.
- Στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες ιδρύονται και λειτουργούν σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους, ή εντός εκθεσιακών κέντρων οι οποίες διακρίνονται σε :

i.    επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή και ποτά και είναι μόνιμα εγκατεστημένες εντός των εκθεσιακών κέντρων οι οποίες οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις αδειοδότησης της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 και της Υγ. Διάτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 και

ii.    επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε προσωρινούς χώρους, όπου γίνεται έκθεση και προσφορά τροφίμων και ποτών οι οποίες οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του νόμου 4264/2014. Για τις εν λόγω δραστηριότητες, λόγω του προσωρινού χαρακτήρα, δεν είναι δυνατόν να εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, αλλά στα πλαίσια διασφάλισης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας θα πρέπει οι διοργανωτές των εκθέσεων -εκδηλώσεων κ.λ.π να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες σε αυτές, για την απόκτηση βεβαίωσης καταλληλότητας, του προσωρινού χώρου, όπου θα γίνεται η έκθεση και πώληση των προϊόντων τους.

Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται από τις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναγράφονται τα προς διάθεση και πώληση προϊόντα και ότι τηρούνται οι διατάξεις της Υγειον. Διάτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 και του Ε.Κ. 852/2004.
- Σε όλους τους αυτόματους πωλητές και ειδικά σε αυτούς που πωλούν θερμικά επεξεργασμένο γάλα, πίτσα, παγωτό κ.α. και γενικότερα ευαλλοίωτα προϊόντα .
- Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως κομμωτήρια, εργαστήρια περιποίησης χεριών και ποδιών κ.λ.π..
- Στα νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, θεραπευτήρια, οίκους ευγηρίας κ.λ.π και ειδικά στα μαγειρεία, στα κυλικεία, χώρους υγιεινής αυτών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
- Στους χώρους παραμονής και σίτισης αστέγων και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων -μεταναστών
- Στις εγκαταστάσεις των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, σταθμών τρένων, αεροδρομίων και λιμανιών, καθώς και στα κάθε είδους μέσα μαζικής μεταφοράς.
- Στα Δημόσια θεάματα (θέατρα, συναυλιακούς χώρους κ.λ.π).
- Στις επιχειρήσεις αναψυχής όπως Κέντρα Διασκέδασης, χώρους εκδηλώσεων στεγασμένους και υπαίθριους με μουσική ή όχι , στους οποίους υπάρχει αυξημένη κίνηση λόγω των εορτών, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ηχορύπανσης.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο και αφού προηγηθεί η απαιτούμενη συνεννόηση με τα εργαστήρια, με τα οποία η υπηρεσία σας συνεργάζεται (Κ.Ε.Δ.Υ., Π.Ε.Δ.Υ, περιφ. Εργαστήρια του ΕΦΕΤ, εργαστήρια ιατρικών σχολών κ.λ.π), να διενεργείτε δειγματοληψίες τροφίμων και ποτών, με σκοπό τον μικροβιολογικό έλεγχο αυτών.

Β. Στα εργοστάσια εμφιάλωσης νερού (πηγή, γραμμή παραγωγής, αποθήκευση), όσο και στους χώρους εμπορίας αυτών, με ελέγχους και δειγματοληψίες, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων.

Γ. Στα τουριστικά καταλύματα όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καθώς στα κάμπινγκ , κατασκηνώσεις με ιδιαίτερη προσοχή:
→ στον έλεγχο της λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος, ώστε να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον γενικότερα
→ στη λειτουργία των υδρευτικών συστημάτων και των δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού, τα οποία θα πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς
→ στην ποιότητα νερών του υδραυλικού συστήματος των κλιματιστικών
μηχανημάτων τους για τη διασφάλιση ποιότητας νερού απαλλαγμένου λεγεωνέλας. Για το ανωτέρω θέμα, σας υπενθυμίζουμε την ανάγκη πιστής εφαρμογής της ΔΥΓ2/οικ70777/12-7-12 εγκυκλίου μας για " Πρόληψη νόσου λεγεωναρίων"
→ στη διαχείριση στερεών αποβλήτων (αστικών, επικίνδυνων και λοιπών) ως προς τις διαδικασίες συλλογής και διάθεσης αυτών. Τονίζεται ότι απαιτείται λήψη μέτρων για την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (π.χ. στους δρόμους κ.λ.π) σε συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α.
→ Στις εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από την Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη άδεια. Θα πρέπει να ελέγχεται η τήρηση βιβλίων παρακολούθησης της ποιότητας των νερών και γενικά η τήρηση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής λειτουργίας τους, όπως προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας τους. Για την παρακολούθηση της αποδοτικής λειτουργίας τους απαιτούνται συνεχείς υγειονομικοί και δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Δ. Επιπρόσθετα τονίζεται, η αναγκαιότητα εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υποχρεώσεις τους.

Οι εν λόγω δαπάνες μετακίνησης καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι οικείες Περιφέρειες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.

Παρακαλούμε όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες σας να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, της παρούσας εγκυκλίου.

Τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων παρακαλούμε όπως αποσταλούν άμεσα και στην Υπηρεσία μας.Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Πηγή: Taxheaven